Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
despatched


English - Vietnamese Dictionary
despatch /dis'pætʃ/ (despatch) /dis'pætʃ/
 • danh từ
  • sự gửi đi (thư, thông điệp...); sự sai phái đi
  • sự đánh chết tươi, sự giết đi, sự khử, sự kết liễu cuộc đời
   • happy dispatch: sự mổ bụng tự sát theo kiểu Nhật-bản)
  • sự giải quyết nhanh gọn, sự làm gấp (một việc gì); sự khẩn trương, sự nhanh gọn
   • to do something with dispatch: khẩn trương làm việc gì
   • the matter reqires dispatch: vấn đề cần giải quyết khẩn trương
  • (ngoại giao) bản thông điệp, bản thông báo
  • hãng vận tải hàng hoá
  • ngoại động từ
   • gửi đi (thư, thông điệp...); sai phái đi
   • đánh chết tươi, giết đi, khử, kết liễu cuộc đời (ai)
   • giải quyết nhanh gọn, làm gấp (việc gì)
   • ăn khẩn trương, ăn gấp (bữa cơm...)
   • nội động từ
    • (từ cổ,nghĩa cổ) làm nhanh gọn, làm gấp
   Concise Dictionary
   despatches|despatched|despatchingnoun
   +an official report (usually sent in haste)
   +the property of being prompt and efficient
   +killing a person or animal
   +the act of sending off something
   verb
   +send away towards a designated goal


   Random quote: To speak gratitude is courteous and pleasant, to enact gratitude is generous and noble, but to live gratitude is to touch Heaven.: Johannes Gaertner

   Latest queries: fyi, laboured, adventurous, tussle, enamoured, expected, teaser, hermit crab, đạo, income, food, reflected, undetected, hordes, odds, witness, frustrated, friday, stepsisters, despatched,

   Ra mắt công cụ luyện ngữ âm tại: https://ipa.tudien.net