Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
light
UK | US

English - Vietnamese Dictionary
light /lait/
 • danh từ
  • ánh sáng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ban ngày
   • to stand in somebody's light: đứng lấp bóng ai; (nghĩa bóng) làm hại ai, cản trở ai làm việc gì
   • in the light of these facts: dưới ánh sáng của những sự việc này
   • to see the light: nhìn thấy ánh sáng mặt trời; (nghĩa bóng) sinh ra đời
   • to bring to light: (nghĩa bóng) đưa ra ánh sáng, khám phá
   • to come to light: ra ánh sáng, lộ ra
  • nguồn ánh sáng, đèn đuốc
   • traffic lights: đèn giao thông
  • lửa, tia lửa; diêm, đóm
   • to strike a light: bật lửa, đánh diêm
   • give me a light, please: làm ơn cho tôi xin tí lửa
  • (số nhiều) sự hiểu biết, trí thức, trí tuệ, chân lý
   • to do something according to one's lights: làm gì theo sự hiểu biết của mình
  • trạng thái, phương diện, quan niệm
   • in a good light: ở chỗ có nhiều ánh sáng, ở chỗ rõ nhất (dễ trông thấy nhất); với quan niệm đúng, với cách hiểu đúng (một vấn đề)
   • to place something in a good light: trình bày cái gì một cách tốt đẹp
   • in a wrong light: quan niệm sai, hiểu sai
   • the thing now appears in a new light: sự việc bây giờ biểu hiện ra dưới một trạng thái mới
  • sự soi sáng, sự làm sáng tỏ; (số nhiều) những sự kiện làm sáng tỏ, những phát minh làm sáng tỏ
  • (tôn giáo) ánh sáng của thượng đế
  • sinh khí, sự tinh anh; ánh (mắt); (thơ ca) sự nhìn
  • (số nhiều) (từ lóng) đôi mắt
  • cửa, lỗ sáng
   • men of light and leading: những người có uy tín và thế lực
  • (số nhiều) khả năng
   • according to one's lights: tuỳ theo khả năng của mình
  • (nghệ thuật) chỗ sáng (trong bức tranh)
  • tính từ
   • sáng sủa, sáng
   • nhạt (màu sắc)
    • light blue: xanh nhạt
  • ngoại động từ lit, lighted
   • đốt, thắp, châm, nhóm
    • to light a fire: nhóm lửa
   • soi sáng, chiếu sáng
   • soi đường
   • ((thường) + up) làm cho rạng lên, làm cho sáng ngời lên (nét mặt, khoé mắt)
    • the news of the victory lighted up their eyes: tin chiến thắng làm cho mắt họ ngời lên
  • nội động từ
   • ((thường) + up) đốt đèn, lên đèn, thắp đèn, châm lửa, nhóm lửa
    • it is time to light up: đã đến giờ lên đèn
   • thắp, đốt, bắt lửa, bén lửa
    • this lamp does not light well: cái đèn này khó thắp
   • ((thường) + up) sáng ngời, tươi lên
    • face lights up: nét mặt tươi hẳn lên
   • to light into
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tấn công
   • mắng mỏ
   • to light out
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thình lình bỏ đi
  • nội động từ lit, lighted
   • đỗ xuống, đậu (chim), xuống
   • (+ upon) tình cờ rơi đúng vào, tình cờ gặp phải
   • tính từ
    • nhẹ, nhẹ nhàng
     • as light as a feather: nhẹ như một cái lông
     • light food: đồ ăn nhẹ
     • light sleep: giấc ngủ nhẹ nhàng
     • a light sleeper: người tỉnh ngủ
     • a light task: công việc nhẹ
     • a light punishment: sự trừng phạt nhẹ
     • light wine: rượu vang nhẹ
     • light ship: tàu đã dỡ hàng
     • light marching order: lệnh hành quân mang nhẹ
     • light cavalry: kỵ binh vũ trang nhẹ
    • nhanh nhẹn
     • to be light of foot: bước đi nhanh nhẹn
    • nhẹ nhàng, thanh thoát, dịu dàng, thư thái
     • light touch: cái vuốt nhẹ nhàng
     • with a light hand: nhẹ tay; khôn khéo
     • with a light heart: lòng thư thái, lòng băn khoăn lo âu gì
     • light music: nhạc nhẹ
     • light comedy: kịch cui nhẹ nhàng
    • khinh suất, nông nổi, nhẹ dạ, bộp chộp; lăng nhăng; lẳng lơ, đĩ thoã
     • a light woman: người đàn bà lẳng lơ
    • tầm thường, không quan trọng
     • a light talk: chuyện tầm phào
     • to make light of: coi thường, coi rẻ, không chú ý đến, không quan tâm đến
    • to have light fingers
     • có tài xoáy vặt
   • phó từ
    • nhẹ, nhẹ nhàng
     • to tread light: giảm nhẹ
    • light come light go
     • (xem) come
    • to sleep light
     • ngủ không say, ngủ dể tỉnh
   Concise Dictionary
   lit|lights|lighter|lightest|lighted|lightinglaɪt
   noun
   +(physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation
   +any device serving as a source of illumination
   +a particular perspective or aspect of a situation
   +the quality of being luminous; emitting or reflecting light
   +an illuminated area
   +a condition of spiritual awareness; divine illumination
   +the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures
   +a person regarded very fondly
   +mental understanding as an enlightening experience
   +having abundant light or illumination
   +public awareness
   +merriment expressed by a brightness or gleam or animation of countenance
   +a divine presence believed by Quakers to enlighten and guide the soul
   +a visual warning signal
   +a device for lighting or igniting fuel or charges or fires
   verb
   +make lighter or brighter
   +begin to smoke
   +to come to rest, settle
   +cause to start burning; subject to fire or great heat
   +fall to somebody by assignment or lot
   +get off (a horse)
   adj.
   +of comparatively little physical weight or density
   +(used of color) having a relatively small amount of coloring agent
   +of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment
   +not great in degree or quantity or number
   +psychologically light; especially free from sadness or troubles
   +characterized by or emitting light
   +used of vowels or syllables; pronounced with little or no stress
   +easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned
   +(used of soil) loose and large-grained in consistency
   +(of sound or color) free from anything that dulls or dims
   +moving easily and quickly; nimble
   +demanding little effort; not burdensome
   +of little intensity or power or force
   +(physics, chemistry) not having atomic weight greater than average
   +weak and likely to lose consciousness
   +very thin and insubstantial
   +marked by temperance in indulgence
   +less than the correct or legal or full amount often deliberately so
   +having little importance
   +intended primarily as entertainment; not serious or profound
   +silly or trivial
   +designed for ease of movement or to carry little weight
   +having relatively few calories
   +(of sleep) easily disturbed
   +casual and unrestrained in sexual behavior
   adv.
   +with few burdens
   Thesaurus Dictionary
   n.
   1 illumination, brightness, daylight, lamplight, candlelight, firelight, gaslight, torchlight, starlight, moonlight, sunlight; gegenschein, counterglow:
   There is just enough light for me to read the label.
   2 lamp, light-bulb, torch, beacon, lantern, candle, flare, headlight or headlamp, street-light or street lamp, US and Canadian flashlight:
   I saw a light in the distance. Someone turned off the lights.
   3 radiance, radiation, luminescence, glare, gleam, glow, reflection, luminosity, shine, sparkle, scintillation, incandescence, phosphorescence, fluorescence:
   The light of the full moon shone through the window.
   4 daybreak, dawn, sunrise, US sun-up:
   We leave at first light.
   5 clarification, enlightenment, insight, understanding, elucidation, simplification, explanation:
   After an hour's talk with his lawyer, he finally saw the light and confessed. Can you shed a little light on this problem, Robyn?
   6 window, window-pane:
   The west wall has three windows of six lights each.
   7 match, lighter, spill, taper, fire, flame, ignition:
   Can you give me a light for my cigarette?
   8 highlight:
   Note the chiaroscuro effect from the lights and shadows in the drawing
   9 bring to light. reveal, unearth, find, uncover, unveil, discover, expose, disclose, make known:
   A vital fact has recently been brought to light.
   10 come to light. be revealed, be unearthed, be uncovered, be unveiled, be discovered, be exposed, be disclosed, appear, come out, turn up, transpire, develop, evolve, emerge:
   The truth about her parents has finally come to light.
   11 Brit in the light of or US in light of. considering, in view of, in consideration of, taking into account, keeping or bearing in mind:
   In the light of his condition, he has decided to pull out of the competition
   12 shed or throw (some, a little) light on. explain, elucidate, simplify, clarify:
