Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
make
UK | US

English - Vietnamese Dictionary
make /meik/
 • danh từ
  • hình dáng, cấu tạo (của một vật); kiểu (quần áo); tầm vóc, dáng, tư thế (người)
  • sự chế nhạo
   • Vietnamese make: chế tạo ở Việt Nam
   • is this your own make?: cái này có phải tự anh làm lấy không?
  • (điện học) công tắc, cái ngắt điện
  • to be on the make
   • (thông tục) thích làm giàu
  • đang tăng, đang tiến
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đang tìm người để ăn nằm với
  • ngoại động từ
   • làm, chế tạo
    • to make bread: làm bánh
    • to make verse: làm thơ
    • made in Vietnamese: chế tạo ở Việt Nam
    • made of ivory: làm bằng ngà
   • sắp đặt, xếp đặt, dọn, thu dọn, sửa soạn, chuẩn bị
    • to make the bed: dọn giường
    • to make tea: pha trà
   • kiếm được, thu
    • to make money: kiếm tiền
    • to make a profit: kiếm lãi
    • to make good marks at school: được điểm tốt ở trường
   • làm, gây ra
    • to make a noise: làm ồn
   • làm, thực hiện, thi hành
    • to make one's bow: cúi đầu chào
    • to make a journey: làm một cuộc hành trình
   • khiến cho, làm cho
    • to make somebody happy: làm cho ai sung sướng
   • bắt, bắt buộc
    • make him repeat it: bắt hắn ta phải nhắc đi nhắc lại điều đó
   • phong, bổ nhiệm, lập, tôn
    • they wanted to make him president: họ muốn tôn ông ta lên làm chủ tịch
   • ước lượng, đánh giá, định giá, kết luận
    • to make the distance at 10 miles: ước lượng quâng đường ấy độ 10 dặm
   • đến; tới; (hàng hải) trông thấy
    • to make the land: trông thấy đất liền
    • the train leaves at 7.35, can we make it?: xe lửa khởi hành vào hồi 7 giờ 35, không biết chúng tôi có thể đến kịp không?
   • hoàn thành, đạt được, làm được, đi được
    • to make 30 kilometers an hour: đi được 30 kilômét một giờ
   • thành, là, bằng
    • two and two make four: hai cộng với hai là bốn
   • trở thành, trở nên
    • if you work hard you will make a good teacher: nếu anh làm việc chăm chỉ, anh sẽ trở nên một giáo viên tốt
   • nghĩ, hiểu
    • I do not know what to make of it: tôi không biết nghĩ về điều đó ra sao
    • I could not make head or tail of it: tôi chẳng hiểu được đầu đuôi câu chuyện ra sao
  • nội động từ
   • đi, tiến (về phía)
    • to make for the door: đi ra cửa
   • lên, xuống (thuỷ triều)
    • the tide is making: nước thuỷ triều đang lên
   • làm, ra ý, ra vẻ
   • sửa soạn, chuẩn bị
   • to make after
    • (từ cổ,nghĩa cổ) theo đuổi, đeo đuổi
   • to make against
    • bất lợi, có hại cho
   • to make away
    • vội vàng ra đi
   • to make away with
    • huỷ hoại, giết, thủ tiêu, khử
   • lãng phí, phung phí
   • xoáy, ăn cắp
   • to make back off
    • trở lại một nơi nào...
   • to make off
    • đi mất, chuồn, cuốn gói
   • to make off with
    • xoáy, ăn cắp
   • to make out
    • đặt, dựng lên, lập
   • ro make out a plan: đặt kế hoạch
   • to make out a list: lập một danh sách
   • to make out a cheque: viết một tờ séc
   • xác minh, chứng minh
   • hiểu, giải thích, tìm ra manh mối, nắm được ý nghĩa, đọc được
    • I cannot make out what he has wirtten: tôi không thể đọc được những điều hắn ta viết
   • phân biệt, nhìn thấy, nhận ra
    • to make out a figure in the distance: nhìn thấy một bóng người đằng xa
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn biến, tiến triển
    • how are things making out?: sự việc diễn biến ra sao?
