Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
pass
UK | US

English - Vietnamese Dictionary
pass /pɑ:s/
 • nội động từ
  • đi, đi lên; đi qua, đi ngang qua
   • to pass down the street: đi xuống phố
   • to pass along a wall: đi dọc theo bức tường
   • to pass across a road: đi ngang qua đường
   • to pass over a bridge: đi qua cầu
   • pass along!: đi lên!, đi đi!
  • (nghĩa bóng) trải qua
   • to pass through many hardships: trải qua nhiều khó khăn gian khổ
  • chuyển qua, truyền, trao, đưa
   • to pass from mouth to mouth: truyền từ miệng người này sang miệng người khác
  • (+ into) chuyển qua, chuyển sang, biến thành, trở thành, đổi thành
   • when Spring passes into Summer: câu đó đã trở thành tục ngữ
  • qua đi, biến đi, mất đi; chết
   • his fit of anger will soon: cơn giận của hắn rồi sẽ qua đi ngay
   • to pass hence; to pass from among us: đã chết, đã từ trần
  • trôi đi, trôi qua
   • time passes rapidly: thời gian trôi nhanh
  • được thông qua, được chấp nhận
   • the bill is sure to pass: bản dự luật chắc chắn sẽ được thông qua
   • these theories will not pass now: những lý thuyết đó sẽ không được chấp nhận nữa
  • thi đỗ
  • xảy ra, được làm, được nói đến
   • I could not hear what was passing: tôi không nghe thấy những gì người ta nói đến
  • bị bỏ qua, bị lờ đi; qua đi không ai hay biết
   • I can't let it pass: tôi không thể nào để cho câu chuyện đó bị bỏ qua được
  • (+ over, by) bỏ qua, lờ đi
   • to pass over someone's mistakes: bỏ qua lỗi của ai
  • (đánh bài) bỏ lượt, bỏ bài
  • (pháp lý) được tuyên án
   • the verdict passed for the plaintiff: bản án được tuyên bố cho bên nguyên thắng
  • (+ upon) xét xử, tuyên án
  • lưu hành, tiêu được (tiền)
   • this coin will not pass: đồng tiền này không tiêu được
  • (thể dục,thể thao) đâm, tấn công (đấu kiếm)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi ngoài, đi tiêu
  • ngoại động từ
   • qua, đi qua, đi ngang qua, vượt qua
    • to pass the frontier: vượt qua biên giới
    • to pass a mountain range: vượt qua dãy núi
   • quá, vượt quá, hơn hẳn
    • he has passed fifty: ông ta đã hơn (ngoài) năm mươi
    • to pass someone's comprehension: vượt quá sự biểu biết của ai
   • thông qua, được đem qua thông qua
    • to pass a bill: thông qua một bản dự luật
    • the bill must pass the parliament: bản dự luật phải được đem thông qua ở nghị viện
   • qua được, đạt tiêu chuẩn qua (kỳ thi, cuộc thử thách...)
    • to pass the examination: qua được kỳ thi, thi đỗ
    • to pass muster: được cho là được, được công nhận là xứng đáng
   • duyệt
    • to pass troops: duyệt binh
   • đưa qua, chuyển qua, truyền tay, trao
    • to pass one's hand over one's face: đưa tay vuốt mặt
   • (thể dục,thể thao) chuyền (bóng...)
   • cho lưu hành, đem tiêu (tiền giả...)
   • phát biểu, nói ra, đưa ra (ý kiến...); tuyên (án...)
    • to pass remarks upon somebody: phát biểu những ý kiến nhận xét về ai
    • to pass a sentence: tuyên án
   • hứa (lời...)
    • to pass one's word: hứa chắc, đoan chắc
   • to pass away
    • trôi qua, đi qua, đi mất
   • chết, qua đời
   • to pass by
    • đi qua, đi ngang qua
   • bỏ qua, lờ đi, nhắm mắt bỏ qua, làm ngơ
   • to pass for
    • được coi là; có tiếng là
   • to pass for a scholar: được coi là một học giả
   • to pass in
    • chết ((cũng) to pass one's checks)
   • to pass off
    • mất đi, biến mất (cảm giác...)
   • diễn ra, được thực hiện, được hoàn thành
    • the whole thing passed off without a hitch: mọi việc diễn ra không có gì trắc trở
   • đem tiêu trót lọt (tiền giả...); gian dối tống ấn (cho ai cái gì...)
    • he passed it off upon her for a Rubens: hắn gian dối tống ấn cho bà ta một bức tranh mạo là của Ru-ben
    • to pass oneself off: mạo nhận là
    • he passes himself off as a doctor: nó mạo nhận là một bác sĩ
   • đánh lạc, sự chú ý, làm cho không chú ý (cái gì)
   • to pass on
    • đi tiếp
   • to pass out
    • (thực vật học) chết, qua đời
   • (thông tục) say không biết trời đất gì
   • mê đi, bất tỉnh
   • to pass over
    • băng qua
   • chết
   • làm lơ đi, bỏ qua
    • to pass it over in silence: làm lơ đi
   • to pass round
    • chuyền tay, chuyền theo vòng
   • đi vòng quanh
   • cuộn tròn
