Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
favor
UK | US

English - Vietnamese Dictionary
favor /'feivə/
 • danh từ
  • thiện ý; sự quý mến
   • to find favour in the eyes of: được quý mến
   • out of favour: không được quý mến
  • sự đồng ý, sự thuận ý
  • sự chiếu cố; sự thiên vị; ân huệ; đặc ân
   • without fear or favour: không thiên vị
   • should esteem it a favour: phải coi đó như một ân huệ
  • sự giúp đỡ, sự che chở, sự ủng hộ
   • under favour of night: nhờ bóng đêm; lợi dụng bóng đêm
   • to be in favour of something: ủng hộ cái gì
  • vật ban cho; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quà nhỏ, vật kỷ niệm
  • huy hiệu
  • (thương nghiệp) thư
   • your favour of yesterday: thư ngài hôm qua
  • sự thứ lỗi; sự cho phép
   • by your favour: (từ cổ,nghĩa cổ) được phép của ngài; được ngài thứ lỗi
  • (từ cổ,nghĩa cổ) vẻ mặt
  • as a favour
   • không mất tiền
  • to bestow one's favours on someone
   • đồng ý cho ai ăn nằm với mình; "ban ân" cho ai (đàn bà)
  • by favour of...
   • kính nhờ... chuyển
  • to curry favour with somebody
   • (xem) curry
 • ngoại động từ
  • ưu đâi, biệt đãi, chiếu cố
  • thiên vị
  • bênh vực, giúp đỡ, ủng hộ; tỏ ra có lợi cho (ai); làm dễ dàng cho, làm thuận lợi cho
  • (thông tục) trông giống
   • to favour one's father: trông giống bố
  • thích dùng (thứ áo, giày... nào; trong văn báo chí)
  • favoured by...
   • kính nhờ... chuyển
Concise Dictionary
favors|favored|favoring'feɪvə(r)
noun
+an act of gracious kindness
+an advantage to the benefit of someone or something
+an inclination to approve
+a feeling of favorable regard
+souvenir consisting of a small gift given to a guest at a party
verb
+promote over another
+consider as the favorite
+treat gently or carefully
+bestow a privilege uponRandom quote: In separateness lies the world's great misery, in compassion lies the world's true strength.: Buddha

Latest queries: veal, muddy, braver, top up, automotive, racy, idle, semicircle, red, cove, ought to, reach, unprecedented, afoul, burr, lefty, grin, sweetness, negotiated, favor,

Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

Optional: 01/2018:Picture Dictionary

Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news