   • to make over
    • chuyển, nhượng, giao, để lại
   • to make over one's all property to someone: để lại tất cả của cải cho ai
   • sửa lại (cái gì)
   • to make up
    • làm thành, cấu thành, gộp thành, hợp lại, gói ghém, thu vén
   • to make all things up into a bundle: gói ghém tất cả lại thành một bó
   • lập, dựng
    • to make up a list: lập một danh sách
   • bịa, bịa đặt
    • it's all a made up story: đó là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt
   • hoá trang
    • to make up an actor: hoá trang cho một diễn viên
   • thu xếp, dàn xếp, dàn hoà
    • the two friends have had a quarrel, but they will soon make it up: hai người bạn xích mích với nhau, nhưng rồi họ sẽ dàn hoà ngay thôi
   • đền bù, bồi thường
    • to make some damage up to somebody: bồi thường thiệt hại cho ai
   • bổ khuyết, bù, bù đắp
   • to make with
    • (từ lóng) sử dụng
   • to make amends for something
    • (xem) amends
   • to make as if
    • to make as though
     • làm như thể, hành động như thể
    • to make beleive
     • (xem) beleive
    • to make bold to
     • (xem) bold
    • to make both ends meet
     • (xem) meet
    • to make free with
     • tiếp đãi tự nhiên không khách sáo
    • to make friends with
     • (xem) friend
    • to make fun of
     • to make game of
      • đùa cợt, chế nhạo, giễu
     • to make good
      • (xem) good
     • make haste!
      • (xem) haste
     • to make a hash of job
      • (xem) hash
     • to make hay while the sun shines
      • (xem) hay
     • to make head
      • (xem) head
     • to make head against
      • (xem) head
     • to make headway
      • (xem) headway
     • to make oneself at home
      • tự nhiên như ở nhà, không khách sáo
     • to make love to someone
      • (xem) love
     • to make little (light, nothing) of
      • coi thường, coi rẻ, không chú ý đên, không quan tâm đến
     • to make much of
      • (xem) much
     • to make the most of
      • (xem) most
     • to make mountains of molehills
      • (xem) molehill
     • to make one's mark
      • (xem) makr
     • to make merry
      • (xem) merry
     • to make one's mouth water
      • (xem) water
     • to make of mar
      • (xem) mar
     • to make ready
      • chuẩn bị sãn sàng
     • to make room (place) for
      • nhường chổ cho
     • to make sail
      • gương buồm, căng buồm
     • to make oneself scarce
      • lẩn đi, trốn đi
     • to make [a] shift to
      • (xem) shift
     • to make terms with
      • (xem) term
     • to make too much ado about nothing
      • chẳng có chuyện gì cũng làm rối lên
     • to make a tool of someone
      • (xem) tool
     • to make up one's mind
      • (xem) mind
     • to make up for lost time
      • (xem) time
     • to make war on
      • (xem) war
     • to make water
      • (xem) water
     • to make way
      • (xem) way
     • to make way for
      • (xem) way
  Concise Dictionary
  made|makes|makingmeɪk
  noun
  +a recognizable kind
  +the act of mixing cards haphazardly
  verb
  +engage in
  +give certain properties to something
  +make or cause to be or to become
  +cause to do; cause to act in a specified manner
  +give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally
  +create or manufacture a man-made product
  +make, formulate, or derive in the mind
  +compel or make somebody or something to act in a certain way
  +create by artistic means
  +earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages
  +create or design, often in a certain way
  +to compose or represent:"This wall forms the background of the stage setting"
  +reach a goal, e.g., "make the first team"
  +be or be capable of being changed or made into
  +make by shaping or bringing together constituents
  +perform or carry out
  +make by combining materials and parts
  +change from one form into another
  +act in a certain way so as to acquire
  +charge with a function; charge to be
  +achieve a point or goal
  +reach a destination, either real or abstract
  +institute, enact, or establish
  +carry out or commit
  +add up to
  +form by assembling individuals or constituents
  +organize or be responsible for
  +prepare for eating by applying heat
  +put in order or neaten
  +head into a specified direction
  +have a bowel movement
  +undergo fabrication or creation
  +be suitable for
  +amount to
  +constitute the essence of
  +appear to begin an activity
  +proceed along a path
  +reach in time
  +gather and light the materials for
  +induce to have sex
  +assure the success of
  +represent fictitiously, as in a play, or pretend to be or act like
  +consider as being
  +calculate as being
  +cause to be enjoyable or pleasurable
  +favor the development of
  +develop into
  +behave in a certain way
  +eliminate urine

  Thesaurus Dictionary
  v.