    • to pass a rope round a cask: cuộn cái dây thừng quanh thúng
   • to pass through
    • đi qua
   • trải qua, kinh qua
   • to pass up
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) từ chối, từ bỏ, khước từ
   • to pass water
    • đái
  • danh từ
   • sự thi đỗ; sự trúng tuyển hạng thứ (ở trường đại học)
   • hoàn cảnh gay go, tình thế gay go
    • things have come to a pass: sự việc đi đến chỗ gay go
   • giấy phép, giấy thông hành; giấy đi xe lửa không mất tiền; giấy vào cửa không mất tiền ((cũng) free pass); thẻ ra vào (triển lãm...); vé mời (xem hát...)
   • (thể dục,thể thao) sự chuyền bóng (bóng đá); cú đâm, cú tấn công (đấu kiếm)
   • trò gian dối, trò bài tây
   • sự đưa tay qua (làm thôi miên...)
   • to bring to pass
    • (xem) bring
   • to come to pass
    • xảy ra
   • to make a pass at somebody
    • (từ lóng) tán tỉnh gỡ gạc ai, gạ gẫm ai
  • danh từ
   • đèo, hẽm núi
   • (quân sự) con đường độc đạo, vị trí cửa ngõ (để tiến vào một nước)
   • (hàng hải) eo biển tàu bè qua lại được
   • cửa thông cho cá vào đăng
   • (kỹ thuật) khuôn cán, rãnh cán
   • to sell the pass
    • (nghĩa bóng) phản bội một cuộc đấu tranh
  Concise Dictionary
  passes|passed|passingpæs /pɑːs
  noun
  +(baseball) an advance to first base by a batter who receives four balls
  +(military) a written leave of absence
  +(American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate
  +the location in a range of mountains of a geological formation that is lower than the surrounding peaks
  +any authorization to pass or go somewhere
  +a document indicating permission to do something without restrictions
  +a flight or run by an aircraft over a target
  +a bad or difficult situation or state of affairs
  +a difficult juncture
  +one complete cycle of operations (as by a computer)
  +you advance to the next round in a tournament without playing an opponent
  +a permit to enter or leave a military installation
  +a complementary (free) ticket
  +a usually brief attempt
  +(sports) the act of throwing the ball to another member of your team
  +success in satisfying a test or requirement
  verb
  +go across or through
  +pass by
  +make laws, bills, etc. or bring into effect by legislation
  +pass by
  +place into the hands or custody of
  +stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point
  +travel past
  +come to pass
  +go unchallenged; be approved
  +pass (time) in a specific way
  +guide or pass over something
  +transmit information
  +disappear gradually
  +go successfully through a test or a selection process
  +go beyond
  +accept or judge as acceptable
  +allow to go without comment or censure
  +transfer to another; of rights or property
  +pass into a specified state or condition
  +be identified, regarded, accepted, or mistaken for someone or something else; as by denying one's own ancestry or background
  +throw (a ball) to another player
  +be inherited by
  +cause to pass
  +grant authorization or clearance for
  +pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life
  +eliminate from the body
  adj.
  +of advancing the ball by throwing it
  Thesaurus Dictionary
  v.
  1 Often, pass by. proceed or move past, go by or past:
  She passed me in the street. I didn't recognize her till she had passed. We met like ships that pass in the night
  2 proceed, move (onwards), go (ahead), progress, extend, lie, run, flow, fly, roll, course, stream, drift, sweep:
  A flock of geese passed overhead.
  3 let pass, let go (by), overlook, disregard, ignore, pay no heed, omit, skip:
  I think I'll pass on making a decision till the proper time comes.
  4 qualify (in), pass muster (in), get or come through, succeed:
  Deirdre didn't believe she would pass chemistry, but pass she did
  5 spend, devote, use (up), expend, employ, occupy, fill, while away, take (up); dissipate, waste, fritter away, kill:
  He passed his time on Devil's Island planning ways to escape.
  6 surpass, exceed, outdo, transcend, go beyond, overshoot, outstrip, outrun, surmount, outdistance:
  She passed her own expectations in winning the scholarship. How Alan ever got a degree passes all comprehension
  7 allow, tolerate, permit, approve, sanction, accept, authorize, endorse, carry, agree to, confirm:
  The customs inspectors passed my luggage without question. The bill passed the committee and came up for voting
  8 give, hand round or along or over, transfer, pass on or over, deliver, convey, Sports US hand off, Colloq toss, throw, reach:
  Please pass the salt. The sweeper passed the ball back to the goalkeeper.
  9 utter, express, issue, declare, pronounce, deliver, set forth, offer:
  Who is she to pass judgement on abstract paintings?
  10 go away, disappear, vanish, evaporate, fade away, melt away, evanesce, cease (to exist), (come to an) end, die out, go by the board, terminate, Literary evanish, Colloq blow over:
  For an instant I was gripped by a horrible fear, but the feeling passed
  11 go (by), expire, elapse; slip by or away, fly; crawl, creep, drag:
  Weeks have passed since we last met. Time passes quickly when you're having fun
  12 evacuate, void, eliminate, excrete, defecate, urinate:
  The tests showed that he had passed some gravel in his urine.
  13 come to pass. befall, happen, occur, take place, come about, arise, Colloq come off:
  And it came to pass that a great pestilence was abroad in the land.
  14 pass away.
  (a) die, expire, perish, succumb, breathe one's last, pass on, go to one's reward, go to one's final or last resting-place, (go to) meet one's Maker, Colloq go west, give up the ghost, Slang croak, kick the bucket, Chiefly US bite the dust, turn up one's toes:
  He was the sole beneficiary when she passed away.
  (b) vanish, disappear, go away, stop, cease, end:
  The feeling of vertigo simply passed away when the plane landed.
  15 pass by. See 1, above:
  The strikers were urging people to pass by the shop.
  16 pass for or as.
  (a) be taken for, be mistaken for, be regarded as, be accepted as:
  He wrote a book about being a man who passed for a woman.
  (b) impersonate, imitate, mimic, pass (oneself) off as, come or go as, be disguised as, disguise oneself as, assume the guise of, masquerade as, pose as, assume the role of, act the part of, act like, pretend to be, play:
  Using her best cockney accent, she tried to pass as a Londoner.
  17 pass off. evaporate, disappear, evanesce, be emitted:
  The water passes off as steam, leaving the distillate in the flask.
  18 pass on.
  (a) proceed, continue, progress:
  Let us now pass on to the next lesson.
  (b) bequeath, hand down or on, transfer, make over, will, cede, give:
  The old gambler passed on to me the secret of never losing - Don't gamble.
  (c) See 14, (a), above.
  19 pass (oneself) off as. See 16, (b), above.
  20 pass out.
  (a) faint, collapse, swoon, black out, drop, Colloq conk out, keel over:
  When they told her of the accident, she passed out on the spot.
  (b) distribute, dole out, mete out, deal (out), hand out:
  After we took our seats, the cabin staff passed out glasses of champagne
  21 pass over. See 3, above:
  I shall pass over his latest misdeeds without comment.
  22 pass up. reject, decline, refuse, waive, turn down, dismiss, spurn, renounce; deny (oneself), skip, give up, forgo, let go (by), abandon, forswear, forsake, let pass, ignore, pay no heed, disregard, pay no heed, omit:
  If you don't buy this car, you are passing up an opportunity of a lifetime.
  n.
  23 defile, gorge, col, cwm, cut, canyon or cañon, notch, gap, gully, couloir; passage, opening, way, route, road:
  We had mined the pass to prevent the enemy's advance.
  24 authorization, permit, licence, approval, safe conduct, green light, go-ahead; permission, freedom, liberty, authority, clearance; Colloq OK or okay:
  He bribed an official for a pass to leave the country.
  25 free pass, complimentary ticket, Slang US twofer, Annie Oakley:
  I have two passes to the opera tonight - Want to go?
  26 state (of affairs), condition, situation, stage, juncture, status, crux; predicament, crisis:
  At that critical pass, it was too late to change policy. Things had come to a pretty pass
  27 attempt, trial, try, effort, endeavour:
  Anita's first pass at a perfect score resulted in disaster. We made a pass at docking while under sail
  28 (sexual or indecent) overture or advance(s), proposition, indecent proposal:
