Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
cut
UK | US

English - Vietnamese Dictionary
cut /kʌt/
 • danh từ
  • sự cắt, sự đốn, sự chặt, sự thái; nhát chém, nhát thái, vết đứt, vết xẻ, vết mổ
   • a deep cut in the leg: vết đứt sâu ở chân
  • sự giảm, sự hạ, sự cắt bớt
   • a cut in prices: sự giảm giá
  • vật cắt ra, miêng; đoạn cắt đi (của một vở kịch, cuốn tiểu thuyết...)
   • a cut of beef: một miếng thịt bò
  • kiểu cắt, kiểu may
   • the cut of a coat: kiểu may một chiếc áo choàng
  • (thể dục,thể thao) sự cắt bóng, sự cúp bóng
   • a cut to the boundary: sự cắt bóng ra biên
  • nhánh đường xe lửa; kênh đào
  • bản khắc gỗ ((cũng) wood cut)
  • lời nói làm tổn thương tình cảm, hành động làm tổn thương tình cảm
  • sự phớt lờ
   • to give someone the cut: phớt lờ ai
  • (sân khấu) khe hở để kéo phông
  • a cut above
   • sự hơn một bậc
  • short cut
   • lối đi tắt
  • cut and thrust
   • cuộc đánh giáp lá cà
  • to draw cuts
   • rút thăm
  • the cut of one's jib
   • (xem) jib
 • ngoại động từ
  • cắt, chặt, chém, thái, xén, xẻo, hớt, xẻ, đào, khắc, gọt, chạm
   • to cut one's nail: cắt móng tay
   • to cut a canal: đào kênh
   • to cut a road through the hill: xẻ đường qua đồi
  • chia cắt, cắt đứt
   • to cut connexion with somebody: cắt đứt quan hệ với ai
   • to cut in two: chia cắt làm đôi
  • cắt nhau, gặp nhau, giao nhau
   • two lines cut each other: hai đường cắt nhau
  • giảm, hạ, cắt bớt
   • to cut prices: giảm giá
   • to cut a speech short: cắt bớt một bài nói, rút ngắn một bài nói
  • (nghĩa bóng) làm đau lòng, chạm tự ái, làm mếch lòng, làm tổn thương tình cảm
   • it cut me to the heart: cái đó làm tôi đau lòng
  • (từ lóng) làm đau đớn, làm buốt, cắt da cắt thịt (gió, rét...)
   • the cold wind cut me to the bone: gió rét làm tôi buốt tận xương
  • cắt, may (quần áo)
  • làm, thi hành
   • to cut a joke: làm trò đùa, pha trò
  • (thể dục,thể thao) cắt, cúp (bóng)
  • (đánh bài) đào (cổ bài)
  • phớt lờ, làm như không biết (ai)
   • to cut someone dead: phớt lờ ai đi
  • không dự, trốn, chuồn (một buổi họp...)
   • to cut a lecture: không dự buổi diễn thuyết
  • mọc (răng)
   • baby is cutting his first tooth: bé mọc cái răng đầu tiên
 • nội động từ
  • cắt, gọt, chặt, thái...
   • this knife cuts well: con dao này cắt ngọt
   • this cheese cuts easily: miếng phó mát này dễ cắt
  • đi tắt
   • to cut through a wood: đi tắt qua rừng
   • to cut across a field: đi tắt qua cánh đồng
  • (từ lóng) chuồn, trốn
  • to cut away
   • cắt, chặt đi
  • trốn, chuồn mất
  • to cut back
   • tỉa bớt, cắt bớt
  • (điện ảnh) chiếu lại một đoạn (để làm tăng tính kịch)
  • to cut down
   • chặt, đốn (cây); gặt (lúa)
  • giảm bớt, cắt bớt (chi tiêu...)
