Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
draw
UK | US


English - Vietnamese Dictionary
draw /drɔ:/
 • danh từ
  • sự kéo; sự cố gắng, sự nỗ lực
  • sức quyến rũ, sức hấp dẫn, sức lôi cuốn; người có sức quyến rũ, vật có sức lôi cuốn
  • sự rút thăm; sự mở số; số trúng
  • (thể dục,thể thao) trận đấu hoà
  • câu hỏi mẹo (để khai thác ai, cái gì)
  • động tác rút súng lục, động tác vảy súng lục
   • to be quick on the draw: vảy súng nhanh
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần di động của cầu cất
  • ngoại động từ drew; drawn
   • kéo
    • to draw a net: kéo lưới
    • to draw the curtain: kéo màn
    • to draw a cart: kéo xe bò
    • to draw a plough: kéo cày
   • kéo, lôi kéo, thu hút, lôi cuốn
    • to draw somebody aside: kéo ai ra một chỗ
    • to draw attention: thu hút sự chú ý
    • to draw customers: lôi kéo được khách hàng
   • đưa
    • to draw a pen across paper: đưa quản bút lên trang giấy
    • to draw one's hand over one's eyes: đưa tay lên che mắt
   • hít vào
    • to draw a long breath: hít một hơi dài
   • co rúm, cau lại
    • with drawn face: với nét mặt cau lại
   • gò (cương ngựa); giương (cung)
    • to draw the rein (bridle): gò cương ngựa; (nghĩa bóng) tự kiềm chế
   • kéo theo (hậu quả); chuốc lấy (tai hoạ, bực mình...)
    • to draw consequences: kéo theo những hậu quả
    • to draw trouble upon oneself: chuốc lấy điều khó chịu vào thân
   • kéo ra, nhổ ra, lấy ra, rút ra, hút ra, trích ra, múc ra
    • to draw water from the well: kéo nước ở giếng lên, múc nước ở giếng lên
    • to draw a tooth: nhổ răng
    • to draw a nail: nhổ đinh
    • with drawn sword: gươm rút ra khỏi vỏ, gươm tuốt trần
    • to draw blood from the vein: trích máu ở tĩnh mạch
   • rút ra, suy ra, đưa ra, vạch ra, nêu ra
    • to draw a lesson from failure: rút ra một bài học từ thất bại
    • to draw conclusions: rút ra những kết luận
    • to draw comparisons: đưa ra những điểm so sánh; so sánh
    • to draw distinctions: vạch ra (nêu ra) những điểm khác biệt
   • mở (số), rút (thăm); được, trúng (số...)
    • to draw lots: mở số
    • to draw a prize: trúng số
    • to draw the winner: rút thăm trúng
   • lĩnh ra, lấy ra, tìm thấy ở
    • to draw one's salary: lĩnh lương
    • to draw information from...: lấy tin tức ở...
    • to draw comfort (consolation) from...: tìm thấy nguồn an ủi ở...
    • to draw inspiration from...: tìm thấy nguồn cảm hứng ở...
   • (đánh bài) moi
    • to draw all the trumps: moi tất cả những quân bài chủ
   • moi ra (lòng gà...), móc ra, moi hết, làm cạn
    • hanged drawn and quartered: bị treo cổ, moi gan và phanh thây (tội nhân)
    • calf draws cow: bò con bú cạn sữa bò cái
    • to draw fowl: mổ moi lòng gà
   • pha (trà), rút lấy nước cốt
    • to draw the tea: pha trà
   • (săn bắn) sục (bụi rậm) tìm thú săn
   • kéo dài
    • to draw wire: kéo dài sợi dây thép
   • vẽ, vạch, dựng lên, thảo ra; mô tả (bằng lời)
    • to draw a straight line: vạch một đường thẳng
    • to draw a portrait: vẽ một bức chân dung
    • to draw a plan: dựng lên một kế hoạch, thảo ra một kế hoạch
    • to draw a furrow: vạch một luống cày
   • viết (séc) lĩnh tiền
