Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
hand
UK | US

English - Vietnamese Dictionary
hand /hænd/
 • danh từ
  • tay, bàn tay (người); bàn chân trước (loài vật bốn chân)
   • hand in hand: tay nắm tay
   • to shake hands: bắt tay
   • hands off!: bỏ tay ra!; không được đụng vào; không được can thiệp vào!
   • hands up!: giơ tay lên! (hàng hoặc biểu quyết...)
  • quyền hành; sự có sãn (trong tay); sự nắm giữ (trong tay); sự kiểm soát
   • to have something on hand: có sãn cái gì trong tay
   • to have the situation well in hand: nắm chắc được tình hình
   • in the hands of: trong tay (ai), dưới quyền kiểm soát của (ai)
   • to change hands: sang tay người khác; thay tay đổi chủ (vật)
   • to fall into the hands of: rơi vào tay (ai)
  • sự tham gia, sự nhúng tay vào; phần tham gia
   • to have (bear) a hand in something: có tham gia vào việc gì, có nhúng tay vào việc gì
  • sự hứa hôn
   • to give one's hand to: hứa hôn với, bằng lòng lấy (ai)
  • ((thường) số nhiều) công nhân, nhân công (nhà máy, công trường...); thuỷ thủ
   • all hands on deck!: toàn thể thuỷ thủ lên boong!
  • người làm (một việc gì), một tay
   • a good hand at fencing: một tay đấu kiếm giỏi
  • nguồn
   • to hear the information from a good hand: nghe tin tức từ một nguồn đáng tin cậy
   • to hear the news at first hand: nghe tin trực tiếp (không qua một nguồn nào khác)
  • sự khéo léo, sự khéo tay
   • to have a hand at pastry: khéo làm bánh ngọt, làm bánh ngọt khéo tay
  • chữ viết tay; chữ ký
   • to write a good hand: viết tốt, viết đẹp
   • a very clear hand: chữ viết rất rõ
   • under someone's hand and seal: có chữ ký và đóng dấu của ai
  • kim (đồng hồ)
   • long hand: kim dài (kim phút)
   • short hand: kim ngắn (kim giờ)
  • nải (chuối)
   • a hand of bananas: nải chuối
  • (một) buộc, (một) nắm
   • a hand of tobacco leaves: một buộc thuốc lá
  • (một) gang tay (đơn vị đo chiều cao của ngựa, bằng 4 insơ)
  • phía, bên, hướng
   • on all hands: tứ phía, khắp nơi; từ khắp nơi
   • on the right hand: ở phía tay phải
   • on the one hand..., on the other hand...: mặt này..., mặt khác...
  • (đánh bài) sắp bài (có trên tay); ván bài; chân đánh bài
   • to take a hand at cards: đánh một ván bài
  • (từ lóng) tiếng vỗ tay hoan hô
   • big hand: tiếng vỗ tay vang lên
  • at hand
   • gần ngay, có thể với tới được, rất tiện tay
  • sắp đến, sắp tới
  • at somebody's hands
   • ở tay ai, từ tay ai
  • to receive something at somebody's hands: nhận được cái gì từ tay ai
  • to bear (give, lend) a hand to someone
   • giúp đỡ ai một tay
  • to be hand in glove with
   • (xem) glove
  • to bite the hand that feeds you
   • (tục ngữ) ăn cháo đái bát
  • brough up by hand
   • nuôi bằng sữa bò (trẻ con)
  • with a high hand
   • hống hách; kiêu căng, ngạo mạn
  • to chuck one's hand in
   • đầu hàng, hạ vũ khí, chịu thua (cuộc)
  • to clean hand wants no washing
   • (tục ngữ) vô tội thì chẳng việc gì mà phải thanh minh
  • to clean hand
   • (nghĩa bóng) sự trong trắng, sự vô tội
  • to come to hand(s)
   • đến tay đã nhận (thư từ...)
  • to do a hand's turn
   • làm một cố gắng nhỏ, trở bàn tay ((thường), phủ định)
  • to figh for one's own hand
   • chiến đấu vì lợi ích của bản thân
  • to gain (get, have) the upper hand
   • to have the better hand
    • thắng thế, chiếm ưu thế
   • to get something off one's hands
    • gạt bỏ cái gì, tống khứ cái gì
   • giũ trách nhiệm về một việc gì
   • to have the whip hand of someone
    • (xem) whip_hand
   • to give the glad hand to somebody
    • (xem) glad
   • to gop hand in hand with
    • đi tay nắm tay, đi bằng hàng với, đi song song với ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   • hand over hand