  • to cut in
   • nói xen vào
  • (đánh bài) thế chân (một người không được chơi nữa)
  • (thể dục,thể thao) chèn ngang
  • chèn ngang sau khi đã vượt (xe ô tô)
  • to cut off
   • chặt phăng ra, cắt, cắt đứt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to cut of all negotiations: cắt đứt mọi cuộc thương lượng
  • to cut off the water supply: cắt nước
  • to cut off all communications: cắt đứt mọi phương tiện giao thông liên lạc
  • kết liễu đột ngột, làm chết đột ngột
   • she was cut off in her prime: cô ta chết đột ngột trong lúc còn thanh xuân
  • to cut out
   • cắt ra, cắt bớt
  • to cut out a passage from a book: cắt bớt một đoạn trong cuốn sách
  • thôi (làm gì), thôi dùng (cái gì)
  • làm mờ, áp đảo; hất cẳng (đối phương)
   • to be totally cut out by one's rival: bị địch thủ hoàn toàn áp đảo; bị địch thủ hất cẳng hắn
  • khác nhau
   • a huge figure of a lion cut out in the rock: hình một con sư tử khổng lồ được khắc ở tảng đá
  • vạch ra trước, chuẩn bị trước
   • he found his work cut out for him: hắn thấy công việc của hắn đã được vạch ra từ trước
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tách (súc vật) ra khỏi đàn; bắt (tàu địch) bằng cách len vào giữa nó và bờ; ngáng đường xe sau để vượt xe trước (xe ô tô)
  • bị loại ra không được đánh bài nữa
  • to cut up
   • (quân sự) cắt ra từng mảnh, tiêu diệt (quân địch)
  • chỉ trích gay gắt, phê bình nghiêm khắc
   • to cut up a writer: chỉ trích gay gắt một nhà văn
   • to cut up a book: phê bình gay gắt một cuốn sách
  • làm đau đớn, làm đau lòng
  • to be cut up by a piece of sad news
   • đau đớn do được tin buồn
  • (thông tục) để lại gia tài
   • to cut up well: để lại nhiều của
   • to cut both ways: đòn xóc hai đầu, lá mặt lá trái
   • that argument cuts both ways: lý lẽ đòn xóc hai đầu
  • to cut one's coat according to one's cloth
   • (xem) cloth
  • to cut and come again
   • ăn ngon miệng
  • mời cứ tự nhiên đừng làm khách
  • to cut the [Gordian] knot
   • (xem) Gordian_knot
  • to cut the ground from under somebody's feet
   • (xem) ground
  • to cut it fat
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lên mặt ta đây; làm bộ, làm tịch, nói thánh nói tướng
  • cut it out!
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thôi đi!
  • to cut it fine
   • (xem) fine
  • to cut a loss
   • tránh được sự thua lỗ (do kịp thời thôi không đầu cơ nữa)
  • to cut no ice
   • (từ lóng) không ăn thua gì, không nước mẹ gì
  • to cut and run
   • (xem) run
  • to cut a shine
   • to cut a swath
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) to cut it fat
   • to cut short
    • ngắt, thu ngắn, rút ngắn
   • to cut somebody off with a shilling
    • cắt hết phần gia tài của ai chỉ để lại cho một siling
   • to cut one's stick (lucky)
    • to cut stick (dirt)
     • (từ lóng) chuồn, tẩu, chạy trốn
    • to cut one's wisdom-teeth (eye-teech)
     • mọc răng khôn; (nghĩa bóng) đã khôn ra, đã chín chắn hơn, đã có kinh nghiệm hơn
    • to cut up rough (lóng)
     • to cut up rusty
      • nổi giận, phát cáu
     • to cut up savage (ugly)
      • nổi cơn thịnh nộ, phát khùng
Concise Dictionary
cutting|cutskʌt
noun
+the act of reducing the amount or number
+a wound made by cutting
+a piece of meat that has been cut from an animal carcass
+a distinct selection of music from a recording or a compact disc
+the act of penetrating or opening open with a sharp edge
+a share of the profits
+a step on some scale
+a trench resembling a furrow that was made by erosion or excavation
+(film) an immediate transition from one shot to the next
+the act of cutting something into parts
+the omission that is made when an editorial change shortens a written passage
+the style in which a garment is cut
+the act of shortening something by choping off the ends
+in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball
+a remark capable of wounding mentally
+a canal made by erosion or excavation
+a refusal to recognize someone you know
+(sports) a stroke that puts reverse spin on the ball
+the division of a deck of cards before dealing
+an unexcused absence from class
verb
+separate with or as if with an instrument
+cut down on; make a reduction in
+turn sharply; change direction abruptly
+make an incision or separation
+discharge from a group
+form by probing, penetrating, or digging
+style and tailor in a certain fashion
+hit (a ball) with a spin so that it turns in the opposite direction
+make out and issue
+cut and assemble the components of
+intentionally fail to attend
+be able to manage or manage successfully
+give the appearance or impression of
+move (one's fist)
+pass directly and often in haste
+pass through or across
+make an abrupt change of image or sound
+stop filming
+make a recording of
+record a performance on (a medium)
+create by duplicating data
+form or shape by cutting or incising
+perform or carry out
+function as a cutting instrument
+allow incision or separation
+divide a deck of cards at random into two parts to make selection difficult
+cause to stop operating by disengaging a switch
+reap or harvest
+fell by sawing; hew
+penetrate injuriously
+refuse to acknowledge
+shorten as if by severing the edges or ends of
+weed out unwanted or unnecessary things
+dissolve by breaking down the fat of
+have a reducing effect
+cease, stop
+reduce in scope while retaining essential elements
+lessen the strength or flavor of a solution or mixture
+have grow through the gums
+grow through the gums
+cut off the testicles (of male animals such as horses)
adj.
