Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
head
UK | US


English - Vietnamese Dictionary
head /hed/
 • danh từ
  • cái đầu (người, thú vật)
   • from head to foot: từ đầu đến chân
   • taller by a head: cao hơn một đầu (ngựa thi)
  • người, đầu người; (số nhiều không đổi) con (vật nuôi), đầu (vật nuôi)
   • 5 shillings per head: mỗi (đầu) người được 5 silinh
   • to count heads: đếm đầu người (người có mặt)
   • a hundred head of cattle: một trăm con thú nuôi, một trăm đầu thú nuôi
  • đầu óc, trí nhớ; năng khiếu, tài năng
   • to have a good head for mathematics: có năng khiếu về toán
   • to reckon in one's head: tính thầm trong óc
  • (thông tục) chứng nhức đầu (thường là sau khi uống rượu say)
   • to have a [bad] head: bị nhức đầu, bị nặng đầu
  • vị trí đứng đầu, người đứng đầu, người chỉ huy, thủ trưởng (cơ quan), hiệu trưởng (trường học), chủ
   • at the head of...: đứng đầu..., ở cương vị chỉ huy...
   • the head of a family: chủ gia đình
  • vật hình đầu
   • a head of cabbage: cái bắp cải
  • đoạn đầu, phần đầu
   • the head of a procession: đoạn đầu đám rước
  • đầu (trang sách, bàn, giường, cầu thang..., búa, rìu, ghim băng, đinh ốc, bu lông...); ngọn, đỉnh, chỏm, chóp (núi, cây, cột...); vòi (máy nước...); đầu nguồn, ngọn nguồn (sông...); đầu mũi (tên...); lưỡi (cày...); đáy, ván đáy (thùng...)
  • bọt (cốc rượu bia); váng kem (trên mặt bình sữa...)
  • ngòi (mụn, nhọt)
  • gạc (hươu, nai)
  • mũi (tàu)
  • mũi biển
  • mặt ngửa (đồng tiền)
   • head(s) or tail(s)?: ngửa hay sấp?
  • (ngành mỏ) đường hầm
  • (hàng hải) nhà xí cho thuỷ thủ (ở mũi tàu)
  • đề mục, chương mục, phần chính (trong một bài diễn thuyết...); loại
   • on that head: ở phần này, ở chương này
   • under the same head: dưới cùng đề mục
  • lúc nguy kịch; lúc gay go căng thẳng; cơn khủng hoảng
   • to come to a head: lâm vào cơn khủng hoảng; đến lúc nguy kịch
   • to bring to a head: làm gay go, làm căng thẳng
  • cột nước; áp suất
   • hydrostatic head: áp suất thuỷ tinh
   • static head: áp suất tĩnh
  • to addle one's head
   • (xem) addle
  • to bang (hammer knock) something into somebody's head
   • nhồi nhét cái gì vào đầu ai
  • to be able to do something on one's head
   • (từ lóng) có thể làm được một cái gì một cách dễ dàng
  • to be head over ears in
   • to be over head and ears in
    • ngập lút đến đầu đến cổ, ngập đến mang tai
   • to be head over ears in debt: nợ nần ngập lên đến tận đầu, nợ như chúa chổm
   • to be (go) off one's head
    • mất trí, hoá điên
   • to beat somebody's head off
    • đánh vỡ đầu ai; đánh gục ai; đánh bại ai hoàn toàn
   • better be the head of a dog than the tail of a lion
    • (tục ngữ) đầu gà còn hơn đuôi trâu
   • to buy something over somebody's head
    • mua tranh được ai cái gì
   • by head and shoulders above somebody
    • khoẻ hơn ai nhiều
   • cao lớn hơn ai một đầu
   • to carry (hold) one's head high
    • ngẩng cao đầu
   • can't make head or tail of
    • không hiểu đầu đuôi ra sao
   • to cost someone his head
    • làm chi ai mất đầu
   • horse eats its head off
    • (xem) eat
   • to get (take) into one's head that
    • nghĩ rằng, đinh ninh rằng; muốn rằng
   • to fet (put) somebody (something) out of one's head
    • quên ai (cái gì) đi, không nghĩ đến ai (cái gì) nữa
   • to give a horse his head
    • thả dây cương ra cho ngựa đi tự do thoải mái
   • to have a head on one's shoulders
    • to have [got] one's head screwed on the right way
     • sáng suốt, có óc phán đoán, có óc suy xét
    • head first (foremost)
     • lộn phộc đầu xuống trước
    • (nghĩa bóng) vội vàng, hấp tấp
    • head and front
     • người đề xướng và lânh đạo (một phong trào...)
    • head of hair
     • mái tóc dày cộm
    • head over heels
     • (xem) heel
    • to keep one's head (a level head, a cool head)
     • giữ bình tĩnh, điềm tĩnh
    • to keep one's head above water
     • (xem) above
    • to lay (put) heads together