    • to draw a cheque on a blanker: viết séc lĩnh tiền ở một chủ ngân hàng
   • ((thường) động tính từ quá khứ) hoà, không phân được thua
    • to draw a game with someone: hoà một trận đấu với ai
    • a drawn game: trận đấu hoà
    • a draws battle: cuộc chiến đấu không phân được thua
   • (hàng hải) chìm xuống (bao nhiêu mét); có mức chìm (bao nhiêu mét)
    • the ship draws two metters: con tàu có mức chìm hai mét
   • (thể dục,thể thao) bạt xiên (quả bóng crikê); đánh (quả bóng gôn) quả sang trái
   • nội động từ
    • kéo; kéo ra, lấy ra, rút ra
    • hấp dẫn, lôi cuốn, có sức thu hút
     • the play still draws: vở kịch còn có sức thu hút, vở kịch còn lôi cuốn người xem
    • thông (lò sưởi, ống khói...)
    • ngấm nước cốt (trà, , ,)
    • (hàng hải) căng gió (buồm)
    • kéo đến, túm tụm đến, bị thu hút đến, bị lôi cuốn đến
     • to draw round somebody: túm tụm kéo đến quanh ai
    • đi
     • to draw towards the door: đi về phía cửa
     • to draw to an end (a close): đi đến chỗ kết thúc
    • vẽ
    • (hàng hải) trở (gió)
     • the wind draws aft: gió trở thuận
    • (thương nghiệp) ((thường) + on, upon) lấy tiền ở, rút tiền ra
     • to draw upon one's banker: lấy tiền ở chủ ngân hàng
    • (nghĩa bóng) cầu đến, nhờ cậy đến, gợi đến
     • to draw on one's memory: nhờ đến trí nhớ, gợi đến trí nhớ
    • (thể dục,thể thao) dẫn (trong cuộc đua ngựa thi...)
     • to draw ahead: dẫn đầu
    • to draw away
     • lôi đi, kéo đi
    • (thể dục,thể thao) bỏ xa
    • to draw back
     • kéo lùi, giật lùi
    • rút lui (không làm việc gì, không tham gia trận đấu...)
    • to draw down
     • kéo xuống (màn, mành, rèm...)
    • hít vào, hút vào (thuốc lá...)
    • gây ra (cơn tức giận...)
    • to draw in
     • thu vào (sừng, móng sắc...)
    • kéo vào, lôi kéo vào (một phong trào nào...)
    • xuống dần, xế chiều, tàn (ngày); ngày càng ngắn hơn (những ngày liên tiếp)
    • to draw off
     • rút (quân đội); rút lui
    • lấy ra, kéo ra, rút ra... (rượu trong thùng..., giày ống...)
    • làm lạc (hướng chú ý...)
    • to draw on
     • dẫn tới, đưa tới
    • đeo (găng...) vào
    • quyến rũ, lôi cuốn
    • tới gần
     • spring is drawing on: mùa xuân tới gần
    • (thể dục,thể thao) đuổi kịp, bắt kịp (trong cuộc chạy đua)
    • (thương nghiệp) rút tiền ra
    • cầu đến, nhờ đến, gợi đến
    • to draw out
     • nhổ ra kéo ra, rút ra, lấy ra
    • kéo dài (bài nói, bài viết...); dài ra (ngày)
    • (quân sự) biệt phái (một đơn vị...); dàn hàng, dàn trận
    • khai thác, moi ra (một điều bí mật); làm cho (ai) nói ra, làm cho (ai) bộc lộ ra
    • vẽ ra, thảo ra
     • to draw out a plan: thảo ra một kế hoạch
    • to draw up
     • kéo lên, rút lên; múc (nước...) lên
    • (động từ phãn thân) to draw oneself up đứng thẳng đơ, đứng ngay đơ
    • (quân sự) sắp quân lính thành hàng, dàn hàng
    • thảo (một văn kiện)
    • (+ with) bắt kịp, đuổi kịp, theo kịp
    • đỗ lại, dừng lại (xe)
     • the carriage drew up before the door: xe ngựa đỗ lại ở trước cửa
    • (+ to) lại gần, tới gần
     • to draw up to the table: lại gần bàn
    • to draw a bead on
     • (xem) bead
    • to draw blank