  That lecher has made a pass at every secretary he's ever had.
  29 manoeuvre, approach; passage, flight, fly-by, transit:
  The pilot's first pass over the airfield was at 500 feet.
  30 transfer, toss, throw, US hand-off:
  A forward pass is illegal in rugby.
  Advanced English Dictionary
  verb, noun
  + verb
  move
  1 to move past or to the other side of sb/sth: [V] Several people were passing but nobody offered to help. + I hailed a passing taxi. + The road was so narrow that cars were unable to pass. + [VN] to pass a barrier / sentry / checkpoint + She passed me in the street without even saying hello.
  2 [V +adv./prep.] to go or move in the direction mentioned: The procession passed slowly along the street. + A plane passed low overhead.
  3 [VN +adv./prep.] to make sth move in the direction or into the position mentioned: He passed the rope around the post three times to secure it. + She passed her hand across her forehead.
  give
  4 ~ sth (to sb)
  ~ sb sth to give sth to sb by putting it into their hands or in a place where they can easily reach it: [VN] Pass the salt, please. + They passed the photograph around (= from one person to the next). + [VN, VNN] Pass that book over. + Pass me over that book.
  ball
  5 ~ (sth) (to sb) (in football, hockey, etc.) to kick, hit or throw the ball to a player of your own side: [VN] He passed the ball to Owen. + [V] Why do they keep passing back to the goalie?
  after death
  6 [V] ~ to sb to be given to another person after first belonging to sb else, especially after the first person has died: On his death, the title passed to his eldest son.
  become greater
  7 [VN] (of an amount) to become greater than a particular total
  Synonym: EXCEED
  Unemployment has now passed the three million mark.
  change
  8 [V] ~ from sth to / into sth to change from one state or condition to another: She had passed from childhood to early womanhood.
  time
  9 [V] when time passes, it goes by: Six months passed and we still had no news of them. + We grew more anxious with every passing day.
  10 [VN] to spend time, especially when you are bored or waiting for sth: We sang songs to pass the time. + How did you pass the evening?
  end
  11 [V] to come to an end; to be over: They waited for the storm to pass.
  test / exam
  12 to achieve the required standard in an exam, a test, etc: [V] I'm not really expecting to pass first time. + [VN] She hasn't passed her driving test yet.
  Antonym: FAIL
  13 [VN] to test sb and decide that they are good enough, according to an agreed standard: The examiners passed all the candidates.
  Antonym: FAIL
  law / proposal
  14 [VN] to accept a proposal, law, etc. by voting: The bill was passed by 360 votes to 280.
  happen
  15 [V] to be allowed: I don't like it, but I'll let it pass (= will not object). + Her remarks passed without comment (= people ignored them).
  16 ~ (between A and B) to happen; to be said or done: [V] They'll never be friends again after all that has passed between them. + [V-ADJ] His departure passed unnoticed.
  not know
  17 [V] ~ (on sth) to say that you do not know the answer to a question, especially during a QUIZ: 'What's the capital of Peru?' 'I'll have to pass on that one.' + 'Who wrote 'Catch-22'?' 'Pass (= I don't know).'
  not want
  18 [V] ~ (on sth) to say that you do not want sth that is offered to you: Thanks. I'm going to pass on dessert, if you don't mind.
  say / state sth
  19 [VN] ~ sth (on sb/sth) to say or state sth, especially officially: The court waited in silence for the judge to pass sentence. + It's not for me to pass judgement on your behaviour. + The man smiled at the girl and passed a friendly remark.
  belief / understanding
  20 [VN] ~ belief, understanding, etc. (formal) to go beyond the limits of what you can believe, understand, etc: It passes belief (= is impossible to believe) that she could do such a thing.
  in card games
  21 [V] to refuse to play a card or make a BID when it is your turn
  from the body
  22 [VN] to send sth out from the body as or with waste matter: If you're passing blood you ought to see a doctor.
  Idioms: come to pass (old use) to happen
  not pass your lips
  1 if words do not pass your lips, you say nothing