  1 build, assemble, construct, erect, put together, set up, fashion, form, mould, shape, frame, create, originate, fabricate, manufacture, produce, put out, forge, contrive, devise:
  She makes her own dresses. They make TV sets here. The Colossus of Rhodes was said to be made of bronze
  2 cause, compel, force, impel, coerce, provoke, urge, exhort, press, pressure, require, command, order, induce, persuade, prevail upon, insist upon, oblige, Brit pressurize:
  The devil made me do it.
  3 bring about, occasion, cause, give rise to:
  The new regulation is going to make trouble for you.
  4 make out or up, draw (up), create, write, sign, frame:
  I made a new will leaving everything to my children.
  5 produce, cause, create, generate:
  The engine made a funny noise, then died.
  6 enact, pass, frame, establish, institute:
  He thinks that laws were made to be broken.
  7 earn, return, reap, garner, take in, get, procure, gather, clear, realize, gross, net, pocket, get, acquire, obtain, receive; win, gain, Slang US pull down:
  Has her invention made money? He makes a good living out of his shop. He made $25 playing poker
  8 amount to, constitute, represent, add up to, total, come to:
  He knows how many beans make five. Three and two do not make four. One singer does not make an opera
  9 change, turn, alter, modify, transform, convert; transmute, mutate, metamorphose:
  He made her into a star. The alchemists tried to make base metal into gold.
  10 become, be, change or turn or grow into, perform as:
  I think Quentin will make a brilliant surgeon one day.
  11 serve as or for, be suitable for, be, prove to be, turn out to be, turn into, become:
  This cut of meat will not make a good roast.
  12 fetch, realize, earn, return:
  The locket made $1000 at the auction.
  13 score, earn, secure:
  The West Indies made 654 in their first innings.
  14 reach, arrive at, attain, get (to), win, achieve, accomplish; come in, Brit be placed, US place:
  Fran might make first place in the marathon.
  15 prepare, arrange, rearrange, tidy (up), neaten (up):
  You have made your bed, now you will have to lie on it.
  16 record, arrange, fix, decide (on or upon), agree (to):
  I made an appointment to see the doctor.
  17 prepare, fix, cook:
  I made what you like for dinner.
  18 deliver, present:
  Janet made a good speech.
  19 traverse, cover, do, travel, navigate:
  We cannot make more than 100 miles a day over this terrain.
  20 do, go, travel or move at, move:
  His old banger could hardly make 40 m.p.h.
  21 judge, think, calculate, estimate, reckon, gauge, suppose:
  What do you make of Sidney's new book?
  22 establish, set up, organize:
  We made our headquarters in the farmhouse.
  23 appoint, name, select, choose, elect, vote (in as), designate, authorize, commission, delegate, depute, deputize, assign, sanction, approve, affirm, certify, confirm:
  They made him their leader.
  24 seduce, make it with:
  Kenneth tried to make Sharon last night.
  25 make as if or as though. pretend, feign, act as if or as though, affect, make a show or pretence of, give the impression of:
  He made as if to strike me.
  26 make away. run off or away, flee, fly, make off, abscond, take to one's heels, decamp, beat a (hasty) retreat, Colloq run for it, make a run for it, beat it, clear out, cut and run, skedaddle, take off, cut out, skip (town), make tracks, US fly the coop, Slang scram, vamoose, US hightail it, take a (run-out) powder:
  Taking the jewels, he made away as fast as he could run.
  27 make away with. steal, rob, filch, pilfer, purloin, walk away or off with, Colloq borrow, liberate, boost, Slang pinch, hook, swipe, rip off, lift, US boost:
  That boy has made away with my cherry tarts!
  28 make believe. pretend, fancy, play-act, dream, fantasize, imagine, act as if:
  We used to make believe we were grown-ups.
  29 make do. get by or along, cope, scrape by or along, manage, muddle through, survive, Colloq make out:
  We have to make do on the pittance Randolph gets from the university.
  30 make for.
  (a) head for or towards, aim for, steer (a course) for, proceed towards, be bound for:
  After this is done, I am making for the nearest pub.
  (b) assault, attack, set upon, charge, rush (at), pounce upon, fall upon or on, go for, lunge at, storm, assail:
  The big fellow was making for me with a knife when the lights went out.
  (c) promote, contribute to, be conducive to, favour, facilitate:
  Good fences make for good neighbours.
  31 make good.
