Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
plow
US

English - Vietnamese Dictionary
plow /plau/ (plow) /plau/
 • danh từ
  • cái cày
  • đất đã cày
   • 100 hectares of plough: 100 hecta đất đã cày
  • (điện học) cần (tàu điện...)
  • (the plough) (thiên văn học) chòm sao Đại hùng
  • (từ lóng) sự đánh trượt, sự đánh hỏng (học sinh thi); sự trượt, sự hỏng (thi)
  • to put one's hand to the plough
   • bắt tay vào việc
 • ngoại động từ
  • cày (một thửa ruộng, một luống cày)
  • xới (một đường)
  • rẽ (sóng) (tàu...)
  • chau, cau (mày)
   • to plough one's brows: chau mày
  • (từ lóng) đánh trượt, đánh hỏng (học sinh thi)
   • to be ploughed; to get ploughed: bị đánh trượt
  • đi khó nhọc, lặn lội
   • to plough one's way through the mud: lặn lội qua bâi đất bùn
 • nội động từ
  • cày
  • ((thường) + on) rẽ sóng đi
   • the ship ploughs: con tàu rẽ sóng đi
  • ((thường) + through) lặn lội, cày (nghĩa bóng)
   • to plough through the mud: lặn lội qua bãi bùn
   • to plough through a book: cày một quyển sách
  • to plough back
   • cày lấp (cỏ để bón đất)
  • (nghĩa bóng) tái đầu tư (lợi nhuận vào một ngành kinh doanh)
  • to plough down
   • cày vùi (rễ, cỏ dại)
  • to plough out (up)
   • cày bật (rễ, cỏ dại)
  • to plough a lonely furrow
   • (nghĩa bóng) làm đơn độc một mình
  • to plough the sand(s)
   • lấy gậy đập nước, phi công dã tràng xe cát
Concise Dictionary
plows|plowed|plowingplaʊ
noun
+a farm tool having one or more heavy blades to break the soil and cut a furrow prior to sowing
verb
+to break and turn over earth especially with a plow
+deal with verbally or in some form of artistic expression
+move in a way resembling that of a plow cutting into or going through the soil

Advanced English Dictionary
plowman, plowshare
(AmE) = PLOUGH, PLOUGHMAN, PLOUGHSHARE


Random quote: Much wisdom often goes with fewer words.: Sophocles

Latest queries: penultimate, like, twerp, homoeopathy, westminster, corner kick, hosts, thieve, photosynthesis., rang, planted, ưant, mundane, prig, logist, hypothesis, unpack, compress, parasol, plow,

Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

Optional: 01/2018:Picture Dictionary

Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news