    • hand over fist
     • tay này bắt tiếp lên tay kia (như lúc leo dây)
    • (nghĩa bóng) tiến bộ chắc chắn, tiến bộ nhanh
    • hands down
     • dễ dàng, không khó khăn gì
    • to win hands down: thắng một cách dễ dàng
    • to hang heavily on one's hands: kéo dài một cách rất chậm chạp, trôi đi một cách rất chậm chạp (thời gian)
    • to have a free hand
     • được hoàn toàn tự do hành động, được hành động hoàn toàn theo ý mình
    • to have a hand like a foot
     • lóng ngóng, hậu đậu
    • to have an open hand
     • hào phóng, rộng rãi
    • his hand is out
     • anh ta chưa quen tay, anh ta bỏ lâu không luyện tập
    • to have (hold, keep) in hand (well in hand)
     • nắm chắc trong tay
    • to have one's hands full
     • bận việc, không được một lúc nào rảnh rỗi
    • to have one's hands tied
     • bị trói tay ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
    • heavy hand
     • bàn tay sắt, sự độc tài chuyên chế
    • a helping hand
     • sự giúp đỡ
    • to join hands
     • (xem) join
    • to keep a tigh hand on somebody
     • khống chế ai, kiềm chế ai chặt chẽ
    • to keep (have) one's hands in
     • vẫn tập luyện đều
    • to lay hands on
     • đặt tay vào, để tay vào, sờ vào
    • chiếm lấy, nắm lấy (cái gì)
    • hành hung
    • to live from hand to mouth
     • (xem) live
    • on one's hands
     • trong tay, chịu trách nhiệm phải cáng đáng
    • out of hand
     • ngay lập tức, không chậm trễ
    • không chuẩn bị trước; ứng khẩu, tuỳ hứng
    • không nắm được, không kiểm soát được nữa
    • don't put your hand between the bark and the tree
     • đừng dính vào chuyện riêng của vợ chồng người ta
    • to put one's hand to the plough
     • (xem) plough
    • to serve (wait on) somebody hand and foot
     • tận tay phục vụ ai, làm mọi việc lặt vặt để phục vụ ai
    • a show of hands
     • sự giơ tay biểu quyết (bầu)
    • to sit on one's hands
     • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) được vỗ tay thưa thớt
    • ngồi khoanh tay không làm gì
    • to stay somebody's hand
     • chặn tay ai lại (không cho làm gì)
    • to take in hand
     • nhận làm, chịu trách nhiệm làm, chịu cáng đáng
    • to take one's fate into one's hands
     • tự mình nắm lấy vận mệnh của mình
    • to throw up one's hand
     • bỏ cuộc
    • to hand
     • đã nhận được, đã đến tay (thư)
    • your letter to hand: bức thư của ông mà chúng tôi đã nhận được (trong thư thương mại)
    • to wash one's hands
     • (xem) wash
   • ngoại động từ
    • đưa, trao tay, chuyển giao; truyền cho
     • to hand the plate round: chuyền tay nhau đưa đĩa đồ ăn đi một vòng
     • to hand something over to someone: chuyển (trao) cái gì cho ai
     • to hand down (on) to posterity: truyền cho hậu thế
    • đưa tay đỡ
     • to hand someone into (out of) the carriage: (đưa tay) đỡ ai lên (ra khỏi) xe
    • (hàng hải) cuộn (buồm) lại
    • to hand in one's check
     • (xem) check
Concise Dictionary
hands|handed|handinghænd
noun
+the (prehensile) extremity of the superior limb
+a hired laborer on a farm or ranch
+something written by hand
+ability
+a position given by its location to the side of an object
+the cards held in a card game by a given player at any given time
+one of two sides of an issue
+a rotating pointer on the face of a timepiece
+a unit of length equal to 4 inches; used in measuring horses
+a member of the crew of a ship
+a card player in a game of bridge
+a round of applause to signify approval
+terminal part of the forelimb in certain vertebrates (e.g. apes or kangaroos)
+physical assistance
verb
+place into the hands or custody of
+guide or conduct or usher somewhere