     • hội ý với nhau, bàn bạc với nhau
    • to lose one's head
     • (xem) lose
    • to make head
     • tiến lên, tiến tới
    • to make head against
     • kháng cự thắng lợi
    • not right in one's head
     • gàn gàn, hâm hâm
    • old head on young shoulders
     • khôn ngoan trước tuổi
    • out of one's head
     • do mình nghĩ ra, do mình tạo ra
    • to stand on one's head
     • (nghĩa bóng) lập dị
    • to talk somebody's head off
     • (xem) talk
    • to talk over someone's head
     • nói khó hiểu, làm cho ai không hiểu gì cả
    • to turn something over in one's head
     • suy đi tính lại cái gì trong óc, nghiền ngẫm cái gì trong óc
    • two heads are better than one
     • (tục ngữ) ý kiến tập thể bao giờ cũng sáng suốt hơn, ba ông thợ da bằng Gia Cát Lượng
   • ngoại động từ
    • làm đầu, làm chóp (cho một cái gì)
    • hớt ngọn, chặt ngọn (cây) ((cũng) to head down)
    • để ở đầu, ghi ở đầu (trong chương mục...)
     • to head a list: đứng đầu danh sách
    • đứng đầu, chỉ huy, lânh đạo; đi đầu, dẫn đầu
     • to head an uprising: lânh đạo một cuộc nổi dậy
     • to head a procession: đi đâu một đám rước
    • đương đầu với, đối chọi với
    • vượt, thắng hơn (ai)
    • đi vòng phía đầu nguồn (con sông...)
    • (thể dục,thể thao) đánh đầu, đội đầu (bóng đá)
    • đóng đầy thùng
    • (hàng hải) hướng (mũi tàu về phía nào)
     • to head the ship for...: hướng mũi tàu về phía...
   • nội động từ
    • kết thành bắp (bắp cải); kết thành cụm đầu (hoa...)
    • mưng chín (mụn nhọt)
    • tiến về, hướng về, đi về (phía nào...)
    • to head back
     • tiến lên trước để chặn bắt (ai) phải quay lại
    • to head off
     • (như) to head back
    • chặn tránh (một vấn đề gì khi chịu bóng bằng cách hướng câu chuyện sang một vấn đề khác...)
Concise Dictionary
heads|headed|headinghed
noun
+the upper part of the human body or the front part of the body in animals; contains the face and brains
+a single domestic animal
+that which is responsible for one's thoughts and feelings; the seat of the faculty of reason
+a person who is in charge
+the front of a military formation or procession
+the pressure exerted by a fluid
+the top of something
+the source of water from which a stream arises
+(grammar) the word in a grammatical constituent that plays the same grammatical role as the whole constituent
+the tip of an abscess (where the pus accumulates)
+the length or height based on the size of a human or animal head
+a dense clusters of flowers or foliage
+the educator who has executive authority for a school
+an individual person
+a user of (usually soft) drugs
+a natural elevation (especially a rocky one that juts out into the sea)
+a rounded compact mass
+the foam or froth that accumulates at the top when you pour an effervescent liquid into a container
+the part in the front or nearest the viewer
+a difficult juncture
+forward movement
+a V-shaped mark at one end of an arrow pointer
+the subject matter at issue
+a line of text serving to indicate what the passage below it is about
+the rounded end of a bone that bits into a rounded cavity in another bone to form a joint
+that part of a skeletal muscle that is away from the bone that it moves
+(computer science) a tiny electromagnetic coil and metal pole used to write and read magnetic patterns on a disk
+(usually plural) the obverse side of a coin that usually bears the representation of a person's head
+the striking part of a tool
+(nautical) a toilet on board a boat or ship
+a projection out from one end
+a membrane that is stretched taut over a drum
+oral stimulation of the genitals
verb
+to go or travel towards
+be in charge of
+travel in front of; go in advance of others
+be the first or leading member of (a group) and excel
+direct the course; determine the direction of travelling
+take its rise
+be in the front of or on top of
+form a head or come or grow to a head
+remove the head of