  (a) make up (for), pay (for), compensate for, recompense (for), repay, offset, make restitution for, settle, square, rectify, put to rights, set right, remedy, correct, restore:
  He agreed to make good any losses.
  (b) succeed, prosper, flourish, thrive, Colloq make it:
  In later life he made good as a property developer.
  (c) fulfil, carry out, Colloq deliver (the goods):
  She made good on her promise to return my book.
  32 make it.
  (a) succeed, prosper, triumph, win, make good, Colloq make the grade:
  Do you think she will make it as a doctor?
  (b) arrive, get (somewhere), show up, appear, turn up:
  They are hoping to catch the 5:03 to Ipswich but I doubt if they will make it
  33 make known. tell of, impart, disclose, reveal, divulge, mention, communicate, announce, declare, promulgate, publish, let slip, Colloq tip off:
  She made known her demands.
  34 make much of.
  (a) exaggerate, overstate, colour, hyperbolize, Colloq make a big deal of, blow up:
  He made much of his new title.
  (b) coddle, cosset, baby, pamper, dote on, flatter, toady (up) to, cajole, humour, indulge, Colloq butter up:
  Henry makes much of his grandchildren.
  35 make off. See make, 26, above.
  36 make off with. See make, 27, above.
  37 make out.
  (a) see, discern, descry, espy, detect, discover, distinguish, perceive:
  I made out a dim figure in the gloom.
  (b) complete, fill in, Brit fill up, US and Canadian fill out:
  I made out an application for the job.
  (c) draw (up), write (out or down), record, Colloq US cut:
  Please make out a list of your complaints. Make out the cheque to me, personally.
  (d) understand, fathom, comprehend, figure out, perceive, follow, grasp, see, decipher, read:
  She mumbles so, I cannot make out what she's saying. Can you make out this name?
  (e) suggest, imply, hint, insinuate, indicate, impute, intimate, make to appear, pretend, make as if or as though, represent; present, show, demonstrate, establish:
  She tried to make out that I was a fool. He made out a strong case for dog licensing.
  (f) get on, survive, manage, fare, thrive, succeed:
  How are you making out in your new house?
  38 make over.
  (a) do over, remodel, redecorate, alter:
  We are making over our kitchen.
  (b) transfer, hand over, sign over, convey, assign, turn over:
  The property has been made over to me.
  39 make up.
  (a) complete, fill out, finish (out), flesh out:
  We need another player to make up the team.
  (b) compose, form, constitute, be comprised of:
  The gang is made up of ex-convicts.
  (c) hatch, invent, concoct, devise, create, construct, dream up, originate, coin, compose, Colloq cook up:
  He made up that story about the murder.
  (d) be reconciled, make peace, settle amicably, come to terms, bury the hatchet:
  The litigants have kissed and made up.
  (e) construct, build:
  The shack is made up of scrap boards.
  40 make up for. compensate, redress, make good, atone, make amends:
  How can I make up for all the bad things I said about you?
  41 make way. move aside, clear the way, allow to pass, make room or space:
  Make way for the Lord High Executioner!
  n.
  42 kind, brand, style, sort, type, mark:
  Foreign makes of car currently dominate the market-place.
  43 on the make. aggressive, assertive, go-ahead, enterprising, vigorous, energetic, Colloq pushy:
  The book is about a young man on the make in today's financial world.
  Advanced English Dictionary
  verb, noun
  + verb (made, made )
  create
  1 ~ sth (from / (out) of sth)
  ~ sth into sth
  ~ sth (for sb)
  ~ sb sth to create or prepare sth by combining materials or putting parts together: [VN] to make a table / dress / cake + to make bread / cement / paper + She makes her own clothes. + Wine is made from grapes. + The grapes are made into wine. + What's your shirt made of? + made in France (= on a label) + [VN, VNN] She made coffee for us all. + She made us all coffee. - DO
  2 [VN] to write, create or prepare sth: These regulations were made to protect children. + My lawyer has been urging me to make a will. + She has made (= directed or acted in) several movies.
  a bed
  3 [VN] to arrange a bed so that it is neat and ready for use
  cause to appear / happen / become / do
  4 [VN] to cause sth to appear as a result of breaking, tearing, hitting or removing material: The stone made a dent in the roof of the car. + The holes in the cloth were made by moths.
  5 [VN] to cause sth to exist, happen or be done: to make a noise / mess / fuss + She tried to make a good impression on the interviewer. + I keep making the same mistakes.