Thesaurus Dictionary
n.
1 Slang mitt, paw, US lunch-hook:
Keep your hands off me, you oaf!
2 help, aid, assistance, helping hand, relief, boost; leg up:
Please give me a hand with this trunk.
3 influence, agency, participation, involvement, part, share:
Did you have a hand in my getting the appointment?
4 (manual) labourer, worker, workman, man, help, employee:
It's getting harder to find hands for the farm.
5 pointer, indicator, index:
The minute hand covers the hour hand at noon and midnight.
6 (round of) applause, ovation, clap:
Give the lad a hand for trying.
7 handwriting, penmanship, script; calligraphy:
The writing was in a hand that she could not recognize.
8 Often, hands. control, hold, grasp, possession, custody, clutches, keeping, power, disposal, jurisdiction, authority, supervision, management, guardianship, care:
At last, the government is in the hands of the people.
9 at hand. nearby, close, near, close by, handy, (readily) available, to or on hand, at one's fingertips, convenient, within (arm's) reach, accessible, present; approaching, imminent, around the corner:
He always kept a pistol at hand. The Day of Judgement is at hand.
10 hand in glove. hand in hand, in league, together, in collusion, collusively, connivingly, conspiringly, intimately, closely, jointly, Colloq in cahoots:
An informer is working hand in glove with the police.
11 hand in hand. together, side by side, hand in glove:
They walked hand in hand down the road.
12 hand-over-fist. quickly, speedily, rapidly, swiftly, steadily, like mad:
He makes money hand-over-fist in the stock market.
13 hands down. easily, readily, effortlessly:
He can win the marathon hands down.
v.
14 give, pass, deliver, present to or with:
Please hand me the hammer.
15 hand down or on or over.
(a) bequeath, will, pass on; transfer, turn over:
The farm has been handed down from father to son for seven generations.
(b) See 18 (a), below.
16 hand in. submit, give in, tender, proffer, offer:
I handed in my resignation.
17 hand out. distribute, disseminate, pass out or round or around, give out, deal (out), mete or dole out, dispense; disburse:
She was handing out leaflets to passers-by.
18 hand over.
(a) deliver, submit, yield, give up, surrender, turn over; transfer:
The man produced a gun and told the cashier to hand over the money.
(b) See 15 (a), above.
handcuffs
n.
pl.
manacles, shackles, Colloq cuffs, bracelets, Slang Brit darbies:
The police put handcuffs on them all.
Advanced English Dictionary
noun, verb
+ noun
part of body
1 [C] the part of the body at the end of the arm, including the fingers and thumb: Ian placed a hand on her shoulder. + Put your hand up if you know the answer. + Keep both hands on the steering wheel at all times. + She was on (her) hands and knees (= crawling on the floor) looking for an earring. + Couples strolled past holding hands. + Give me your hand (= hold my hand) while we cross the road. + The crowd threw up their hands (= lifted them into the air) in dismay. + He killed the snake with his bare hands (= using only his hands). + a hand towel (= a small towel for drying your hands on) + a hand drill (= one that is used by turning a handle rather than powered by electricity)
See also - LEFT-HAND, RIGHT-HAND
-handed
2 (in adjectives) using the hand or number of hands mentioned: a one-handed catch + left-handed scissors (= intended to be held in your left hand)
help
3 (a hand) [sing.] (informal) help in doing sth: Let me give you a hand with those bags (= help you to carry them). + Do you need a hand with those invoices? + The neighbours are always willing to lend a hand.
role in situation
4 [sing.] ~ in sth the part or role that sb/sth plays in a particular situation; sb's influence in a situation: Early reports suggest the hand of rebel forces in the bombings. + Several of his colleagues had a hand in his downfall. + This appointment was an attempt to strengthen her hand in policy discussions.
on clock / watch
5 [C] (usually in compounds) a part of a clock or watch that points to the numbers
See also - HOUR HAND, MINUTE HAND, SECOND HAND
worker
6 [C] a person who does physical work on a farm or in a factory
See also - CHARGEHAND, FARMHAND, HIRED HAND, STAGEHAND
sailor
7 [C] a sailor on a ship: All hands on deck!
See also - DECKHAND
hand-
8 (in compounds) by a person rather than a machine: hand-painted pottery + hand-knitted
See also - HANDMADE
in card games
9 [C] a set of playing cards given to one player in a game: to be dealt a good / bad hand
10 [C] one stage of a game of cards: I'll have to leave after this hand.
writing
11 [sing.] (old use) a particular style of writing
See also - FREEHAND
measurement for horse
12 [C] a unit for measuring the height of a horse, equal to 4 INCHES or 10.16 CENTIMETRES
See also - DAB HAND, OLD HAND, SECOND-HAND, UNDERHAND
Idioms: (close / near) at hand close to you in time or distance: Help was at hand. + The property is ideally located with all local amenities close at hand.
at the hands of sb