Thesaurus Dictionary
n.
1 skull, pate, cranium, Colloq dome, Slang coco(nut), belfry, noggin, bean, nut, rocker, noodle, gourd, Brit conk, crumpet, noddle, loaf:
She laid her head on the pillow and fell sound asleep.
2 chief, leader, administrator, chief executive officer, CEO, (managing) director, MD, president, chairman, chairwoman, chairlady, chairperson, chair, employer, principal, superintendent, supervisor, governor, prime minister, headmaster, headmistress, Colloq boss, headman, the man, Brit guv'nor, guv, US (chief) honcho; Slang big cheese, US Mr Big:
The new head has called a meeting of the board of directors.
3 front, vanguard, forefront, van, fore-part:
At the head of the column marched the general himself.
4 aptitude, intellect, intelligence, talent, perception, perceptiveness, mentality, faculty, flair, genius, brain, mind, wit, Colloq brains, grey matter:
I have no head for figures.
5 crisis, apex, (critical or turning) point, peak, crest, (fever) pitch, climax, culmination, conclusion, crescendo:
Matters have been brought to a head because of the coming elections.
6 source, origin, fount, font, fountain-head, well-spring:
We were trying to reach the head of the stream before nightfall.
7 top, first place, leading position, leadership, forefront:
Albert is at the head of his class in mathematics.
8 head over heels. completely, entirely, deeply, utterly, wholly, fully, Colloq madly, wildly:
The two of them are head over heels in love.
adj.
9 first, chief, main, principal, leading, premier, foremost, prime, pre-eminent, cardinal, paramount, supreme, superior, senior:
Alphonse is our new head chef.
v.
10 go, move, proceed, turn, steer, aim, point, head for, make a beeline for:
I shall head home when I leave here.
11 head up, be in or take charge (of), direct, supervise, oversee, control, govern, run, (take the) lead, guide, manage, command, rule, administer, conduct:
Who will head the organization if you resign?
12 lead, precede, top:
Charlotte heads the list of candidates.
13 head off.
(a) intercept, divert; cut off, stop, block:
The cavalry will head them off at the pass.
(b) stop, forestall, prevent, inhibit, avert, ward or fend off:
What can we do to head off inflation?
Advanced English Dictionary
noun, verb
+ noun
part of body
1 [C] the part of the body on top of the neck containing the eyes, nose, mouth and brain: She nodded her head in agreement. + He shook his head in disbelief. + The boys hung their heads in shame. + The driver suffered head injuries. + She always has her head in a book (= is always reading). + He still has a good head of hair (= a lot of hair).
See also - DEATH'S HEAD
mind
2 [C] the mind or brain: I sometimes wonder what goes on in that head of yours. + I wish you'd use your head (= think carefully before doing or saying sth). + The thought never entered my head. + I can't work it out in my head-I need a calculator. + I can't get that tune out of my head. + When will you get it into your head (= understand) that I don't want to discuss this any more! + For some reason, she's got it into her head (= believes) that the others don't like her. + Who's been putting such weird ideas into your head (= making you believe that)? + Try to put the exams out of your head (= stop thinking about them) for tonight.
See also - HOTHEAD
measurement
3 (a head) [sing.] the size of a person's or animal's head, used as a measurement of distance or height: She's a good head taller than her sister. + The favourite won by a short head (= a distance slightly less than the length of a horse's head).
pain
4 [C, usually sing.] (informal) a continuous pain in your head
Synonym: HEADACHE
I woke up with a really bad head this morning.
side of coin
5 (heads) [U] the side of a coin that has a picture of the head of a person on it, used as one choice when a coin is TOSSED to decide sth
Compare: TAILS n. (7)
end of object
6 [C, usually sing.] ~ (of sth) the end of a long narrow object that is larger or wider than the rest of it: the head of a nail
See also - BEDHEAD
top
7 [sing.] ~ of sth the top or highest part of sth: at the head of the page / stairs + They finished the season at the head of their league.
of river
8 [sing.] the ~ of the river the place where a river begins
Synonym: SOURCE
of table