     • lùng sục chẳng thấy thú săn nào, không săn được con nào; (nghĩa bóng) không ăn thua gì, không được gì
    • to draw the long bow
     • (xem) bow
    • to draw one's first breath
     • sinh ra
    • to draw one's last breath
     • trút hơi thở cuối cùng, chết
    • to draw the cloth
     • dọn bàn (sau khi ăn xong)
    • to draw it fine
     • (thông tục) quá chi ly, chẻ sợi tóc làm tư
    • to draw to a head
     • chín (mụn nhọt...)
    • to draw in one's horns
     • thu sừng lại, co vòi lại; (nghĩa bóng) bớt vênh váo, bớt lên mặt ta đây
    • to draw a line at that
     • làm đến mức như vậy thôi; nhận đến mức như vậy thôi
    • to draw the line
     • ngừng lại (ở một giới hạn nào) không ai đi xa hơn nữa
    • draw it mild!
     • (xem) mild
    • to draw one's pen against somebody
     • viết đả kích ai
    • to draw one's sword against somebody
     • tấn công ai
   Concise Dictionary
   drawn|drew|draws|drawingdrɔː
   noun
   +a gully that is shallower than a ravine
   +an entertainer who attracts large audiences
   +the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided
   +anything (straws or pebbles etc.) taken or chosen at random
   +a playing card or cards dealt or taken from the pack
   +a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer
   +(American football) the quarterback moves back as if to pass and then hands the ball to the fullback who is running toward the line of scrimmage
   +poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer
   +the act of drawing or hauling something
   verb
   +cause to move by pulling
   +get or derive
   +make a mark or lines on a surface
   +make, formulate, or derive in the mind
   +bring, take, or pull out of a container or from under a cover
   +represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc. on a surface
   +take liquid out of a container or well
   +give a description of
   +select or take in from a given group or region
   +elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc.
   +suck in or take (air)
   +move or go steadily or gradually
   +remove (a commodity) from (a supply source)
   +choose at random
   +earn or achieve a base by being walked by the pitcher
   +bring or lead someone to a certain action or condition
   +cause to flow
   +write a legal document or paper
   +engage in drawing
   +move or pull so as to cover or uncover something
   +allow a draft
   +require a specified depth for floating
   +pull (a person) apart with four horses tied to his extremities, so as to execute him
   +cause to move in a certain direction by exerting a force upon, either physically or in an abstract sense
   +take in, also metaphorically
   +direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes
   +thread on or as if on a string
   +pull back the sling of (a bow)
   +guide or pass over something
   +finish a game with an equal number of points, goals, etc.
   +contract
   +reduce the diameter of (a wire or metal rod) by pulling it through a die
   +steep; pass through a strainer
   +remove the entrails of
   +flatten, stretch, or mold metal or glass, by rolling or by pulling it through a die or by stretching
   +cause to localize at one point

