Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
held
UK | US


English - Vietnamese Dictionary
held /hould/
 • danh từ
  • khoang (của tàu thuỷ)
  • danh từ
   • sự cầm, sự nắm giữ, sự nắm chặt
    • to take (get, keep) hold of: nắm giữ, nắm chặt (cái gì)
   • (nghĩa bóng) sự nắm được, sự hiểu thấu
    • to get hold of a secret: nắm được điều bí mật
   • (nghĩa bóng) ảnh hưởng
    • to have a grerat hold on (over) somebody: có ảnh hưởng (uy tín) lớn đối với ai
   • vật để nắm lấy; vật đỡ; chỗ dựa
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồn ải, thành luỹ, pháo đài
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự giam cầm
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà lao, nhà tù
   • ngoại động từ
    • cầm, nắm, giữ, nắm giữ, giữ vững
     • to hold a pen: cầm bút
     • to hold an office: giữ một chức vụ
     • to hold one's ground: giữ vững lập trường; (quân sự) giữ vững vị trí; giữ vững sức khoẻ không yếu đi (người ốm)
    • giữ, ở (trong một tư thế nào đó)
     • to hold oneself erect: đứng thẳng người
     • to hold one's head: ngẩng cao đầu
    • chứa, chứa đựng
     • this rooms holds one hundred people: phòng này chứa được một trăm người
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giam giữ (ai)
    • giữ, nén, nín, kìm lại
     • to hold one's breath: nín hơi, nín thở
     • to hold one's tongue: nín lặng; không nói gì
     • hold your noise!: im đi!, đừng làm ầm lên thế!
     • to hold one's hand: kìm tay lại (không ra tay trừng phạt đánh đập...)
     • there's no holding him: không sao kìm được hắn
    • bắt phải giữ lời hứa
     • to hold somebody in suspense: làm cho ai phải thấm đòn chờ đợi
    • choán, xâm chiếm, thu hút, lôi cuốn
     • to hold someone's attention: thu hút sự chú ý của ai
     • to hold one's audience: lôi cuốn được thính giả
    • có ý nghĩ là, cho là, xem là, coi là; tin rằng
     • to hold onself reponsible for: tự cho là mình có trách nhiệm về
     • to hold strange opinions: có những ý kiến kỳ quặc
     • to hold somebody in high esteem: kính mến ai, quý trọng ai
     • to hold somebody in contempt: coi khinh ai
     • to hold something cheap: coi rẻ cái gì, coi thường cái gì
     • I hold it good: tôi cho cái đó là đúng (là nên làm)
    • (+ that) quyết định là (toà án, quan toà...)
    • tổ chức, tiến hành
     • to hold a meeting: tổ chức một cuộc mít tinh, họp mít tinh
     • to hold negotiation: tiến hành đàm phán
    • nói, đúng (những lời lẽ...)
     • to hold insolent language: dùng những lời lẽ láo xược
    • theo, theo đuổi, tiếp tục đi theo
     • to hold a North course: tiếp tục đi theo con đường về hướng bắc
   • nội động từ
    • (thường) (+ to, by) giữ vững, giữ chắc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
     • to hold to one's promise: giữ lời hứa
     • to hold by one's principles: giữ vững nguyên tắc của mình
     • will the anchor hold?: liệu néo có chắc không?
    • tiếp tục, kéo dài, còn mãi, cứ vẫn
     • will this fine weather hold?: liệu thời tiết này có kéo dài mãi không?
    • có giá trị, có hiệu lực, có thể áp dụng ((cũng) to hold good, to hold true)
     • the rule holds in all case: điều lệ này có giá trị trong mọi trường hợp
     • does this principle hold good?: nguyên tắc còn có giá trị nữa không?
    • (từ lóng) ((thường) phủ định + with) tán thành
     • not to hold with a proposal: không tán thành một đề nghị
    • (từ cổ,nghĩa cổ) hold! đứng lại, dừng lại; đợi một tí!
    • to hold back
     • ngăn lại, giữ lại, nén lại, kìm lại
    • giấu, giữ bí mật, giữ riêng (tin tức...)
    • do dự, ngập ngừng
    • (+ from) cố ngăn, cố nén
    • to hold down
     • bắt lệ thuộc, bắt phụ thuộc, bắt phục tùng; áp bức
    • cúi (đầu)
