Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
keep
UK | US

English - Vietnamese Dictionary
keep /ki:p/
 • ngoại động từ kept
  • giữ, giữ lại
   • to keep something as a souvenir: giữ cái gì coi như một vật kỷ niệm
   • to keep hold of something: nắm giữ cái gì
  • giữ, tuân theo, y theo, thi hành, đúng
   • to keep one's promise (word): giữ lời hứa
   • to keep an appointment: y hẹn
   • to keep the laws: tuân giữ pháp luật
  • giữ, canh phòng, bảo vệ; phù hộ
   • to keep the town against the enemy: bảo vệ thành phố chống lại kẻ thù
   • God keep you!: Chúa phù hộ cho anh!
   • to keep the goal: (thể dục,thể thao) giữ gôn
  • giữ gìn, giấu
   • to keep a secret: giữ một điều bí mật
   • to keep something from somebody: giấu ai cái gì
  • giữ gìn (cho ngăn nắp gọn gàng), bảo quản; chăm sóc, trông nom; quản lý
   • to keep the house for somebody: trông nom nhà cửa cho ai
   • to keep the cash: giữ két
   • to keep a shop: quản lý một cửa hiệu
  • giữ riêng, để ra, để riêng ra, để dành
   • to keep something to onself: giữ riêng cái gì cho mình
   • to keep something for future time: để dành cái gì cho mai sau
  • giữ lại, giam giữ
   • to keep somebody in prison: giam ai vào tù
  • ((thường) + from) giữ cho khỏi, giữ đứng, ngăn lại, nhịn tránh
   • to keep somebody from falling: giữ cho ai khỏi ngã
   • to keep oneself from smoking: nhịn hút thuốc
  • nuôi, nuôi nấng; bao (gái)
   • to keep a family: nuôi nấng gia đình
   • to keep bees: nuôi ong
   • to keep a woman: bao gái
   • a kept woman: gái bao
  • (thương nghiệp) có thường xuyên để bán
   • do they keep postcards here?: ở đây người ta có bán bưu thiếp không?
  • cứ, cứ để cho, bắt phải
   • to keep silence: cứ làm thinh
   • to keep someone waiting: bắt ai chờ đợi
  • không rời, ở lỳ, vẫn cứ, ở trong tình trạng
   • to keep one's room: không ra khỏi phòng (ốm...)
  • theo
   • to keep a straight course: theo một con đường thẳng
  • (+ at) bắt làm kiên trì, bắt làm bền bỉ
   • to keep sosmebody at some work: bắt ai làm bền bỉ một công việc gì
  • làm (lễ...), tổ chức (lễ kỷ niện...)
   • to keep one's birthday: tổ chức kỷ niệm ngày sinh
 • nội động từ
  • vẫn cứ, cứ, vẫn ở tình trạng tiếp tục
   • the weather will keep fine: thời tiết sẽ vẫn cứ đẹp
   • to keep laughing: cứ cười
   • keep straight on for two miles: anh hây cứ tiếp tục đi thẳng hai dặm đường nữa
  • (thông tục) ở
   • where do you keep?: anh ở đâu?
  • đẻ được, giữ được, để dành được (không hỏng, không thổi...) (đồ ăn...)
   • these apples do not keep: táo này không để được
  • (+ to) giữ lấy, bám lấy, cứ theo, không rời xa
   • to keep to one's course: cứ đi theo con đường của mình
   • to keep to one's promise: giữ lời hứa
   • keep to the right: hây cứ theo bên phải mà đi
  • (nghĩa bóng) có thể để đấy, có thể đợi đấy
   • that business can keep: công việc đó có thể hây cứ để đấy đã
  • (+ from, off) rời xa, tránh xa; nhịn
   • keep off!: tránh ra!, xê ra!
   • keep off the grass: không được giẫm lên bãi cỏ
  • (+ at) làm kiên trì, làm bền bỉ (công việc gì...)
   • to keep had at work for a week: làm bền bỉ trong suốt một tuần
  • to keep away
   • để xa ra, bắt ở xa ra; cất đi
  • keep knives away from children: cất dao đi đừng cho trẻ con nghịch
  • to keep back
   • giữ lại
  • làm chậm lại; chặn lại, cản lại, cầm lại
   • to keep back one's téa: cầm nước mắt
  • giấu không nói ra
  • đứng ở đằng sau, ở lại đằng sau
  • tránh xa ra
  • to keep down
   • cầm lại, nén lại, dằn lại
  • cản không cho lên, giữ không cho lên
   • to keep prices down: giữ giá không cho lên
  • không trở dậy (cứ quỳ, cứ ngồi, cứ nằm)
  • (quân sự) nằm phục kích
  • to keep from
   • nhịn, kiêng, nén, nín; tự kiềm chế được
  • can't keep from laughing: không nén cười được
  • to keep in
   • dằn lại, nén lại, kiềm chế, kìm lại (sự xúc đông, tình cảm...)
  • giữ không cho ra ngoài; phạt bắt (học sinh) ở lại sau giờ học
  • giữ cho (ngọn lửa) cháy đều
  • ở trong nhà, không ra ngoài
  • vẫn thân thiện, vẫn hoà thuận (với ai)
   • to keep in with somebody: vẫn thân thiện với ai
  • to keep off
   • để cách xa ra, làm cho xa ra
  • ở cách xa ra, tránh ra
