Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
peter

UK | US


English - Vietnamese Dictionary
peter /'pi:tə/
 • nội động từ
  • (từ lóng) đã khai thác hết (vỉa than, quặng)
  • cạn (sông)
  • hết xăng (ô tô...)
  • cạn túi, cháy túi, hết sạch
  • to peter out
   • đuối dần, mất dần
Advanced English Dictionary
+ noun
Idioms see ROB


Random quote: Ask yourself the secret of your success. Listen to your answer, and practice it.: Richard Bach

Latest queries: waste, woken, wreck, glandular, affair, avocet, batter, clever, howsoever, commix, autocracy, fillip, intern, disinclined, knight, leaved, losses, marble, minder, peter,

Ra mắt công cụ luyện ngữ âm tại: https://ipa.tudien.net