   Perhaps you could throw some light on the reason why she refuses to leave the house.
   adj.
   13 (well-)illuminated, bright, alight, (well-)lit, (well-)lighted, shining, luminous, effulgent, brilliant, beaming, incandescent, phosphorescent, fluorescent:
   The lightest room in the house is the kitchen.
   14 pale, light-hued:
   Put the light blue chair over here.
   v.
   15 ignite, set alight, set or put a match to, kindle; burn, touch off, set fire to, fire:
   It's getting chilly, so you'd better light the fire. When the bomb was in place, they lit the fuse
   16 illuminate, light up, lighten, brighten:
   Take this candle to light your way to the bedroom.
   17 turn on, switch on, put on:
   Light the lamps.
   18 light up. lighten, brighten, cheer up, liven up:
   The moment she walked in, the whole room lit up. Her face lit up when she saw him.
   adj.
   1 lightweight, portable:
   I bought some light garden furniture.
   2 underweight, skinny, slight:
   Isn't Ted a bit light for his height?
   3 faint, dim, obscure, indistinct, unclear, faded, imperceptible:
   There is a very light pencil mark on the paper.
   4 faint, gentle, mild, slight, delicate, insignificant:
   A light breeze rippled the surface of the pool.
   5 dainty, graceful, delicate, gentle, slight:
   He felt the light brush of her lips on his.
   6 not weighty, frivolous, unimportant, insignificant, inconsequential, inconsiderable, trivial, trifling, evanescent, unsubstantial, slight, superficial:
   The party was a very light affair.
   7 nimble, agile, active, swift, spry, lithe, sprightly, lightsome, light-footed, limber, lissom or lissome:
   When dancing, he may be light on his feet, but he's not very light on mine.
   8 simple-minded, light-headed, scatterbrained, rattle-brained, bird-brained, feather-brained, hare-brained, flighty, giddy, dizzy, silly, inane, foolish, frivolous, empty-headed, vacant, vacuous, shallow, superficial:
   Featherstone is a bit too light in the head to be a good manager.
   9 cheerful, happy, gay, sunny, merry, light-hearted, happy-go-lucky, easygoing, joyful, jovial, jolly:
   No‰l has written another light drawing-room comedy.
   10 easy, not burdensome, endurable, bearable, tolerable, supportable, undemanding, effortless, untaxing, moderate:
   After my surgery, I was able to resume light duties at the office. The tax on such a small income is very light. You should take some light exercise every day
   11 amusing, entertaining, witty, diverting:
   The book hasn't much substance, but it makes good light reading.
   12 make light of. dismiss, write off, shrug off; trivialize; ridicule:
   The teacher made light of my attempts to play the concerto.
   v.
   13 alight, land, come or go down, descend, settle; deplane, disembark or debark, detrain, dismount:
   The bird was so tame it lighted on my finger.
   14 light into. attack, assail, lambaste, assault, pounce or fall on or upon, beat, belabour; abuse, tongue-lash, harangue, upbraid, scold, berate, Colloq lace into; Slang clobber:
   He really lit into the challenger in the third round. Her mother lit into her for not doing her homework
   15 light on or upon. chance or happen or stumble or hit on or upon, come across, encounter, find, meet up with:
   She claimed she lit upon the formula when reading some ancient hieroglyphics.
   Advanced English Dictionary
   noun, adjective, verb, adverb
   + noun
   from sun / lamps
   1 [U] the energy from the sun, a lamp, etc. that makes it possible to see things: bright / dim light + a room with good / poor natural light + in the fading light of a summer's evening + The light was beginning to fail (= it was beginning to get dark). + She could just see by the light of the candle. + Bring it into the light so I can see it. + a beam / ray of light
   See also - FIRST LIGHT
   2 [C] a particular type of light with its own colour and qualities: A cold grey light crept under the curtains.
   See also - THE NORTHERN LIGHTS
   lamp