  6 [VN-ADJ] to cause sb/sth to be or become sth: The news made him very happy. + She made her objections clear. + He made it clear that he objected. + The full story was never made public. + Can you make yourself understood in Russian? + She couldn't make herself heard above the noise of the traffic. + The terrorists made it known that tourists would be targeted.
  7 [VN inf] to cause sb/sth to do sth: She always makes me laugh. + This dress makes me look fat. + What makes you say that (= why do you think so)? + Nothing will make me change my mind.
  8 ~ sth of sb/sth
  ~ sth sth to cause sb/sth to be or become sth: [VN] This isn't very important-I don't want to make an issue of it. + Don't make a habit of it. + You've made a terrible mess of this job. + It's important to try and make something of (= achieve sth in) your life. + We'll make a tennis player of you yet. + [VN-N] I made painting the house my project for the summer. + She made it her business to find out who was responsible.
  a decision / guess / comment, etc.
  9 [VN] ~ a decision, guess, comment, etc. to decide, guess, etc. sth: Come on! It's time we made a start.
  Help Note: Make can be used in this way with a number of different nouns. These expressions are included at the entry for each noun.
  force
  10 to force sb to do sth: [VN inf] They made me repeat the whole story. + [VN to inf] She must be made to comply with the rules.
  Help Note: This pattern is only used in the passive. [VN] He never cleans his room and his mother never tries to make him.
  represent
  11 to represent sb/sth as being or doing sth: [VN-ADJ] You've made my nose too big (for example in a drawing). + [VN-N] He makes King Lear a truly tragic figure.
  appoint
  12 [VN-N] to elect or choose sb as sth: She made him her assistant.
  be suitable
  13 linking verb [V-N] to become or develop into sth; to be suitable for sth: She would have made an excellent teacher. + This room would make a nice office.
  equal
  14 linking verb [V-N] to add up to or equal sth: 5 and 7 make 12. + A hundred cents make one euro.
  15 linking verb [V-N] to be a total of sth: That makes the third time he's failed his driving test!
  money
  16 [VN] to earn or gain money: She makes $100 000 a year. + to make a profit / loss + We need to think of ways to make money. + He made a fortune on the stock market. + He makes a living as a stand-up comic.
  calculate
  17 [VN-N] [no passive] to think or calculate sth to be sth: What time do you make it? + I make that exactly $50.
  reach
  18 [VN] [no passive] to manage to reach or go to a place or position: Do you think we'll make Dover by 12? + I'm sorry I couldn't make your party last night. + He'll never make (= get a place in) the team. + The story made (= appeared on) the front pages of the national newspapers. + We just managed to make the deadline (= to finish sth in time).
  sth successful
  19 [VN] to cause sth to be a success: Good wine can make a meal. + The news really made my day.
  Idioms: Most idioms containing make are at the entries for the nouns and adjectives in the idioms, for example make merry is at merry.
  make as if to do sth (written) to make a movement that makes it seem as if you are just going to do sth: He made as if to speak.
  make do (with sth) to manage with sth that is not really satisfactory: We were in a hurry so we had to make do with a quick snack.
  make good to become rich and successful
  make sth good
  1 to pay for, replace or repair sth that has been lost or damaged: She promised to make good the damage.
  2 to carry out a promise, threat, etc.
  Synonym: FULFIL
  make it
  1 to be successful in your career: He never really made it as an actor.
  2 to succeed in reaching a place in time, especially when this is difficult: The flight leaves in twenty minutes-we'll never make it.
  3 to be able to be present at a place: I'm sorry I won't be able to make it (for example, to a party) on Saturday.
  4 to survive after a serious illness or accident; to deal successfully with a difficult experience: The doctors think he's going to make it. + I don't know how I made it through the week.
  make it with sb (AmE, slang) to have sex with sb
  make like ... (AmE, informal) to pretend to be, know or have sth in order to impress people: He makes like he's the greatest actor of all time.
  make the most of sth/sb / yourself to gain as much advantage, enjoyment, etc. as you can from sb/sth: It's my first trip abroad so I'm going to make the most of it. + She doesn't know how to make the most of herself (= make herself appear in the best possible way).
  make much of sth/sb (written) to treat sth/sb as very important: He always makes much of his humble origins.
  make or break sth to be the thing that makes sb/sth either a success or a failure: This movie will make or break him as a director. + It's make-or-break time for the company.
  make something of yourself to be successful in your life
  Phrasal Verbs: make for sth
  1 to move towards sth
  2 to help to make sth possible: Constant arguing doesn't make for a happy marriage.