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiếp tục giữ, vẫn giữ, vẫn (ở trong hoàn cảnh nào...)
     • to hold down and office: vẫn giữ một chức vụ
    • to hold forth
     • đưa ra, đặt ra, nêu ra (một đề nghị...)
    • nói; hò hét diễn thuyết ((thường) xấu)
     • to hold forth to the crowd: hò hét diễn thuyết trước đám đông
    • to hold in
     • nói chắc, dám chắc
    • giam giữ
    • nén lại, kìm lại, dằn lại
    • to hold off
     • giữ không cho lại gần; giữ cách xa
    • chậm lại, nán lại
    • to hold on
     • nắm chặt, giữ chặt, bám chặt
    • giữ máy không cắt (dây nói)
    • to hold out
     • giơ ra, đưa ra
    • chịu đựng, kiên trì dai dẳng; không nhượng bộ, không đầu hàng (thành bị bao vây...)
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) không cho, không từ chối cho (cái gì phải cho)
    • to hold over
     • để chậm lại, đình lại, hoàn lại
    • ở lại sau khi hết nhiệm kỳ; ở lại thêm nhiệm kỳ
    • to hold together
     • gắn lại với nhau, giữ lại với nhau
    • gắn bó với nhau, đoàn kết với nhau
    • to hold up
     • đưa lên, giơ lên
    • đỡ, chống đỡ
    • vẫn vững, vẫn duy trì
    • vẫn đứng vững, không ngã (ngựa)
    • nêu ra, phô ra, đưa ra
     • to be held up to derision: bị đưa ra làm trò cười
    • chặn đứng (ô tô...) ăn cướp
    • làm đình trệ, làm tắc nghẽn (giao thông...)
    • to hold aloof
     • (xem) loof
    • hold hard!
     • đứng lại!
    • hold on!
     • (thông tục) ngừng!
    • to hold one's own
     • (xem) own
    • to hold something over somebody
     • luôn luôn giơ cái gì đe doạ ai
    • to hold water
     • kín không rò (thùng)
    • đứng vững được (lập luận...)
   Concise Dictionary
   adj.
   +occupied or in the control of; often used in combination
   held|holds|holdinghəʊld
   noun
   +the act of grasping
   +understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something
   +power by which something or someone is affected or dominated
   +time during which some action is awaited
   +a state of being confined (usually for a short time)
   +a stronghold
   +a cell in a jail or prison
   +the appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it
   +the space in a ship or aircraft for storing cargo
   verb
   +organize or be responsible for
   +keep in a certain state, position, or activity; e.g., "keep clean"
   +have or hold in one's hands or grip
   +to close within bounds, limit or hold back from movement
   +have rightfully; of rights, titles, and offices
   +have or possess, either in a concrete or an abstract sense
   +keep in mind or convey as a conviction or view
   +contain or hold; have within
   +lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits
   +remain in a certain state, position, or condition
   +maintain (a theory, thoughts, or feelings)
   +assert or affirm
   +remain committed to
   +secure and keep for possible future use or application
   +be the physical support of; carry the weight of
   +hold the attention of
   +keep from exhaling or expelling
   +support or hold in a certain manner
   +have room for; hold without crowding
   +be capable of holding or containing
   +be valid, applicable, or true
   +take and maintain control over, often by violent means
   +protect against a challenge or attack
   +declare to be
   +have as a major characteristic
   +cause to stop
   +bind by an obligation; cause to be indebted
   +cover as for protection against noise or smell
   +drink alcohol without showing ill effects
   +be pertinent or relevant or applicable
   +arrange for and reserve (something for someone else) in advance
   +resist or confront with resistance
   +keep from departing
   +stop dealing with
   +aim, point, or direct
   +be in accord; be in agreement