   3 [C] a thing that produces light, especially an electric light: to turn / switch the lights on / off + to turn out the lights + Suddenly all the lights went out. + to turn down / dim the lights + A light was still burning in the bedroom. + ceiling / wall lights + Keep going-the lights (= traffic lights) are green. + Check your car before you drive to make sure that your lights are working. + It was dark by now, except for strips of coloured lights.
   See also - BRAKE LIGHT, GREEN LIGHT, HEADLIGHT, LEADING LIGHT, RED LIGHT
   for cigarette
   4 [sing.] a match or device with which you can light a cigarette: (BrE) Have you got a light? + (AmE, BrE) Do you have a light?
   expression in eyes
   5 [sing.] an expression in sb's eyes which shows what they are thinking or feeling: There was a soft light in her eyes as she looked at him.
   in picture
   6 [U] light colours in a picture, which contrast with darker ones: the artist's use of light and shade
   window
   7 [C] (architecture) a window or an opening to allow light in: leaded lights
   See also - SKYLIGHT
   Idioms: according to sb's / sth's lights (formal) according to the standards which sb sets for him or herself: The police were left to do the job according to their lights.
   be / go out like a light (informal) to go to sleep very quickly: She returned to bed and went out like a light.
   be in sb's light to be between sb and a source of light: Could you move-you're in my light.
   bring sth to light to make new information known to people: These facts have only just been brought to light.
   cast / shed / throw light on sth to make a problem, etc. easier to understand: Recent research has thrown new light on the causes of the disease.
   come to light to become known to people: New evidence has recently come to light.
   in a good, bad, favourable, etc. light if you see sth or put sth in a good, bad, etc. light, it seems good, bad, etc: You must not view what happened in a negative light. + They want to present their policies in the best possible light.
   in the light of sth (BrE) (AmE in light of sth) after considering sth: He rewrote the book in the light of further research.
   light at the end of the tunnel something that shows you are nearly at the end of a long and difficult time or situation
   (the) light dawned (on sb) somebody suddenly understood or began to understand sth: I puzzled over the problem for ages before the light suddenly dawned.
   the light of sb's life the person sb loves more than any other
   see the light
   1 to finally understand or accept sth, especially sth obvious: He thinks she's wonderful but he'll soon see the light (= realize that she's not)!
   2 to begin to believe in a religion
   see the light (of day) to begin to exist or to become publicly known about: He's written a lot of good material that has never seen the light of day.
   set light to sth (especially BrE) to make sth start burning: A spark from the fire had set light to a rug.
   more at BRIGHT adj., COLD adj., HIDE v., JUMP v., SWEETNESS
   + adjective
   (lighter, lightest)
   with natural light
   1 full of light; having the natural light of day: We'll leave in the morning as soon as it's light. + It gets light at about 5 o'clock. + It was a light spacious apartment at the top of the building.
   Antonym: DARK
   colours
   2 pale in colour: light blue eyes + Lighter shades suit you best. + People with pale complexions should avoid wearing light colours.
   Antonym: DARK
   weight
   3 easy to lift or move; not weighing very much: Modern video cameras are light and easy to carry. + Carry this bag-it's the lightest. + He's lost a lot of weight-he's three kilos lighter than he was. + The little girl was as light as a feather. + The aluminium body is 12% lighter than if built with steel.
   Antonym: HEAVY
   4 [usually before noun] of less than average or usual weight: light summer clothes + Only light vehicles are allowed over the old bridge.
   Antonym: HEAVY
   5 used with a unit of weight to say that sth weighs less than it should do: The delivery of potatoes was several kilos light.
   gentle