  2 if food or drink does not pass your lips, you eat or drink nothing
  pass the hat round / around (informal) to collect money from a number of people, for example to buy a present for sb
  pass muster to be accepted as satisfactory
  pass the time of day (with sb) to greet sb and have a short conversation with them
  pass water (formal) to URINATE
  Phrasal Verbs: pass as sb/sth = PASS FOR SB/STH
  pass away
  1 (also pass on) to die. People say 'pass away' to avoid saying 'die': His mother passed away last year.
  2 to stop existing: civilizations that have passed away
  pass by (sb/sth) to go past: The procession passed right by my front door.
  pass sb/sth by to happen without affecting sb/sth: She feels that life is passing her by (= that she is not enjoying the opportunities and pleasures of life). + The whole business passed him by (= he was hardly aware that it was happening).
  pass sth<->down [often passive] to give or teach sth to your children or people younger than you, who will then give or teach it to those who live after them, and so on
  pass for / as sb/sth to be accepted as sb/sth: He speaks the language so well he could easily pass for a German. + We had some wine-or what passes for wine in that area.
  pass into sth to become a part of sth: Many foreign words have passed into the English language. + His deeds have passed into legend (= because they were so brave, important, etc.).
  pass off (BrE) (of an event) to take place and be completed in a particular way: The demonstration passed off peacefully.
  pass sb / yourself / sth off as sb/sth to pretend that sb/sth is sth they are not: He escaped by passing himself off as a guard.
  pass on = PASS AWAY
  pass sth<->on (to sb) to give sth to sb else, especially after receiving it or using it yourself: Pass the book on to me when you've finished with it. + I passed your message on to my mother. + Much of the discount is pocketed by retailers instead of being passed on to customers.
  pass out to lose consciousness
  Synonym: FAINT
  pass out (of sth) (BrE) to leave a military college after finishing a course of training: a passing-out ceremony
  pass sb<->over to not consider sb for promotion in a job, especially when they deserve it or think that they deserve it: He was passed over in favour of a younger man.
  pass over sth to ignore or avoid sth: They chose to pass over her rude remarks.
  pass through ... to go through a town, etc., stopping there for a short time but not staying: We were passing through, so we thought we'd come and say hello.
  pass sth<->up (informal) to choose not to make use of a chance, an opportunity, etc: Imagine passing up an offer like that!
  + noun
  in exam
  1 (especially BrE) a successful result in an exam: She got a pass in French. + 12 passes and 3 fails + Two A-level passes are needed for this course. + The pass mark is 50%. + The school has a 90% pass rate (= 90% of students pass their exams).
  official document
  2 an official document or ticket that shows that you have the right to enter or leave a place, to travel on a bus or train, etc: a bus pass + a boarding pass (= for a plane) + There is no admittance without a security pass.
  of ball
  3 (in some sports) an act of hitting or throwing the ball to another player in your team: a short / long pass to Anelka + a back pass to the goalkeeper
  through mountains
  4 a road or way over or through mountains: a mountain pass + They came over the top of the pass and started down towards the coast.
  moving past / over
  5 an act of going or moving past or over sth: The helicopter made several passes over the village before landing.
  stage in process
  6 a stage in a process, especially one that involves separating things from a larger group: In the first pass all the addresses are loaded into the database.
  Idioms: come to such a pass
  come to a pretty pass (old-fashioned or humorous) to reach a sad or difficult state: I never thought things would come to such a pass as this. + Things have come to a pretty pass when we can't afford to pay the heating bills!
  make a pass at sb (informal) to try to start a sexual relationship with sb
  Collocation Dictionary
  noun