at sb's hands (written) if you experience sth at the hands of sb, they are the cause of it: They suffered years of repression at the hands of the old regime.
be good with your hands to be skilful at making or doing things with your hands
bind / tie sb hand and foot
1 to tie sb's hands and feet together so that they cannot move or escape
2 to prevent sb from doing what they want by creating rules, restrictions, etc.
by hand
1 by a person rather than a machine: The fabric was painted by hand.
2 if a letter is delivered by hand, it is delivered by a messenger or by the person who wrote it, rather than by post/mail
fall into sb's hands / the hands of sb (written) to become controlled by sb: The town fell into enemy hands. + We don't want this document falling into the wrong hands. + After the war, the hotel fell into the hands of an American consortium.
(at) first hand by experiencing, seeing, etc. sth yourself rather than being told about it by sb else: The President visited the area to see the devastation at first hand.
get your hands dirty to do physical work: He's not frightened of getting his hands dirty.
sb's hand (in marriage) (old-fashioned) permission to marry sb, especially a woman: He asked the general for his daughter's hand in marriage.
hand in glove (with sb) working closely with sb, especially in a secret and/or illegal way
hand in hand
1 if two people are hand in hand, they are holding each other's hand: They walked through the park hand in hand.
2 if two things go hand in hand, they are closely connected and one thing causes the other: Poverty and poor health often go hand in hand.
(get / take your) hands off (sth/sb) (spoken) used to tell sb not to touch sth/sb: Get your hands off my wife! + Hey, hands off! That's my drink!
hands up! (spoken)
1 used to tell a group of people to raise one hand in the air if they know the answer to a question, etc: Hands up all those who want to go swimming.
2 used by sb who is threatening people with a gun to tell them to raise both hands in the air
have your hands full to be very busy or too busy to do sth else: She certainly has her hands full with four kids in the house.
have your hands tied to be unable to do what you want to do because of rules, promises, etc: I really wish I could help but my hands are tied.
hold sb's hand to give sb support in a difficult situation: Do you want me to come along and hold your hand?
in sb's capable, safe, etc. hands being taken care of or dealt with by sb that you think you can rely on: Can I leave these queries in your capable hands?
in hand
1 if you have time or money in hand, it is left and available to be used: We managed to redecorate the house and still have some savings in hand. + She completed the first part of the exam with over an hour in hand.
2 if you have a particular situation in hand, you are in control of it: Don't worry about the travel arrangements-everything is in hand.
3 the job, question, etc. in hand is the one that you are dealing with: Please confine your comments to the topic in hand.
4 if sb works a week, month, etc. in hand, they are paid for the work a week, etc. after they have completed it
in the hands of sb
in sb's hands being looked after or controlled by sb: The matter is now in the hands of my lawyer. + At that time, the castle was in enemy hands.
keep your hand in to occasionally do sth that you used to do a lot so that you do not lose your skill at it: She retired last year but still teaches the odd class to keep her hand in.
lay / get your hands on sb to catch sb that you are annoyed with: Wait till I get my hands on him!
lay / get your hands on sth to find or get sth: I know their address is here somewhere, but I can't lay my hands on it right now. + Do you know where I can get my hands on a second-hand television?
many hands make light work (saying) used to say that a job is made easier if a lot of people help
not do a hand's turn (old-fashioned) to do no work: She hasn't done a hand's turn all week.
off your hands no longer your responsibility
on either / every hand (literary) on both/all sides; in both/all directions: Mist curled from the water on either hand.
on hand available, especially to help: The emergency services were on hand with medical advice.
on your hands if you have sb/sth on your hands, you are responsible for them or it: Let me take care of the invitations-you've enough on your hands with the caterers. + They'll have a fight on their hands if they want to close down the school.
on the one hand ...on the other (hand) ... used to introduce different points of view, ideas, etc., especially when they are opposites: On the one hand they'd love to have kids, but on the other, they don't want to give up their freedom.
out of hand
1 difficult or impossible to control: Unemployment is getting out of hand.
2 if you reject sth out of hand, you do so immediately without thinking about it fully or listening to other people's arguments: All our suggestions were dismissed out of hand.