  See also - be made for sb / each other at MADE
  make sb/sth into sb/sth to change sb/sth into sb/sth: We're making our attic into an extra bedroom.
  make sth of sb/sth to understand the meaning or character of sb/sth: What do you make of it all? + I can't make anything of this note. + I don't know what to make of (= think of) the new manager.
  make off to hurry away, especially in order to escape
  make off with sth to steal sth and hurry away with it
  make out (informal)
  1 used to ask if sb managed well or was successful in a particular situation: How did he make out while his wife was away?
  2 (AmE) ~ (with sb) to kiss and touch sb in a sexual way; to have sex with sb
  make sb out to understand sb's character
  make sb/sth<->out
  1 to manage to see sb/sth or read or hear sth: I could just make out a figure in the darkness. + [+ wh-] I could hear voices but I couldn't make out what they were saying.
  2 to say that sth is true when it may not be
  Synonym: CLAIM
  She's not as rich as people make out. + [+ that] He made out that he had been robbed. + [+ to inf] She makes herself out to be smarter than she really is.
  make sth<->out
  1 to write out or complete a form or document: He made out a cheque for £100. + The doctor made out a prescription for me. + Applications must be made out in triplicate.
  2 (used in negative sentences and questions) to understand sth; to see the reasons for sth: How do you make that out (= what are your reasons for thinking that)? + [+ wh-] I can't make out what she wants.
  make sth<->over (to sb/sth)
  1 to legally give sth to sb: He made over the property to his eldest son.
  2 to change sth in order to make it look different or use it for a different purpose; to give sb a different appearance by changing their clothes, hair, etc.
  related noun MAKEOVER
  make towards sth to start moving towards sth: He made towards the door.
  make up
  make yourself / sb<->up to put powder, LIPSTICK, etc. on your/sb's face to make it more attractive or to prepare for an appearance in the theatre, on television, etc.
  related noun MAKE-UP (1)
  make sth<->up
  1 to form sth
  Synonym: CONSTITUTE
  Women make up 56% of the student numbers.
  related noun MAKE-UP - COMPRISE
  2 to put sth together from several different things
  related noun MAKE-UP
  3 to invent a story, etc., especially in order to deceive or entertain sb: He made up some excuse about his daughter being sick. + I told the kids a story, making it up as I went along. + You made that up!
  4 to complete a number or an amount required: We need one more person to make up a team.
  5 to replace sth that has been lost; to COMPENSATE for sth: Can I leave early this afternoon and make up the time tomorrow?
  6 to prepare a medicine by mixing different things together
  7 to prepare a bed for use; to create a temporary bed: We made up the bed in the spare room. + They made up a bed for me on the sofa.
  make up for sth to do sth that corrects a bad situation: Nothing can make up for the loss of a child. + After all the delays, we were anxious to make up for lost time. + Her enthusiasm makes up for her lack of experience. + A warm and sunny September made up for a miserable wet August.
  make up (to sb) for sth to to do sth for sb or give them sth because you have caused them trouble, suffering or disappointment and wish to show that you are sorry
  Synonym: COMPENSATE
  How can I make up for the way I've treated you? + (informal) I'll make it up to you, I promise.
  make up to sb (BrE, informal, disapproving) to be pleasant to sb, praise them, etc. especially in order to get an advantage for yourself
  make up (with sb) (BrE also make it up) to end a quarrel with sb and become friends again: Why don't you two kiss and make up? + Has he made it up with her yet? + Have they made it up yet?
  + noun
  ~ (of sth) the name or type of a machine, piece of equipment, etc. that is made by a particular company: What make of car does he drive? + There are so many different makes to choose from. + a Swiss make of watch
  Idioms: on the make (informal, disapproving) trying to get money or an advantage for yourself


  Random quote: Without faith, nothing is possible. With it, nothing is impossible.: Mary Bethune

  Latest queries: pull off, expend, turtleneck, đập, eraser., auto, transylvania, autonomy, awhile, devout, bearer, ask for, advantage, betoken, boudoir, playing, vixen, buddhism, bunker, make,

  Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

  Optional: 01/2018:Picture Dictionary

  Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

  Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news