Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
go off

English - Vietnamese Dictionary
go off
 • đi ra, ra đi, đi mất, đi biến, chuồn, bỏ đi
 • (sân khấu) vào (diễn viên)
 • nổ (súng)
  • the gun went off: súng nổ
  • the pistol did not go off: súng lục bắn không nổ
 • ung, thối, ươn, ôi
  • milk has gone off: sữa đã chua ra
 • ngủ say, lịm đi, ngất
  • she went off into a faint: cô ta ngất lịm đi
 • bán tống bán tháo, bán chạy (hàng hoá)
 • được tiến hành, diễn ra
  • the concert went off very well: buổi hoà nhạc đã diễn ra rất tốt đẹp
 • phai, bay (màu); phai nhạt (tình cảm); xuống sức (vận động viên); trở nên tiều tuỵ, xuống nước (phụ nữ)
 • chết
Concise Dictionary
verb
+run away; usually includes taking something or somebody along
+be discharged or activated
+go off or discharge
+stop running, functioning, or operating
+happen in a particular manner
+burst inwardRandom quote: A thing well said will be wit in all languages.: John Dryden

Latest queries: runs, episodic, evenings, area, physical, exposure, bowel, choirmaster, vis, faux pas, forcibly, einstein, random, forebear, resistance, foretell, provide, freckles, rigidity, go off,
Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

Optional: 01/2018: Picture Dictionary

Updated: 05/06/2018: List of Academic Words