   6 [usually before noun] gentle or delicate; not using much force: She felt a light tap on her shoulder. + the sound of quick light footsteps + You only need to apply light pressure. + As a boxer, he was always light on his feet (= quick and graceful in the way he moved).
   Antonym: HEAVY
   work / exercise
   7 [usually before noun] easy to do; not making you tired: After his accident he was moved to lighter work. + some light housework + You are probably well enough to take a little light exercise.
   not great
   8 not great in amount, degree, etc: light traffic + The forecast is for light showers. + light winds + Trading on the stock exchange was light today.
   Antonym: HEAVY
   not severe / serious
   9 not severe: He was convicted of assaulting a police officer but he got off with a light sentence.
   10 entertaining rather than serious and not needing much mental effort: light reading for the beach + a concert of light classical music + We were just making light conversation.
   11 not serious: She kept her tone light. + This programme looks at the lighter side of politics. + We all needed a little light relief at the end of a long day (= something amusing or entertaining that comes after sth serious or boring). + The job does have its lighter moments. + Let's talk about lighter things, shall we? + On a lighter note, we end the news today with a story about a duck called Quackers.
   cheerful
   12 [usually before noun] free from worry; cheerful: I left the island with a light heart.
   food
   13 (of a meal) small in quantity: a light supper / snack. + I just want something light for lunch.
   Antonym: HEAVY
   14 (also lite) not containing much fat or not having a strong flavour and therefore easy for the stomach to DIGEST: Stick to a light diet.
   15 containing a lot of air: This pastry is so light.
   drink
   16 low in alcohol: a light beer
   sleep
   17 [only before noun] a person in a light sleep is easy to wake: She drifted into a light sleep. + I've always been a light sleeper.
   Antonym: DEEP
   lightness noun [U]
   See also - LIGHTLY
   Idioms: be light on (BrE) to not have enough of sth: We seem to be light on fuel.
   a light touch the ability to deal with sth in a delicate and relaxed way: She handles this difficult subject with a light touch.
   make light of sth to treat sth as not being important and not serious: I didn't mean to make light of your injuries.
   make light work of sth to do sth quickly and with little effort
   more at HAND n.
   + verb (lit, lit )
   Help Note: Lighted is also used for the past tense and past participle, especially in front of nouns.)
   start to burn
   1 [VN] to make sth start to burn: She lit a candle. + The candles were lit. + I put a lighted match to the letter and watched it burn. + Steve took out a cigarette and lit it.
   2 [V] to start to burn: The fire wouldn't light.
   give light
   3 [VN] [usually passive] to give light to sth or to a place: The stage was lit by bright spotlights. + well / badly lit streets + the lighted windows of the house
   4 [VN] (literary) to guide sb with a light: Our way was lit by a full moon.
   Phrasal Verbs: light on / upon sth (literary) to see or find sth by accident: His eye lit upon a small boat on the horizon.
   light up
   light sth<->up
   1 (informal) to begin to smoke a cigarette: They all lit up as soon as he left the room. + He sat back and lit up a cigarette.
   2 to become or to make sth become bright with light or colour: There was an explosion and the whole sky lit up. + The night sky was lit up with fireworks.
   3 if sb's eyes or face light up, or sth lights them up, they show happiness or excitement: His eyes lit up when she walked into the room. + A smile lit up her face.
   adverb
   Idioms see TRAVEL v.
   WHICH WORD?
   light / lighting
   The noun light has several different meanings and is used in many phrases. Lighting can only be used to talk about the type of light in a place or how lights are used to achieve a particular effect: the lighting system + the movie's interesting lighting effects + The lighting at the disco was fantastic.
   Collocation Dictionary
   noun