  • to keep on
   • cứ vẫn tiếp tục
  • to keep on reading: cứ đọc tiếp
  • cứ để, cứ giữ
   • to keep on one's hat: cứ để mũ trên đầu (không bỏ ra)
  • to keep out
   • không cho vào; không để cho, không cho phép
  • to keep children out of mischief: không để cho trẻ con nghịch tinh
  • đứng ngoài, không xen vào, không dính vào; tránh
   • to keep out of somebody's way: tránh ai
   • to keep out of quarrel: không xen vào cuộc cãi lộn
  • to keeo together
   • kết hợp nhau, gắn bó với nhau, không rời nhau
  • to keep under
   • đè nén, thống trị, bắt quy phục; kiềm chế
  • to keep up
   • giữ vững, giữ không cho đổ, giữ không cho hạ, giữ không cho xuống; giữ cho tốt, bảo quản tốt (máy...)
  • to keep up one's spirits: giữ vững tinh thần
  • to keep up prices: giữ giá không cho xuống
  • duy trì, tiếp tục, không bỏ
   • to keep up a correspondence: vẫn cứ tiếp tục thư từ qua lại
  • bắt thức đêm, không cho đi ngủ
  • giữ vững tinh thần; không giảm, không hạ
  • (+ with) theo kịp, ngang hàng với, không thua kém
   • to keep up with somebody: theo kịp ai, không thua kém ai
  • to keep abreast of (with)
   • theo kịp, không lạc hậu so với
  • to keep abreast with the timmes: theo kịp thời đại
  • to keep a check on
   • (xem) check
  • to keep clear of
   • tránh, tránh xa
  • to keep company
   • (xem) company
  • to keep somebody company
   • (xem) company
  • to keep good (bad) company
   • (xem) company
  • to keep one's countenance
   • (xem) countenance
  • to keep one's [own] counsel
   • (xem) counsel
  • to keep dark
   • lẫn trốn, núp trốn
  • to keep one's distance
   • (xem) distance
  • to keep doing something
   • tiếp tục làm việc gì
  • to keep one's end up
   • không đầu hàng, không nhượng bộ; giữ vững ý kiến của mình
  • to keep an eye on
   • để mắt vào, theo dõi; trông giữ, canh giữ
  • to keep somebody going
   • giúp đỡ ai về vật chất (để cho có thể sống được, làm ăn được...)
  • to keep one's hair on
   • (xem) hair
  • to keep one's head
   • (xem) head
  • to keep late hours
   • (xem) hour
  • to keep mum
   • lặng thinh, nín lặng; giữ kín, không nói ra
  • to keep oneself to oneswelf
   • không thích giao thiệp; không thích giao du; sống tách rời
  • to keep open house
   • ai đến cũng tiếp đãi, rất hiếu khách
  • to keep pace with
   • (xem) pace
  • to keep peace with
   • giữ quan hệ tốt với
  • to keep one's shirt on
   • (xem) shirt
  • to keep a stiff upper lip
   • (xem) lip
  • to keep tab(s) on
   • (xem) tab
  • to keep one's temper
   • (xem) temper
  • to keep good time
   • đúng giờ (đồng hồ)
  • to keep track of track
   • (xem) track
  • to keep up appearances
   • (xem) appearance
  • to keep watch
   • cảnh giác đề phòng
 • danh từ
  • sự nuôi thân, sự nuôi nấng (gia đình...); cái để nuôi thân, cái để nuôi nấng (gia đình...)
   • to earn one's keep: kiếm ăn, kiếm cái nuôi thân
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người giữ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà tù, nhà giam
  • (sử học) tháp, pháo đài, thành luỹ
  • for keeps
   • (thông tục) thường xuyên; mãi mãi, vĩnh viễn
  • in good keep
   • trong tình trạng tốt
  • in low keep
   • trong tình trạng xấu
Concise Dictionary
kept|keeps|keepingkɪːp
noun
+the financial means whereby one lives
+the main tower within the walls of a medieval castle or fortress
+a cell in a jail or prison
verb
+keep in a certain state, position, or activity; e.g., "keep clean"
+continue a certain state, condition, or activity
+retain possession of
+prevent from doing something or being in a certain state
+conform one's action or practice to
+observe correctly or closely
+look after; be the keeper of; have charge of
+maintain by writing regular records
+supply with room and board
+allow to remain in a place or position
+supply with necessities and support
+fail to spoil or rot
+celebrate, as of holidays or rites
+keep under control; keep in check
+maintain in safety from injury, harm, or danger
+raise
+retain rights to
+store or keep customarily
+have as a supply
+maintain for use and service
+hold and prevent from leaving
+prevent (food) from rotting