   Thesaurus Dictionary
   v.
   1 pull, tug, tow, drag, haul, lug:
   The gypsy caravan was drawn by two horses.
   2 pull or take out, extract; unsheathe, unholster:
   The cowboy drew his gun and began firing.
   3 draw off; pour; drain off or out:
   She drew two pails of water for the horses.
   4 attract, gather, allure, lure, bring out or forth, elicit, Colloq pull:
   Anything will draw a crowd in New York.
   5 depict, sketch, portray, outline, delineate, design, limn, paint:
   The artist was drawing pictures in chalk on the pavement.
   6 devise, draw up, draft, create, contrive, frame, compose, prepare:
   The plans for the new civic centre have not yet been drawn.
   7 inhale, breathe (in), inspire; suck in:
   She's very ill and may draw her last breath any minute.
   8 draw out, withdraw, take, receive, get, acquire, obtain, secure, procure, extract, remove:
   I have to draw some money from my bank account for groceries.
   9 choose, pick, select, take:
   It is your turn to draw a card.
   10 draw back. retreat, recoil, shrink (from), withdraw:
   He drew back quickly when he saw the snake.
   11 draw in. arrive, pull in:
   The train drew in to the station.
   12 draw off.
   (a) tap, pour:
   The barmaid drew off two large beers from the keg.
   (b) withdraw, draw or go away, depart, leave:
   The Indians drew off and waited to see what we would do.
   13 draw on.
   (a) employ, use, make use of, exploit, have resort or recourse to, resort to, fall back on, rely or depend on:
   She drew on her years of experience as a doctor.
   (b) come close or near, near, draw nigh, approach, advance:
   With the cold season drawing on, we had to get in the crops.
   14 draw out.
   (a) extend, drag out, prolong, protract, lengthen, stretch, spin out:
   Her visit has been drawn out to a week.
   (b) elicit, evoke, induce to talk:
   I drew him out on his feelings about social security.
   (c) See 8, above.
   15 draw up.
   (a) halt, stop, pull up or over:
   A taxi drew up and I got in.
   (b) draft, compose, prepare, put down (in writing), frame, compile, put together, formulate:
   We drew up the agreement only yesterday.
   (c) arrange, deploy, position, order, rank, marshal:
   The troops were drawn up in full battle array.
   n.
   16 magnetism, attraction, lure, enticement, Colloq pull, drawing power:
   The draw of the rock concert was extraordinary.
   17 tie, stalemate, dead heat, deadlock:
   The race ended in a draw for second place.
   Advanced English Dictionary
   verb, noun
   + verb (drew )
   make pictures
   1 to make pictures, or a picture of sth, with a pencil, pen or chalk (but not paint): [V] You draw beautifully. + [VN] to draw a picture / diagram / graph + She drew a house. + He drew a circle in the sand with a stick. + (figurative) The report drew a grim picture of inefficiency and corruption.
   pull
   2 [VN +adv./prep.] to move sth/sb by pulling it or them gently: He drew the cork out of the bottle. + I drew my chair up closer to the fire. + She drew me onto the balcony. + I tried to draw him aside (for example where I could talk to him privately). + (figurative) My eyes were drawn to the man in the corner.
   3 [VN] (of horses, etc.) to pull a vehicle such as a carriage: The Queen's coach was drawn by six horses. + a horse-drawn carriage
   curtains
   4 [VN] to open or close curtains, etc: The blinds were drawn. + It was getting dark so I switched on the light and drew the curtains. + She drew back the curtains and let the sunlight in.
   move
   5 [V +adv./prep.] (written) to move in the direction mentioned: The train drew into the station. + The train drew in. + The figures in the distance seemed to be drawing closer. + Their car drew alongside ours. + (figurative) Her retirement is drawing near. + (figurative) The meeting was drawing to a close.
   weapon
   6 ~ (sth) (on sb) to take out a weapon, such as a gun or a SWORD, in order to attack sb: [VN] She drew a revolver on me. + He came towards them with his sword drawn. [also V]
   attract
   7 [VN] ~ sb (to sth) to attract or interest sb: The movie is drawing large audiences. + Her screams drew passers-by to the scene. + The course draws students from all over the country. + She felt drawn to the man standing by the door.
   get reaction
   8 [VN] ~ sth (from sb) to produce a reaction or response: The announcement drew loud applause from the audience. + The plan has drawn a lot of criticism.
   make sb talk
   9 [VN] ~ sb (about / on sth) [often passive] (BrE) to make sb say more about sth: Spielberg refused to be drawn on his next movie.
   conclusion
   10 [VN] ~ sth (from sth) to have a particular idea after you have studied sth or thought about it: What conclusions did you draw from the report? + We can draw some lessons for the future from this accident.
   comparison
   11 [VN] to express a comparison or a contrast: to draw an analogy / a comparison / a parallel / a distinction between two events
   choose
   12 to decide sth by picking cards, tickets or numbers by chance: [V] We drew for partners. + [VN] They had to draw lots to decide who would go. + He drew the winning ticket. + Names were drawn from a hat for the last few places. + Italy has been drawn against Spain in the first round. + [VN to inf] Italy has been drawn to play Spain.
   game
   13 ~ (with / against sb) to finish a game without either team winning: [V] England and France drew. + England drew with / against France. + England and France drew 33. + [VN] England drew their game against France.
   money
   14 [VN] ~ sth (from sth)
   ~ sth out (of sth)
   ~ sth on sth to take money or payments from a bank account or post office: Can I draw $80 out of my account? + I drew out £200. + She went to the post office to draw her pension. + The cheque was drawn on his personal account.
