Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
lighted
UK | US

English - Vietnamese Dictionary
light /lait/
 • danh từ
  • ánh sáng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ban ngày
   • to stand in somebody's light: đứng lấp bóng ai; (nghĩa bóng) làm hại ai, cản trở ai làm việc gì
   • in the light of these facts: dưới ánh sáng của những sự việc này
   • to see the light: nhìn thấy ánh sáng mặt trời; (nghĩa bóng) sinh ra đời
   • to bring to light: (nghĩa bóng) đưa ra ánh sáng, khám phá
   • to come to light: ra ánh sáng, lộ ra
  • nguồn ánh sáng, đèn đuốc
   • traffic lights: đèn giao thông
  • lửa, tia lửa; diêm, đóm
   • to strike a light: bật lửa, đánh diêm
   • give me a light, please: làm ơn cho tôi xin tí lửa
  • (số nhiều) sự hiểu biết, trí thức, trí tuệ, chân lý
   • to do something according to one's lights: làm gì theo sự hiểu biết của mình
  • trạng thái, phương diện, quan niệm
   • in a good light: ở chỗ có nhiều ánh sáng, ở chỗ rõ nhất (dễ trông thấy nhất); với quan niệm đúng, với cách hiểu đúng (một vấn đề)
   • to place something in a good light: trình bày cái gì một cách tốt đẹp
   • in a wrong light: quan niệm sai, hiểu sai
   • the thing now appears in a new light: sự việc bây giờ biểu hiện ra dưới một trạng thái mới
  • sự soi sáng, sự làm sáng tỏ; (số nhiều) những sự kiện làm sáng tỏ, những phát minh làm sáng tỏ
  • (tôn giáo) ánh sáng của thượng đế
  • sinh khí, sự tinh anh; ánh (mắt); (thơ ca) sự nhìn
  • (số nhiều) (từ lóng) đôi mắt
  • cửa, lỗ sáng
   • men of light and leading: những người có uy tín và thế lực
  • (số nhiều) khả năng
   • according to one's lights: tuỳ theo khả năng của mình
  • (nghệ thuật) chỗ sáng (trong bức tranh)
  • tính từ
   • sáng sủa, sáng
   • nhạt (màu sắc)
    • light blue: xanh nhạt
  • ngoại động từ lit, lighted
   • đốt, thắp, châm, nhóm
    • to light a fire: nhóm lửa
   • soi sáng, chiếu sáng
   • soi đường
   • ((thường) + up) làm cho rạng lên, làm cho sáng ngời lên (nét mặt, khoé mắt)
    • the news of the victory lighted up their eyes: tin chiến thắng làm cho mắt họ ngời lên
  • nội động từ
   • ((thường) + up) đốt đèn, lên đèn, thắp đèn, châm lửa, nhóm lửa
    • it is time to light up: đã đến giờ lên đèn
   • thắp, đốt, bắt lửa, bén lửa
    • this lamp does not light well: cái đèn này khó thắp
   • ((thường) + up) sáng ngời, tươi lên
    • face lights up: nét mặt tươi hẳn lên
   • to light into
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tấn công
   • mắng mỏ
   • to light out
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thình lình bỏ đi
  • nội động từ lit, lighted
   • đỗ xuống, đậu (chim), xuống
   • (+ upon) tình cờ rơi đúng vào, tình cờ gặp phải
   • tính từ
    • nhẹ, nhẹ nhàng
     • as light as a feather: nhẹ như một cái lông
     • light food: đồ ăn nhẹ
     • light sleep: giấc ngủ nhẹ nhàng
     • a light sleeper: người tỉnh ngủ
     • a light task: công việc nhẹ
     • a light punishment: sự trừng phạt nhẹ
     • light wine: rượu vang nhẹ
     • light ship: tàu đã dỡ hàng
     • light marching order: lệnh hành quân mang nhẹ
     • light cavalry: kỵ binh vũ trang nhẹ
    • nhanh nhẹn
     • to be light of foot: bước đi nhanh nhẹn
    • nhẹ nhàng, thanh thoát, dịu dàng, thư thái
     • light touch: cái vuốt nhẹ nhàng
     • with a light hand: nhẹ tay; khôn khéo
     • with a light heart: lòng thư thái, lòng băn khoăn lo âu gì
     • light music: nhạc nhẹ
     • light comedy: kịch cui nhẹ nhàng
    • khinh suất, nông nổi, nhẹ dạ, bộp chộp; lăng nhăng; lẳng lơ, đĩ thoã
     • a light woman: người đàn bà lẳng lơ
    • tầm thường, không quan trọng
     • a light talk: chuyện tầm phào
     • to make light of: coi thường, coi rẻ, không chú ý đến, không quan tâm đến
    • to have light fingers
     • có tài xoáy vặt
   • phó từ
    • nhẹ, nhẹ nhàng
     • to tread light: giảm nhẹ
    • light come light go
     • (xem) come
    • to sleep light
     • ngủ không say, ngủ dể tỉnh
   Concise Dictionary
   lit|lights|lighter|lightest|lighted|lightinglaɪt
   noun
   +(physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation
   +any device serving as a source of illumination