9 [sing.] the ~ of the table the most important seat at a table: The President sat at the head of the table.
of line of people
10 [sing.] the ~ of sth the position at the front of a line of people: The prince rode at the head of his regiment.
of plant
11 [C] ~ (of sth) the mass of leaves or flowers at the end of a stem: Remove the dead heads to encourage new growth.
of group / organization
12 [C, U] the person in charge of a group of people or an organization: the heads of government / state + She resigned as head of department. + the crowned heads (= the kings and queens) of Europe + the head gardener / waiter + (BrE) the head boy / girl (= a student who is chosen to represent the school)
of school / college
13 [C] (often Head) (BrE) the person in charge of a school or college
Synonym: HEADMASTER, HEADMISTRESS, HEAD TEACHER
I've been called in to see the Head. + the deputy head
on beer
14 [sing.] the mass of small bubbles on the top of a glass of beer
of spot
15 [C] the part of a spot on your skin that contains a thick yellowish liquid (= PUS)
See also - BLACKHEAD
in tape / video recorder
16 [C] the part of a TAPE RECORDER or VIDEO RECORDER that touches the tape and changes the electrical signals into sounds and/or pictures
number of animals
17 ~ of sth [pl.] used to say how many animals of a particular type are on a farm, in a HERD, etc: 200 head of sheep
of steam
18 a ~ of steam [sing.] the pressure produced by steam in an enclosed space: The old engine still manages to build up a good head of steam.
sex
19 [U] (!!!, slang) ORAL sex (= using the mouth to stimulate sb's sex organs): to give head
Idioms: a / per head for each person: The meal worked out at $20 a head.
bang / knock your / their heads together (informal) to force people to stop arguing and behave in a sensible way
be banging, etc. your head against a brick wall (informal) to keep trying to do sth that will never be successful: Trying to reason with them was like banging my head against a brick wall.
be / stand head and shoulders above sb/sth to be much better than other people or things: His performance stood head and shoulders above the rest.
bite / snap sb's head off (informal) to shout at sb in an angry way, especially without reason
bring sth to a head
come to a head if you bring a situation to a head or if a situation comes to a head, you are forced to deal with it quickly because it suddenly becomes very bad
bury / hide your head in the sand to refuse to admit that a problem exists or refuse to deal with it
can't get your head round sth (BrE, informal) to understand sth: She's dead. I can't get my head round it yet.
can't make head nor tail of sth to be unable to understand sth: I couldn't make head nor tail of what he was saying.
do sb's head in (BrE, informal) to make you feel confused, upset and/or annoyed: Shut up! You're doing my head in.
do sth standing on your head (informal) to be able to do sth very easily and without having to think too much
from head to foot / toe covering your whole body: We were covered from head to foot in mud. + She was dressed from head to toe in red.
get your head down (informal)
1 (BrE) to sleep: I managed to get my head down for an hour.
2 = keep / get your head down
give sb their head to allow sb to do what they want without trying to stop them
go head to head (with sb) to deal with sb in a very direct and determined way: The company will be going head to head with the giant of the pharmaceuticals market.
go to your head
1 (of alcohol) to make you feel drunk: That glass of wine has gone straight to my head.
2 (of success, praise, etc.) to make you feel too proud of yourself in a way that other people find annoying
have a good head on your shoulders to be a sensible person
have your head in the clouds
1 to be thinking about sth that is not connected with what you are doing
2 to have ideas, plans, etc. that are not realistic
have a head for sth
1 to be good at sth: to have a head for figures / business
2 if sb does not have a head for heights, they feel nervous and think they are going to fall when they look down from a high place
have your head screwed on (the right way) (informal) to be a sensible person
head first
1 moving forwards or downwards with your head in front of the rest of your body: He fell head first down the stairs.