out of your hands no longer your responsibility: I'm afraid the matter is now out of my hands.
play into sb's hands to do exactly what an enemy, opponent, etc. wants so that they gain the advantage in a particular situation: If we get the police involved, we'll be playing right into the protesters' hands.
put your hand in your pocket (BrE) to spend money or give it to sb: I've heard he doesn't like putting his hand in his pocket.
(at) second, third, etc. hand by being told about sth by sb else who has seen it or heard about it, not by experiencing, seeing, etc. it yourself: I'm fed up of hearing about these decisions third hand!
take sb in hand to deal with sb in a strict way in order to improve their behaviour
take sth into your own hands to deal with a particular situation yourself because you are not happy with the way that others are dealing with it
throw your hand in (informal) to stop doing sth or taking part in sth, especially because you are not successful
to hand that you can reach or get easily: I'm afraid I don't have the latest figures to hand. + Keep a pen and paper to hand for details of this week's competition.
turn your hand to sth to start doing sth or be able to do sth, especially when you do it well: Jim can turn his hand to most jobs around the house.
more at BIG adj., BIRD, BITE v., BLOOD n., CAP n., CASH n., CHANGE v., CLOSE adv., COURAGE, DEAD adj., EAT, FIRM adj., FOLD v., FORCE v., FREE adj., HAT, HEAVY, HELP v., IRON adj., JOIN v., KNOW v., LAW, LIFE, LIFT v., LIVE, MONEY, OFFER v., OVERPLAY, PAIR n., PALM n., PUTTY, RAISE v., SAFE adj., SHOW n., SHOW v., SLEIGHT, STAY v., TIME n., TRY v., UPPER adj., WAIT v., WASH v., WHIP n., WIN v., WRING
+ verb
~ sth to sb
~ sb sth to pass or give sth to sb: [VN, VNN] She handed the letter to me. + She handed me the letter.
Idioms: hand sth to sb on a plate (informal) to give sth to sb without the person concerned making any effort: Nobody's going to hand you success on a plate.
have (got) to hand it to sb (informal) used to say that sb deserves praise for sth: You've got to hand it to her-she's a great cook.
Phrasal Verbs: hand sth<->around / round to offer or pass sth, especially food or drinks, to all the people in a group
hand sth back (to sb) to give or return sth to the person who owns it or to where it belongs: She picked up the wallet and handed it back to him. + Control of the territory was handed back to China.
hand sth<->down (to sb)
1 [usually passive] to give or leave sth to sb who is younger than you
Synonym: PASS DOWN
These skills used to be handed down from father to son. + Most of his clothes were handed down to him by his older brother.
related noun HAND-ME-DOWN
2 (especially AmE) to officially give a decision/statement, etc.
Synonym: ANNOUNCE
The judge has handed down his verdict.
hand sth<->in (to sb) to give sth to a person in authority, especially a piece of work or sth that is lost
Synonym: GIVE IN
You must all hand in your projects by the end of next week. + I handed the watch in to the police. + to hand in your notice / resignation (= formally tell your employer that you want to stop working for them)
hand sth<->on (to sb) to give or leave sth for another person to use or deal with
Synonym: PASS ON
hand sth<->out (to sb)
1 to give a number of things to the members of a group
Synonym: DISTRIBUTE
Could you hand these books out, please? + She handed out medals and certificates to the winners.
related noun HANDOUT
2 to give advice, a punishment, etc: He's always handing out advice to people.
hand sth<->over (to sb)
hand over (to sb)
hand sth over (to sb) to give sb else your position of power or the responsibility for sth: She resigned and handed over to one of her younger colleagues. + He finally handed over his responsibility for the company last year.
related noun HANDOVER
hand sb over to sb to let sb listen or speak to another person, especially on the telephone or in a news broadcast: I'll hand you over to my boss.
hand sb/sth<->over (to sb) to give sth/sb officially or formally to another person: He handed over a cheque for $200 000. + They handed the weapons over to the police.
related noun HANDOVER
VOCABULARY BUILDING
using your hands
touch
These verbs describe different ways of touching things: feel I felt the bag to see what was in it.
finger She fingered the silk delicately.
handle Handle the fruit with care.
rub She rubbed her eyes wearily.
stroke The cat loves being stroked.
pat He patted my arm and told me not to worry.
tap Someone was tapping lightly at the door.
squeeze I took his hand and squeezed it.
hold
You can use these verbs to describe taking something quickly: grab I grabbed his arm to stop myself from falling.
snatch She snatched the letter out of my hand.
These verbs describe holding things tightly: clasp Her hands were clasped behind her head.
clutch The child was clutching a doll in her hand.
grasp Grasp the rope with both hands and pull.
grip He gripped his bag tightly and wouldn't let go.
Collocation Dictionary
noun