   Thesaurus Dictionary
   v.
   1 grasp, grip, clasp, seize, clutch, keep; carry, Colloq hang on to:
   She asked me to hold the baby for just a minute while she bought her railway ticket
   2 hug, embrace, clasp, cradle, clench, clutch, enfold:
   He held me in his arms briefly before the guards led him into the quad
   3 maintain, keep, put:
   Hold up your hands and kick the gun over here to me.
   4 maintain, keep, sustain, absorb, occupy, engage, involve, engross, monopolize:
   You hold his attention while I try to get round behind him.
   5 confine, restrain, detain, contain, coop up:
   Even a strait-jacket and chains couldn't hold Houdini.
   6 imprison, detain, confine, place into custody, put behind bars, jail:
   He is being held overnight for questioning.
   7 believe, deem, judge, consider, regard, look on or upon, maintain, think, esteem, take, assume:
   What do you hold to be important in life? Father holds me responsible for every little dent in his car.
   8 accommodate, support, carry:
   That little nail won't hold this picture.
   9 contain, include, comprise:
   This suitcase holds everything I own in the world.
   10 call, convene, assemble, convoke; run, conduct, engage in, participate in, have, carry on, preside over, officiate at:
   The next meeting will be held on Tuesday, at noon.
   11 apply, hold good, be in effect or in force, stand or hold up, hold or prove or be true, be the case, function, operate, be or remain or prove valid or relevant or applicable or operative, Colloq hold water, wash:
   What may be in order for Manchester may not necessarily hold for another city
   12 have, possess:
   She holds two engineering degrees. He was holding four aces.
   13 remain or keep (fast), stay, stick:
   Screws are needed here - nails won't hold.
   14 hold back.
   (a) restrain, repress, suppress, curb, inhibit, control, check, keep back, hinder:
   Many reasons hold me back from telling you what I think.
   (b) withhold, reserve, deny, keep back, refuse:
   We ought to hold back payment till the work is completed.
   15 hold down. a control, restrain, check; reduce, diminish:
   We must hold down inflation.
   (b) keep, maintain, manage:
   He has to hold down two jobs to pay all the bills.
   16 hold forth.
   (a) Often, hold forth on or upon. lecture (on), declaim, harangue, preach (on or about), orate, sermonize (on), discourse (on), speechify (on or about), expatiate or expand on or upon, Colloq go on (about), Brit rabbit or natter or witter on (about):
   As usual, Pinckley endlessly held forth on his pet subject, fishing.
   (b) hold out, offer, proffer, tender, submit, advance, propose, propound, hold out, extend:
   The company has held forth a profit-sharing plan that we cannot refuse
   17 hold in.
   (a) control, curb, check, hold back, restrain, contain:
   I could hold myself in no longer and a scream escaped my lips.
   (b) conceal, hide, suppress:
   How can I hold in my feelings for you?
   18 hold off.
   (a) delay, defer, put off, refrain from, postpone, avoid:
   We held off buying till we had the money saved up.
   (b) repel, keep off, repulse, fend off, rebuff, resist, withstand:
   We held off the attackers till help came.
   19 hold on.
   (a) grip, grasp, hold, clutch, cling:
   Hold on to the rope and I'll pull you up.
   (b) keep, maintain, cling, hang on, retain:
   Don't try to hold on to yesterday's dreams.
   (c) stop, wait, hold off, Colloq hang on:
   Hold on a minute! I'm not finished.
   20 hold out.
   (a) last, carry on, persist, persevere, continue, hang on, stand firm or chiefly US pat, endure:
   I hope that the good weather holds out for our trip. Can we hold out till reinforcements arrive?
   (b) offer, proffer, extend, hold forth, present:
   I grasped the hand he held out.
   21 hold over. a postpone, delay, defer, put off, hold off, suspend:
   The decision is to be held over till next year.
   (b) continue, retain, extend, prolong:
   The singer was popular enough to be held over a month.
   22 hold up.
   (a) rob, waylay, Colloq mug, stick up; knock off or US over:
   Two men held up the bank courier last night.
   (b) delay, impede, hinder, slow (down or up), set back, detain:
   I was held up by the infernal traffic again.
   (c) last, survive, fare, bear up, endure:
   I am not sure that my car will hold up through another winter.
   (d) present, show, exhibit, display:
   Gibbons has been held up to ridicule since the scandal.
   23 hold with. support, sustain, agree to or with, favour, countenance, approve (of), subscribe to, condone, concur with:
   Being married to her doesn't mean you have to hold with all her ideas.
   n.
   24 grasp, grip, clasp, clutch:
   Take hold of the rope!
   25 foothold, toe-hold, purchase:
   She lost her hold and fell. He has a good hold on the subject.
   26 power, dominance, mastery, control, ascendancy, authority, influence, leverage, sway, Colloq pull, clout:
   She has a hold over him that makes him do her bidding.
   Advanced English Dictionary
   past tense, past participle of HOLD


   Random quote: There is no need for temples, no need for complicated philosophies. My brain and my heart are my temples; my philosophy is kindness.: Dalai Lama

   Latest queries: fell, wazoo, cathedral, mollify, go over, quicken, whiting, handyman, hash, radios, expat, licensed, sunblock, expectedly, cardiovascular, mouthwatering, case study, stinks, prefecture, held,
   Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

   Optional: 01/2018: Picture Dictionary

   Updated: 05/06/2018: List of Academic Words