Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
involute
English - Vietnamese Dictionary
involute /'invəlu:t/
 • tính từ
  • rắc rối, phức tạp
  • xoắn ốc
  • (thực vật học) cuốn trong (lá)
  • danh từ
   • (toán học) đường thân khai
   • nội động từ
    • cuộn, xoắn
    • trở lại bình thường
    • (toán học) nâng lên luỹ thừa

   Latest queries: wing, ambush, bask, swirl, wheel, snatch, spoof, tariff, ák, turbulent, create, connectivity, mousse, prerequisite, godlike, Masquerade, transfusion, firefighter, professorship, involute,
   Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

   Optional: 01/2018:Picture Dictionary

   Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

   By Vuong Nguyen