2 without thinking carefully about sth before acting: She got divorced and rushed head first into another marriage.
head over heels in love loving sb very much: He's fallen head over heels in love with his boss.
heads or tails? (spoken) used to ask sb which side of a coin they think will be facing upwards when it is TOSSED in order to decide sth by chance
heads will roll (for sth) (spoken, usually humorous) used to say that some people will be punished because of sth that has happened
hold your head high
hold up your head to be proud of or not feel ashamed about sth that you have done: She managed to hold her head high and ignore what people were saying.
in over your head involved in sth that is too difficult for you to deal with: After a week in the new job, I soon realized that I was in over my head.
keep / get your head down to avoid attracting attention to yourself: If I were you, I'd keep your head down for a couple of weeks.
keep your head
keep a clear / cool head to remain calm in a difficult situation
keep your head above water to deal with a difficult situation, especially one in which you have financial problems, and just manage to survive: I'm not sure how much longer we'll be able to keep our heads above water.
laugh, scream, etc. your head off (informal) to laugh, etc. a lot and very loudly
lose your head to become unable to act in a calm or sensible way
on your (own) head be it used to tell sb that they will have to accept any unpleasant results of sth that they decide to do: Tell him the truth if you want to, but on your own head be it!
out of / off your head (BrE, informal)
1 crazy
2 not knowing what you are saying or doing because of the effects of alcohol or drugs
over sb's head
1 too difficult or complicated for sb to understand: A lot of the jokes went (= were) right over my head.
2 to a higher position of authority than sb: I couldn't help feeling jealous when she was promoted over my head. + I'm not happy that you went over my head to ask for this time off.
put our / your / their heads together to think about or discuss sth as a group
stand / turn sth on its head to make people think about sth in a completely different way
take it into your head to do sth to suddenly decide to do sth, especially sth that other people think is stupid
take it into your head that ... to suddenly start thinking sth, especially sth that other people think is stupid
turn sb's head (of success, praise, etc.) to make a person feel too proud in a way that other people find annoying
two heads are better than one (saying) used to say that two people can achieve more than one person working alone
more at BEAR n., BLOCK n., BOTHER v., DRUM v., EYE n., GUN n., HAIR, HEART, HIT v., IDEA, KNOCK v., LAUGH v., NEED v., OLD, PRICE n., REAR v., RING v., ROOF n., SCRATCH v., THICK adj., TOP n.
+ verb
move towards
1 [V +adv./prep.] to move in a particular direction: Where are we heading? + Let's head back home. + She headed for the door. + We headed north. + Head towards the mall. + The boat was heading out to sea. + (figurative) Can you forecast where the economy is heading?
group / organization
2 [VN] (also head sth<->up) to lead or be in charge of sth: She has been appointed to head the research team.
list / line of people
3 [VN] to be at the top of a list of names or at the front of a line of people: Italy heads the table after two games. + to head a march / procession
be at top
4 [VN] [usually passive] to put a word or words at the top of a page or section of a book as a title: The chapter was headed 'My Early Life'.
football
5 [VN] to hit a football with your head: Walsh headed the ball into an empty goal.
Phrasal Verbs: be heading for sth (also be headed for sth especially in AmE)
1 to be going in a particular direction or to a particular place: Where are you two headed?
2 to be likely to experience sth bad: They look as though they're heading for divorce.
head sb<->off to get in front of sb in order to make them turn back or change direction
Synonym: INTERCEPT
We'll head them off at the bridge!
head sth<->off to take action in order to prevent sth from happening: He headed off efforts to replace him as leader.
head sth<->up to lead or be in charge of a department, part of an organization, etc.
See also - HEAD v. (2)
Collocation Dictionary
noun