Thesaurus Dictionary
v.
1 retain, hold, hang on to, preserve, conserve, have, save, maintain, control:
The difficulty is not in making money but in keeping it.
2 hold, have, take care or charge of, mind, tend, care for, look after, guard, keep an eye on, watch over, protect, safeguard; maintain, feed, nourish, victual, board, nurture, provide for, provision:
Would you keep this parcel for me until I return? They keep chickens and ducks
3 accumulate, save (up), amass, hoard (up), husband, retain, preserve, put or stow away:
My brother has kept all the toys he ever had.
4 maintain, store, preserve:
I keep woollen things in a cedar chest.
5 Often, keep on or at. continue, carry on, persist (in), persevere (in); prolong, sustain:
How did you keep going after Elsa's death? She kept at it all night long. Keep on working till I tell you to stop
6 keep to, abide by, follow, obey, mind, adhere to, attend to, pay attention to, heed, regard, observe, respect, acknowledge, defer to, accede (to), agree (to):
Only a stickler would keep the letter of such a law.
7 stay, remain:
Keep off the grass. Keep to the left.
8 support, finance, provide for, subsidize, maintain:
He kept a mistress in Chelsea.
9 confine, detain; imprison, incarcerate, jail or Brit also gaol:
The police have kept him overnight.
10 celebrate, observe, solemnize, memorialize, commemorate:
We always kept Easter at my mother's house in the country.
11 last, be preserved, survive, stand up, stay fresh:
Eggs keep longer in the refrigerator.
12 harbour, maintain, safeguard, keep dark:
Can you keep a secret?
13 keep from. prevent, keep or hold back, restrain, (hold in) check, restrict, prohibit, forbid, inhibit, disallow, block, obstruct, deny, curb, deter, discourage:
How can I keep my plants from dying while I'm away?
14 keep in.
(a) keep or hold back, repress, suppress, stifle, smother, muzzle, bottle up, withhold, conceal, hide, shroud, mask, camouflage:
She keeps in her true feelings. He could hardly keep in the tears.
(b) confine, shut in or up, coop up, detain; fence in:
Keith thought the teacher kept him in after school because she liked him.
n.
15 upkeep, maintenance, support, room and board, subsistence, food, sustenance, living:
He works hard to earn his keep.
16 donjon, tower, dungeon:
He was imprisoned in the keep of the castle for twenty years.
Advanced English Dictionary
verb, noun
+ verb (kept, kept )
stay
1 to stay in a particular condition or position; to make sb/sth do this: [V-ADJ] We huddled together to keep warm. + [V +adv./prep.] The notice said 'Keep off (= Do not walk on) the grass'. + Keep left along the wall. + [VN-ADJ] She kept the children amused for hours. + [VN] [usually +adv./prep.] He kept his coat on. + Don't keep us in suspense-what happened next? + She had trouble keeping her balance. + [VN -ing] I'm very sorry to keep you waiting.
continue
2 [V -ing] ~ (on) doing sth to continue doing sth; to do sth repeatedly: Keep smiling! + I wish you wouldn't keep on interrupting me!
delay
3 [VN] to delay sb: You're an hour late-what kept you?
not give back
4 [VN] to continue to have sth and not give it back or throw it away: Here's a five dollar bill-please keep the change. + I keep all her letters.
save for sb
5 ~ sth (for sb)
~ sb sth (especially BrE) to save sth for sb: [VN, VNN] Please keep a seat for me. + Please keep me a seat.
put / store
6 [VN +adv./prep.] to put or store sth in a particular place: Keep your passport in a safe place.
shop / restaurant
7 [VN] (especially BrE) to own and manage a shop/store or restaurant: Her father kept a grocer's shop.
animals
8 [VN] to own and care for animals: to keep bees / goats / hens
about health
9 [V +adv./prep.] (spoken) used to ask or talk about sb's health: How is your mother keeping? + We're all keeping well.
of food