  1 in sport

  ADJ.

  good, perfect | careless, sloppy | long, short | back, cross-field, square
  (in football)
  | forward (in rugby)
  The referee disallowed the try for a forward pass.

  VERB + PASS

  play
  Ziege played a pass behind the defence to Weiss.
  | get, pick up, receive | block, intercept

  PREP.

  ~ from
  Owen picked up a long pass from Beckham to score.
  | ~ to
  He played a careless back pass to the goalkeeper.

  2 success in exam

  ADJ.

  good | exam, examination, A Level, GCSE, etc.

  VERB + PASS

  get, manage, obtain, scrape
  She barely scraped a pass in chemistry.

  PASS + NOUN

  mark, rate
  The pass mark is 40%.
  | degree
  Applicants need a good degree pass.

  PREP.

  ~ at
  It's difficult to obtain a pass at A Level.
  | ~ in
  He should get a good pass in mathematics.

  3 official piece of paper

  ADJ.

  free | day, monthly, weekend, yearly | bus, rail, railway
  a monthly rail pass
  | security | boarding

  VERB + PASS

  have | use | give sb, issue (sb with)
  The visitors were issued with day passes.
  | produce, show

  PREP.

  on a ~
  soldiers on a weekend pass
  | ~ to
  We bought a two-day pass to Disneyland.

  4 way through mountains

  ADJ.

  high, low | narrow | mountain

  VERB + PASS

  cross, take

  PASS + VERB

  be blocked

  PREP.

  over a/the ~
  struggling over the pass with their donkeys
  | through a/the ~
  building a road through the pass
  | ~ over
  We took the high pass over the ridge.

  PHRASES

  the head/summit/top of the pass  Random quote: If you think you can, you can. And if you think you can't, you're right.: Henry Ford

  Latest queries: poke, joint, clientele, derogatory, passbook, bract, archaic, messing, oppress, unfit, squawk, oblige, veterinary, insincere, del, cob, chopsticks, raisins, anabolic, pass,

  Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

  Optional: 01/2018:Picture Dictionary

  Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

  Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news