Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
dishes
English - Vietnamese Dictionary
dish /diʃ/
 • danh từ
  • đĩa (đựng thức ăn)
  • móm ăn (đựng trong đĩa)
   • a make dish: món ăn cầu kỳ (có nhiều thứ gia giảm)
   • a standing dish: món ăn thường ngày
  • vật hình đĩa
  • (từ cổ,nghĩa cổ) chén, tách
   • a dish of tea: tách trà
  • a dish of gossip
   • cuộc nói chuyện gẫu
 • ngoại động từ
  • sắp (đồ ăn) vào đĩa (để dọn cơm)
  • làm lõm xuống thành lòng đĩa
  • đánh bại được, dùng mẹo lừa được (đối phương); (chính) áp dụng chính sách đường lối của đối phương để đánh bại (đối phương)
  • nội động từ
   • chạy chân trước khoằm vào (ngựa)
   • to dish up
    • dọn ăn, dọn cơm
   • (nghĩa bóng) trình bày (sự việc...) một cách hấp dẫn
  Concise Dictionary
  dishes|dished|dishingdɪʃ
  noun
  +a piece of dishware normally used as a container for holding or serving food
  +a particular item of prepared food
  +the quantity that a dish will hold
  +a very attractive or seductive looking woman
  +directional antenna consisting of a parabolic reflector for microwave or radio frequency radiation
  +an activity that you like or at which you are superior
  verb
  +provide (usually but not necessarily food)
  +make concave; shape like a dish  Random quote: The wise man does not lay up his own treasures. The more he gives to others, the more he has for his own.: Lao Tzu

  Latest queries: transport, cow, Địa, receptor, publish, landlocked, bugle, turned -up, hgv, belonging, drill, sleazy, progressive, chromatograph, categorized, director, truncheon, conductor, plumbing, dishes,

  Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

  Optional: 01/2018:Picture Dictionary

  Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

  Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news