10 [V] to remain in good condition: Finish off the pie-it won't keep. + (spoken, figurative) 'I'd love to hear about it, but I'm late already.' 'That's OK-it'll keep (= I can tell you about it later).
secret
11 ~ a secret
~ sth secret (from sb) to know sth and not tell it to anyone: [VN] Can you keep a secret? + [VN-ADJ] She kept her past secret from us all.
promise / appointment
12 [VN] ~ your promise / word
~ an appointment to do what you have promised to do; to go where you have agreed to go: She kept her promise to visit them. + He failed to keep his appointment at the clinic.
diary / record
13 [VN] ~ a diary, an account, a record, etc. to write down sth as a record: She kept a diary for over twenty years. + Keep a note of where each item can be found. + I kept a weekly account of my workload and activities.
support sb
14 [VN] to provide what is necessary for sb to live; to support sb financially: He scarcely earns enough to keep himself and his family.
protect
15 [VN] ~ sb (from sth) (formal) to protect sb from sth: May the Lord bless you and keep you (= used in prayers in the Christian Church). + His only thought was to keep the boy from harm.
in sport
16 [VN] ~ goal / wicket (BrE) (in football, hockey, cricket, etc.) to guard or protect the goal or WICKET
See also - GOALKEEPER, WICKETKEEPER
Idioms: Most idioms containing keep are at the entries for the nouns and adjectives in the idioms, for example keep house is at house.
keep going
1 to make an effort to live normally when you are in a difficult situation or when you have experienced great suffering: You just have to keep yourself busy and keep going.
2 (spoken) used to encourage sb to continue doing sth: Keep going, Sarah, you're nearly there.
keep sb going (informal) to be enough for sb until they get what they are waiting for: Have an apple to keep you going till dinner time.
Phrasal Verbs: keep sb after (AmE) = KEEP SB BACK (1)
keep at sth to continue working at sth: Come on, keep at it, you've nearly finished!
keep sb at sth to make sb continue working at sth: He kept us at it all day.
keep away (from sb/sth) to avoid going near sb/sth: Keep away from the edge of the cliff.
keep sb/sth away (from sb/sth) to prevent sb/sth from going somewhere: Her illness kept her away from work for several weeks.
keep back (from sb/sth) to stay at a distance from sb/sth: Keep well back from the road.
keep sb<->back
1 (BrE) (AmE keep sb after) to make a student stay at school after normal hours as a punishment
2 (AmE) to make a student repeat a year at school because of poor marks/grades
keep sb<->back (from sb/sth) to make sb stay at a distance from sb/sth: Barricades were erected to keep back the crowds.
keep sth<->back
1 to prevent a feeling, etc. from being expressed
Synonym: RESTRAIN
She was unable to keep back her tears.
2 to continue to have a part of sth: He kept back half the money for himself.
keep sth<->back (from sb) to refuse to tell sb sth: I'm sure she's keeping something back from us.
keep down to hide yourself by not standing up straight: Keep down! You mustn't let anyone see you.
keep sb<->down to prevent a person, group, etc. from expressing themselves freely: The people have been kept down for years by a brutal regime. + You can't keep Laura down-she's so full of life.
keep sth<->down
1 to make sth stay at a low level; to avoid increasing sth: to keep down wages / prices / the cost of living + Keep your voice down-I don't want anyone else to hear. + Keep the noise down (= be quiet), will you?
2 to not bring sth back through the mouth from the stomach; to not VOMIT: She's had some water but she can't keep any food down.
keep from sth
keep yourself from sth to prevent yourself from doing sth: [+ -ing] She could hardly keep from laughing.:
I just managed to keep myself from falling.