   liquid / gas
   15 [VN] to take or pull liquid or gas from somewhere: to draw water from a well + The device draws water along the pipe.
   smoke / air
   16 ~ at / on sth
   ~ sth in (written) to breathe in smoke or air: [V] He drew thoughtfully on his pipe. + [VN] She breathed deeply, drawing in the fresh mountain air.
   Idioms: draw a blank to get no response or result: So far, the police investigation has drawn a blank.
   draw breath (BrE) (AmE draw a breath)
   1 to stop doing sth and rest: She talks all the time and hardly stops to draw breath.
   2 (literary) to live; to be alive: He was as kind a man as ever drew breath.
   draw sb's fire to make sb direct their anger, criticism, etc. at you, so that others do not have to face it
   draw the line (at sth / at doing sth) to refuse to do sth; to set a limit: I don't mind helping, but I draw the line at doing everything myself. + We would have liked to invite all our relatives, but you have to draw the line somewhere.
   draw the line (between sth and sth) to distinguish between two closely related ideas: Where do you draw the line between genius and madness?
   draw the short straw (BrE) (AmE get the short end of the stick) to be the person in a group who is chosen or forced to perform an unpleasant duty or task: I drew the short straw and had to clean the toilets.
   draw straws (for sth) to decide on sb to do or have sth, by choosing pieces of paper, etc: We drew straws for who went first.
   more at BATTLE n., DAGGER, HEIGHT, HORN, LOT n., SIDE n.
   Phrasal Verbs: draw back to move away from sb/sth: He came close but she drew back.
   draw back (from sth / from doing sth) to choose not to take action, especially because you feel nervous: We drew back from taking our neighbours to court.
   draw sth from sb/sth to take or obtain sth from a particular source: to draw support / comfort / strength from your family + She drew her inspiration from her childhood experiences.
   draw in to become dark earlier in the evening as winter gets nearer: The nights / days are drawing in.
   draw sb into sth / into doing sth
   draw sb<->in to involve sb or make sb take part in sth, although they may not want to take part at first: youngsters drawn into a life of crime + The book starts slowly, but it gradually draws you in.
   draw sth<->off to remove some liquid from a larger supply: The doctor drew off some fluid to relieve the pressure.
   draw on (written) if a time or a season draws on, it passes: Night was drawing on.
   draw on / upon sth to use a supply of sth that is available to you: I'll have to draw on my savings. + The novelist draws heavily on her personal experiences.
   draw out to become lighter in the evening as summer gets nearer: The days / evenings are drawing out.
   draw sb<->out to encourage sb to talk or express themselves freely
   draw sth<->out to make sth last longer than usual or necessary: She drew the interview out to over an hour.
   See also - LONG-DRAWN-OUT
   draw up if a vehicle draws up, it arrives and stops: The cab drew up outside the house.
   draw sth<->up to make or write sth that needs careful thought or planning: to draw up a contract / list
   + noun
   choosing
   1 (AmE also drawing) [usually sing.] ~ (for sth) the act of choosing sth, for example the winner of a prize or the teams who play each other in a competition, usually by taking pieces of paper, etc. out of a container without being able to see what is written on them: the draw for the second round of the European Cup + The draw for the raffle takes place on Saturday. + I'm now going to call on the President to make the draw.
   sports / games
   2 (especially BrE) a game in which both teams or players finish with the same number of points: The match ended in a two-all draw. + He managed to hold Smith to a draw (= to stop him from winning when he seemed likely to do so).
   Compare: TIE n. (5)
   3 (AmE usually drawing) a competition in which the winners are chosen in a draw: a prize draw
   Compare: LOTTERY
   4 (BrE) a sports match for which the teams or players are chosen in a draw: Liverpool have an away draw against Manchester United.
   5 [usually sing.] a set of matches for which the teams or players are chosen in a draw: There are only two seeded players left in the top half of the draw.
   attraction
   6 a person, a thing or an event that attracts a lot of people
   Synonym: ATTRACTION
   She is currently one of the biggest draws on the Irish music scene.
   smoke
   7 an act of breathing in the smoke from a cigarette
   Synonym: DRAG
   She took one last draw from the cigarette.
   Idioms: be quick / fast on the draw
   1 (informal) to be quick to understand or react in a new situation: You can't fool him, he's always quick on the draw.
   2 to be quick at pulling out a gun in order to shoot it
   more at LUCK n.
   Collocation Dictionary
   noun

   ADJ.

   goalless, one-all, three-three, etc.

   VERB + DRAW

   end in
   The game ended in a two-all draw.
   | earn, get, hold sb to
   San Marino held them to a goalless draw.

   PREP.

   ~ against, ~ with
   their 1?1 draw with United   Random quote: Respect should be earned by actions, and not acquired by years.: Frank Wright

   Latest queries: campfire, mischance, unraveling, uninhabitable, downsize, flair, suchlike, extrapolating, predict, unreported, watchable, unthinking, manslaughter, urea, seaside, vegetarian, vegetation, mariachi, consigned, draw,
   Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

   Optional: 01/2018: Picture Dictionary

   Updated: 05/06/2018: List of Academic Words