   +a particular perspective or aspect of a situation
   +the quality of being luminous; emitting or reflecting light
   +an illuminated area
   +a condition of spiritual awareness; divine illumination
   +the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures
   +a person regarded very fondly
   +mental understanding as an enlightening experience
   +having abundant light or illumination
   +public awareness
   +merriment expressed by a brightness or gleam or animation of countenance
   +a divine presence believed by Quakers to enlighten and guide the soul
   +a visual warning signal
   +a device for lighting or igniting fuel or charges or fires
   verb
   +make lighter or brighter
   +begin to smoke
   +to come to rest, settle
   +cause to start burning; subject to fire or great heat
   +fall to somebody by assignment or lot
   +get off (a horse)
   adj.
   +of comparatively little physical weight or density
   +(used of color) having a relatively small amount of coloring agent
   +of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment
   +not great in degree or quantity or number
   +psychologically light; especially free from sadness or troubles
   +characterized by or emitting light
   +used of vowels or syllables; pronounced with little or no stress
   +easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned
   +(used of soil) loose and large-grained in consistency
   +(of sound or color) free from anything that dulls or dims
   +moving easily and quickly; nimble
   +demanding little effort; not burdensome
   +of little intensity or power or force
   +(physics, chemistry) not having atomic weight greater than average
   +weak and likely to lose consciousness
   +very thin and insubstantial
   +marked by temperance in indulgence
   +less than the correct or legal or full amount often deliberately so
   +having little importance
   +intended primarily as entertainment; not serious or profound
   +silly or trivial
   +designed for ease of movement or to carry little weight
   +having relatively few calories
   +(of sleep) easily disturbed
   +casual and unrestrained in sexual behavior
   adv.
   +with few burdens
   Thesaurus Dictionary
   n.
   1 illumination, brightness, daylight, lamplight, candlelight, firelight, gaslight, torchlight, starlight, moonlight, sunlight; gegenschein, counterglow:
   There is just enough light for me to read the label.
   2 lamp, light-bulb, torch, beacon, lantern, candle, flare, headlight or headlamp, street-light or street lamp, US and Canadian flashlight:
   I saw a light in the distance. Someone turned off the lights.
   3 radiance, radiation, luminescence, glare, gleam, glow, reflection, luminosity, shine, sparkle, scintillation, incandescence, phosphorescence, fluorescence:
   The light of the full moon shone through the window.
   4 daybreak, dawn, sunrise, US sun-up:
   We leave at first light.
   5 clarification, enlightenment, insight, understanding, elucidation, simplification, explanation:
   After an hour's talk with his lawyer, he finally saw the light and confessed. Can you shed a little light on this problem, Robyn?
   6 window, window-pane:
   The west wall has three windows of six lights each.
   7 match, lighter, spill, taper, fire, flame, ignition:
   Can you give me a light for my cigarette?
   8 highlight:
   Note the chiaroscuro effect from the lights and shadows in the drawing
   9 bring to light. reveal, unearth, find, uncover, unveil, discover, expose, disclose, make known:
   A vital fact has recently been brought to light.
   10 come to light. be revealed, be unearthed, be uncovered, be unveiled, be discovered, be exposed, be disclosed, appear, come out, turn up, transpire, develop, evolve, emerge:
   The truth about her parents has finally come to light.
   11 Brit in the light of or US in light of. considering, in view of, in consideration of, taking into account, keeping or bearing in mind:
   In the light of his condition, he has decided to pull out of the competition
   12 shed or throw (some, a little) light on. explain, elucidate, simplify, clarify:
   Perhaps you could throw some light on the reason why she refuses to leave the house.
   adj.
   13 (well-)illuminated, bright, alight, (well-)lit, (well-)lighted, shining, luminous, effulgent, brilliant, beaming, incandescent, phosphorescent, fluorescent:
   The lightest room in the house is the kitchen.
   14 pale, light-hued:
   Put the light blue chair over here.
   v.
   15 ignite, set alight, set or put a match to, kindle; burn, touch off, set fire to, fire:
   It's getting chilly, so you'd better light the fire. When the bomb was in place, they lit the fuse
   16 illuminate, light up, lighten, brighten:
   Take this candle to light your way to the bedroom.
   17 turn on, switch on, put on:
   Light the lamps.
   18 light up. lighten, brighten, cheer up, liven up:
   The moment she walked in, the whole room lit up. Her face lit up when she saw him.
   adj.
   1 lightweight, portable:
   I bought some light garden furniture.
   2 underweight, skinny, slight:
   Isn't Ted a bit light for his height?
   3 faint, dim, obscure, indistinct, unclear, faded, imperceptible:
   There is a very light pencil mark on the paper.
   4 faint, gentle, mild, slight, delicate, insignificant:
   A light breeze rippled the surface of the pool.
   5 dainty, graceful, delicate, gentle, slight:
   He felt the light brush of her lips on his.
   6 not weighty, frivolous, unimportant, insignificant, inconsequential, inconsiderable, trivial, trifling, evanescent, unsubstantial, slight, superficial:
   The party was a very light affair.
   7 nimble, agile, active, swift, spry, lithe, sprightly, lightsome, light-footed, limber, lissom or lissome:
   When dancing, he may be light on his feet, but he's not very light on mine.
   8 simple-minded, light-headed, scatterbrained, rattle-brained, bird-brained, feather-brained, hare-brained, flighty, giddy, dizzy, silly, inane, foolish, frivolous, empty-headed, vacant, vacuous, shallow, superficial:
   Featherstone is a bit too light in the head to be a good manager.
   9 cheerful, happy, gay, sunny, merry, light-hearted, happy-go-lucky, easygoing, joyful, jovial, jolly:
   No‰l has written another light drawing-room comedy.
   10 easy, not burdensome, endurable, bearable, tolerable, supportable, undemanding, effortless, untaxing, moderate:
   After my surgery, I was able to resume light duties at the office. The tax on such a small income is very light. You should take some light exercise every day
   11 amusing, entertaining, witty, diverting:
   The book hasn't much substance, but it makes good light reading.
   12 make light of. dismiss, write off, shrug off; trivialize; ridicule:
   The teacher made light of my attempts to play the concerto.
   v.
   13 alight, land, come or go down, descend, settle; deplane, disembark or debark, detrain, dismount:
   The bird was so tame it lighted on my finger.
   14 light into. attack, assail, lambaste, assault, pounce or fall on or upon, beat, belabour; abuse, tongue-lash, harangue, upbraid, scold, berate, Colloq lace into; Slang clobber:
   He really lit into the challenger in the third round. Her mother lit into her for not doing her homework
   15 light on or upon. chance or happen or stumble or hit on or upon, come across, encounter, find, meet up with:
   She claimed she lit upon the formula when reading some ancient hieroglyphics.
   Advanced English Dictionary
   + adjective
   1 a lighted candle, cigarette, match, etc. is burning
   2 a lighted window is bright because there are lights on inside the room: scenes glimpsed through other people's lighted windows
   Antonym: UNLIT


   Random quote: Love vanquishes time. To lovers, a moment can be eternity, eternity can be the tick of a clock.: Mary Parrish

   Latest queries: refuge, lonely, schemes, fallout, resort, schemes, commit, elephant, reject, veracity, recoil, incognito, improving, couple, hay, bridesmaid, revise, prohibited, notion, lighted,

   Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

   Optional: 01/2018:Picture Dictionary

   Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

   Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news