keep sb from sth to prevent sb from doing sth: I hope I'm not keeping you from your work. + [+ -ing] The church bells keep me from sleeping.
keep sth from sb to avoid telling sb sth: I think we ought to keep the truth from him until he's better. + They don't keep anything from each other.
keep sth from sth to make sth stay out of sth: She could not keep the dismay from her voice.
keep in with sb (BrE, informal) to make sure that you stay friendly with sb, because you will get an advantage from doing so
keep sth<->in to avoid expressing an emotion
Synonym: RESTRAIN
He could scarcely keep in his indignation.
keep sb in to make sb stay indoors or in a particular place
keep sb / yourself in sth to provide sb/yourself with a regular supply of sth: The money should keep him in cigarettes for a week.
keep off if rain, snow, etc. keeps off, it does not fall
keep off sth
1 to avoid eating, drinking or smoking sth: I'm trying to keep off fatty foods.
2 to avoid mentioning a particular subject: It's best to keep off politics when my father's around.
keep sb/sth<->off
keep sb/sth off sb/sth to prevent sb/sth from coming near, touching, etc. sb/sth: They lit a fire to keep off wild animals. + Keep your hands off (= do not touch) me!
keep on to continue: The rain kept on all night. + Keep on until you get to the church.
keep sb<->on to continue to employ sb
keep sth on to continue to rent a house, flat/apartment, etc: We're planning to keep the house on over the summer.
keep on (at sb) (about sb/sth) (especially BrE) to speak to sb often and in an annoying way about sb/sth
Synonym: NAG
He does keep on so! + I'll do it-just don't keep on at me about it!
keep out (of sth)
1 to not enter a place; to stay outside: The sign said 'Ministry of Defence-Keep Out!'
2
keep sb/sth<->out (of sth) to prevent sb/sth from entering a place: Keep that dog out of my study!
keep out of sth
keep sb out of sth to avoid sth; to prevent sb from being involved in sth or affected by sth: That child seems incapable of keeping out of mischief. + Keep the baby out of the sun.
keep to sth
1 to avoid leaving a path, road, etc: Keep to the track-the land is very boggy around here.
2 to talk or write only about the subject that you are supposed to talk or write about: Nothing is more irritating than people who do not keep to the point.
3 to do what you have promised or agreed to do: to keep to an agreement / an undertaking / a plan
4 to stay in and not leave a particular place or position: She's nearly 90 and mostly keeps to her room.
keep yourself to yourself
keep to yourself to avoid meeting people socially or becoming involved in their affairs: Nobody knows much about him; he keeps himself very much to himself.
keep sth to yourself to not tell other people about sth: I'd be grateful if you kept this information to yourself. + Kindly keep your opinions to yourself in future!
keep sb under to control or OPPRESS sb: The local people are kept under by the army.
keep up if particular weather keeps up, it continues without stopping: The rain kept up all afternoon.
keep up (with sb/sth) to move, make progress or increase at the same rate as sb/sth: Slow down-I can't keep up! + I can't keep up with all the changes. + Wages are not keeping up with inflation.
keep up with sb to continue to be in contact with sb: How many of your old school friends do you keep up with?
keep up with sth
1 to learn about or be aware of the news, current events, etc: She likes to keep up with the latest fashions.
2 to continue to pay or do sth regularly: If you do not keep up with the payments you could lose your home.
keep sb up to prevent sb from going to bed: I hope we're not keeping you up.
keep sth<->up
1 to make sth stay at a high level: The high cost of raw materials is keeping prices up.
2 to continue sth at the same, usually high, level: The enemy kept up the bombardment day and night. + We're having difficulty keeping up our mortgage payments. + Well done! Keep up the good work / Keep it up!
3 to make sth remain at a high level: They sang songs to keep their spirits up.
4 to continue to use or practise sth: to keep up old customs / traditions + Do you still keep up your Spanish?
5 to take care of a house, garden/yard, etc. so that it stays in good condition
Synonym: MAINTAIN
related noun UPKEEP
+ noun
1 [U] food, clothes and all the other things that a person needs to live; the cost of these things: It's about time you got a job to earn your keep.
2 [C] a large strong tower, built as part of an old castle
Idioms: for keeps (informal) for ever: Is it yours for keeps or does he want it back?
more at EARN
Collocation Dictionary
noun

VERB + KEEP

earn
It's time you did a job to earn your keep.Random quote: When I dare to be powerful, to use my strength in the service of my vision, then it becomes less and less important whether I am afraid.: Audre Lorde

Latest queries: boyfriend, salvation, listing, lilt, economically, personification, source, mule, tm, narcissus, australian, radiation, cheekbone, ranger, slouch, magma, pester, shrapnel, starstruck, keep,

Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

Optional: 01/2018:Picture Dictionary

Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news