   1 brightness

   ADJ.

   clear, good | bright, harsh, intense, strong | blinding | full
   In full light, you could see Alison was well over forty.
   | bad, dim, faint, feeble, murky, poor, uncertain, weak | subdued | failing
   We could hardly see the ball in the failing light.
   | gentle, pale, soft, watery | mellow, warm | cold, cool
   in the cold light of morning
   | early | artificial | natural | infrared, ultraviolet
   film that is sensitive to ultraviolet light
   | visible

   QUANT.

   beam, ray | burst, flash, gleam, glimmer
   There was a flash of light followed by an explosion.
   | patch, pool

   VERB + LIGHT

   have
   Have you got enough light for reading?
   | generate, produce | cast, emit, give (out), provide, shed
   light emitted by a star
   | be bathed in | be sensitive to

   LIGHT + VERB

   gleam, glow, shine | come, fall, pour
   Light from a tall lamp fell in a pool on the desk.
   | reflect
   The light reflecting off the snow was dazzling.
   | grow stronger, increase | fade, fail | blind sb, dazzle sb
   We were momentarily blinded by the light of the sun.
   | catch sth
   You could see the imperfections in the repair when the light caught it.

   LIGHT + NOUN

   level | source | beam

   PREP.

   against the ~
   She held up the letter against the light.
   | by the ~ of
   They managed to see where the door was by the light of the moon.
   | into the ~
   Bring it into the light and we'll have a look at it.
   | in the ~
   The place looked calm in the golden evening light.
   | ~ from
   the light from the kitchen window

   PHRASES

   (at) the speed of light
   Nothing can travel faster than the speed of light.
   | a point of light, a source of light
   The lamp was the only source of light in the room.

   2 sth that produces light

   ADJ.

   bright
   the bright lights of the city
   | flashing, twinkling | electric, fluorescent, gas, neon, strip | bedside, ceiling, outside, overhead, wall | street | hazard, security, warning
   The car was stopped at the side of the road with its hazard lights flashing. A warning light goes on when the battery is running low.
   | landing
   The pilot could just make out the runway landing lights.

   VERB + LIGHT

   put on, switch on, turn on | have on
   Some cars already had their lights on.
   | leave on | extinguish, put off/out, switch off, turn off/out | turn up | dim, turn down | shine
   Someone shone a light in my face.
   | flash
   He flashed his lights to warn the oncoming cars.

   LIGHT + VERB

   be off/on | come on
   The warning light came on.
   | go out | fuse | gleam, glimmer, glow, shine | flash
   The blue light was flashing.
   | flicker
   The light flickered a couple of times then went out.
   | blind sb, dazzle sb

   LIGHT + NOUN switch | fitting > SeeTRAFFIC LIGHT

   verb

   1 make sth begin to burn

   VERB + LIGHT

   attempt to, try to | pause to, stop to
   She paused to light another cigarette.

   2 (oftenbe lit) give light to sth

   ADV.

   well
   a brightly lit room
   | badly, dimly, poorly
   a dimly lit street
   | brightly, brilliantly | softly | briefly, momentarily
   (figurative) A gleam of humour momentarily lit his face.
   | suddenly | artificially, electrically | up
   There was an explosion and the whole sky lit up.

   PREP.

   with
   (figurative) Her face lit up with pleasure.

   adj

   1 not dark

   VERBS

   be | become, get, grow
   It was starting to get light. As soon as it grew light, we got up and dressed.

   ADV.

   completely, quite
   We'll set out as soon as it's completely light.
   | almost
   It was almost light outside.
   | fairly | enough
   It was not light enough to see things clearly.
   | still | beautifully
   The whole house was beautifully light and airy.

   2 not weighing much

   VERBS

   be, feel, seem | become

   ADV.

   exceptionally, extraordinarily, extremely, very | fairly, quite, reasonably, relatively | enough
   The tent is light enough for backpacking and touring.
   | surprisingly

   3 not great in amount/degree

   VERBS

   be

   ADV.

   very | comparatively, fairly, quite, relatively
   The traffic is usually fairly light in the afternoons.


   Random quote: We must not say every mistake is a foolish one.: Cicero

   Latest queries: ban, buying, pintle, princess, yucca, accumulate, sponsorship, excellently, substantially, agony, panic, oriole, validity, subordinate, pessimistic, instructed, sneer, votes, mickey mouse, light,

   Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

   Optional: 01/2018:Picture Dictionary

   Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

   Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news