1 part of the body

ADJ.

left, right | beautiful, delicate, long-fingered, pretty | well-manicured | coarse, rough, work-reddened, work-roughened, work-worn | soft | firm, strong | limp
He offered a limp hand to shake.
| frail | arthritic | gnarled, knotted | claw-like | hairy | clammy
He clutched the cane in his clammy hand.
| cool
His hand, when she shook it, was cool and firm.
| dirty, filthy, greasy, grubby, sticky, sweaty, unwashed
He wiped his greasy hands on the front of his overalls.
| clean | gloved | ringed | ringless | open, outspread
She gestured towards the window with an open hand.
| outstretched
She walked towards him with her hand outstretched to take his.
| free
With his free hand he took hold of the knife.
| cupped
She rested her chin in her cupped hand.
| busy, deft
Her busy hands had transformed the tiny room into a work of art.
| willing
There's plenty of work for willing hands
| eager
Eager hands reached out to help him.
| nervous, shaking, trembling, unsteady | steady
A surgeon needs a good eye and a steady hand.
| friendly, sympathetic
He put a friendly hand on his friend's knee.
| generous, liberal
(both figurative) She filled our glasses with a generous hand.
| capable, expert, practised, skilful, skilled
With a practised hand he motioned a waiter to bring a fresh pot of coffee.
| careless, clumsy

VERB + HAND

take
She took the child's hand and helped him climb the steps.
| hold, hold on to
They walked along, holding hands. She held on to my hand as I tried to leave.
| reach for
He reached for her hand and held it tightly.
| press, squeeze, touch
She pressed his hand. ‘I know, ’ she said softly.
| shake
He shook Blake's hand as if they were long lost friends. He shook hands with all of us before leaving.
| feel
I felt a hand on my shoulder.
| extend, hold out, put out, reach out
She smiled and extended a hand in welcome. He put out a hand as if to touch her.
| lay, place, press, put
He laid a hand on her arm. She put her hands to her cheeks in embarrassment.
| slide
He slid his hands into his pockets.
| withdraw
Slowly Ruth withdrew her hand from his.
| hold up, lift, put up, raise, throw up
He lifted his hand to her face. Several students put up their hands to answer the question. She raised her hand in farewell. He threw up his hands in despair when he saw the damage.
| spread
She shrugged and spread her hands. ‘That's all I can tell you.’
| wave | clap
We were all clapping our hands in time to the music.
| clasp, clench, rub, wring
He had his hands clasped behind his head. She clenched her hands in her lap to hide their trembling. He rubbed his hands together in satisfaction. He was sobbing and wringing his hands by the grave.
| beat
He beat his hands on the steering wheel in frustration.
| cup
I cupped my hand over the mouthpiece of the phone so they couldn't hear me.
| wash | wipe