1 part of the body

ADJ.

bare | bald | shaved | blonde, dark, fair, grey, greying | bent, bowed
She sat with bowed head.
| severed
The city gates were adorned with severed heads.

VERB + HEAD

poke, pop, put, stick
He put his head round the door.
| bob, cock, crane, incline, jerk, tilt, turn
She jerked her head in the direction of the door.
| lift, raise | bend, bow, drop, duck, hang, lower
He hung his head in shame.
| swing, throw back, toss
He threw his head back and laughed out loud.
| nod, shake
They nodded their heads in agreement. She shook her head in disbelief.
| scratch
He scratched his head. ‘I don't understand, ’ he said. (figurative) Detectives have been left scratching their heads over the stolen painting's sudden reappearance.
| clutch, hold
He lay writhing on the ground, clutching his head in pain.
| bury
She buried her head in the pillow.
| shave

HEAD + VERB

ache, throb | bob, jerk, nod, tilt, turn
Her head tilted to one side as she considered the question.
| droop, drop, hang down, hang low
His head drooped and tears fell into his lap.

HEAD + NOUN

injury | cold

PREP.

above your ~
The thunder burst with a grand crash above our heads.
| over your ~
The soldiers were ordered to fire over the heads of the crowd.

PHRASES

from head to foot/toe
We were covered from head to foot in mud.
| a fine/good, etc. head of hair
(= a lot of hair)a woman with a lovely head of chestnut hair
| have/hold/put, etc. your head in your hands
He put his head in his hands, exasperated.
| head first
He dived head first into the water. (figurative) She got divorced and rushed head first into another marriage.
| a nod of the head
The ambassador dismissed him with a curt nod of the head.
| a shake of the head
She declined with a brief shake of the head.

2 mind

ADJ.

clear, cool, level
She needed to keep a clear head if she was to remain in control.
| good
I have a good head for figures.

VERB + HEAD

use
I wish you'd use your head (= think carefully before doing or saying something).
| enter
It never entered my head that he might be lying.
| get it into
When will you get it into your head (= understand)that I don't want to discuss this any more! For some reason she's got it into her head (= believes)that the others don't like her.
| put sth into
Who's been putting such weird ideas into your head?
| get sth out of, put sth out of
I can't get that tune out of my head. Try to put the exams out of your head for tonight.
| bother
Don't bother your pretty little head with things like that!

HEAD + VERB

spin
He could feel his head spinning after only one drink.

PREP.

in your ~
I can't work it out in my head?I need a calculator.
| inside your ~
It was an accident, said a voice inside his head.

PHRASES

can't get your head round sth
(= can't understand sth)She's dead. I can't get my head round it yet.
| need your head examined
He looked at me as if I needed my head examined (= as if I were crazy).

3 heads: side of a coin

VERB + HEAD

call
I called heads and it came down tails.
| come down/up

PHRASES

heads or tails?

4 of a group/organization/school, etc.

ADJ.

deputy | departmental | nominal, titular
The Queen is titular head of the Church of England.
| crowned
The message was sent to all the crowned heads (= kings and queens)of Europe.

HEAD + NOUN

gardener, teacher, waiter | boy, girl
(= in a school)

PHRASES

a head of department, the head of the family, a head of government/state
a summit meeting of heads of state
| a head of (the) household

More information about JOB

JOB:

be, work as ~
She's a well-known writer. Her father, a trained chef, now works as a bus driver.

study to be, train as, train to be ~
She trained as a painter and sculptor.

start (work) as ~
He started work as a trainee chef.

become, qualify as ~
She qualified as a vet last year.

employ (sb as), have
The company employs more than 1500 engineers.

engage (sb as), get, hire (sb as), recruit, take on ~
They have recruited a new designer.

appoint, appoint sb (as), make sb ~
are usually used with academic, official or highly responsible jobs:He was appointed Professor of Law at Yale. At 39 she was made chairman of the board.

dismiss, fire, sack ~
The club have sacked their coach.Random quote: No day in which you learn something is a complete loss.: David Eddings

Latest queries: inherit, performed, north, attn., thrift, discrepancies, para-, sunspots, force, disdainful, chargeable, pence, grunt, phon-, governments, inherent, prole, july, schtick, head,
Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

Optional: 01/2018: Picture Dictionary

Updated: 05/06/2018: List of Academic Words