HAND + VERB

shake, tremble
Her hand shook as she lifted the glass to her lips.
| reach out, shoot out
A strong hand reached out and caught hold of her arm.
| grope for sth, reach for sth, seek sth
My hand groped for the door handle. His hand sought hers.
| find sth
His hand eventually found the light switch.
| catch sth, clamp, clasp sth, close around/on/round sth, fasten around/on/round sth, grab sth, grasp sth, seize sth
The policeman kept a firm hand clamped on his shoulder.
| clutch sth, grip sth, hold sth | claw (at) sth, pull sth, tug sth
His hands clawed at the muddy earth.
| push sth | squeeze sth, tighten sth | brush (across/against) sth, caress sth, stroke sth, touch sth
His hand brushed against hers.
| creep, go, move, slide, slip, steal, stray
Muriel's hand crept to her neck to hold her pearls.
| fly
Her hand flew to her mouth. ‘Oh no!’
| jerk, twitch | run over/through sth, trail
Her hand ran over the surface, feeling the different textures.
| freeze, still
His hand froze in mid-gesture.
| hover, waver
My hand hovered over the switch for a moment.
| lie, rest
His hand rested on her shoulder.
| go up, shoot up | come down, descend, drop
A large hand descended on his shoulder. His hands dropped to his sides and he fell to the floor.
| withdraw | lift, rise
Her hand lifted to place a cigarette in her mouth.
| cover sth
Her hand moved to cover his.

HAND + NOUN

gesture, movement, position, signal | dryer, towel | drill, saw
(also
handsaw
),
tools | pump | mirror | baggage, luggage
You can take your laptop on the plane as hand luggage.
| cream | delivery
Mail for hand delivery is put in a separate tray.
| grenade, gun
(also
handgun
)
| injury

PREP.

by ~
Delicate clothes should be washed by hand.
| by … ~s
The rocks looked like they had been shaped by human hands.
| in your ~
She had a piece of paper in her hand. (figurative) Can I leave these queries in your capable hands?
| on your ~
She had large rings on both hands.
| with your ~
Operate the gears with your left hand.

PHRASES

fall into the wrong hands
(figurative) Guards made sure that the food supplies didn't fall into the wrong hands.
| get/keep/take your hands off sb/sth
She warned her brother to keep his hands off her bag.
| get/lay your hands on sth
I desperately need to lay my hands on some money by Monday.
| hand in hand
They walked hand in hand along the path.
| hands on hips
She stood in the doorway, hands on hips.
| in safe hands
(figurative) He retired feeling confident that his company was in safe hands.
| on (your) hands and knees
He was on his hands and knees, looking for a contact lens.
| out of sb's hands
(figurative) I don't work in that department any more, so the problem is out of my hands.
| the palm of your hand
She studied the object in the palm of her hand.
| run a hand/your hands over/through, etc. sth
Clive ran a hand through his hair.
| with your bare hands
He killed the lion with his bare hands.

2 a hand: help

VERB + HAND

give sb, lend (sb)
Can you give me a hand with loading the van? At harvest time all the villagers lend a hand.
| need
Do you need a hand with those invoices?

3 role in a situation

VERB + HAND

have | strengthen
The strategic alliance served to strengthen the country's hand in the region.

PREP.

~ in
Several of his colleagues had a hand in his downfall.

4 in card games

ADJ.

bad, good

VERB + HAND

deal (sb)
Who dealt the last hand? (figurative) She felt that life had dealt her a bad hand.
| get, have | playRandom quote: The greatest way to live with honour in this world is to be what we pretend to be.: Socrates

Latest queries: revalue, your, charades, arrange, devoid, for the time being, headachy, hajj, spot, mismatch, ratio, saturnalia, promissory, siphon, fryer, abdomen, stage, artsy, metaphor, hand,

Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

Optional: 01/2018:Picture Dictionary

Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news