+separated into parts or laid open or penetrated with a sharp edge or instrument
+fashioned or shaped by cutting
+with parts removed
+made neat and tidy by trimming
+(used of grass or vegetation) cut down with a hand implement or machine
+(of pages of a book) having the folds of the leaves trimmed or slit
+(of a male animal) having the testicles removed
+wounded by cutting deeply
+(used of rates or prices) reduced usually sharply
+mixed with water

Thesaurus Dictionary
v.
1 gash, slash, slit; open:
I cut my finger on the glass.
2 slice, cut off, carve:
Please cut me a thick piece of steak.
3 Often, cut up. hurt, wound, pain, upset, grieve, distress, aggrieve, slight, insult, offend, affront:
I was really all cut up by her nasty remarks.
4 trim, snip, lop, clip, crop, shorten, shear, chop off; mow; dock:
The barber has cut too much off the sides.
5 abbreviate, shorten, crop, condense, abridge, edit, cut back, reduce, cut down; epitomize, abstract, digest, summarize, curtail:
Cut this script to make it fit into the allotted time.
6 dilute, thin, water (down), weaken; degrade, adulterate:
They cut the rum with water to make grog.
7 avoid, fail to attend, eschew:
Cynthia cut classes three days this week.
8 lower, reduce, lessen, cut back (on), cut down (on), slash, diminish, decrease, retrench (on), curtail:
We shall have to cut expenses if the company is to survive.
9 conclude, settle, agree:
Once the deal was cut, there was no going back on it.
10 prepare, draw, write, sign:
We'll have accounting cut your cheque and send it at once.
11 cut back.
(a) See 5, above.
(b) See 8, above.
12 Often, cut dead. snub, slight, spurn, shun, ignore, give the cold shoulder (to):
Cornelia had the gall to cut Jason dead at his own party.
13 cut down.
(a) fell, chop or hew down:
Don't cut down that tree!
(b) kill, cut off, murder, assassinate:
He was cut down in his prime.
14 cut in. interrupt, intrude, interfere, Colloq butt in:
Please don't cut in on our conversation.
15 cut off.
(a) cleave, sever, chop or lop or hack off:
Cut the branch off near the trunk.
(b) intercept, interrupt, discontinue, end, stop, terminate, break off:
There was a click and our phone conversation was cut off.
(c) separate, sever, split, estrange:
He's been cut off from the family for years.
(d) disinherit, disown, reject:
She was cut off with a shilling.
16 cut out. a delete, remove, excise, strike or cross out, edit out, omit, cut, kill, Technical dele:
The publishers made me cut out parts of the book that they were advised might be libellous.
(b) extract, excise, remove, resect:
My appendix was cut out years ago.
(c) stop, cease, desist (from), quit:
Whenever it rains the engine cuts out. Cut out the clowning around.
(d) suit, equip, fit:
I don't think Cyril's cut out to be a lumberjack.
(e) plan, prepare, ready, organize, destine:
He certainly has his work cut out for him!
17 cut up.
(a) chop (up), dice, cube, mince, cut, divide (up), carve (up):
Cut the celery up very small.
(b) misbehave:
The football supporters began to cut up rough.
18 cut up rough. get angry, lose one's temper, show resentment:
The driver began to cut up rough when I refused to pay.
n.
19 gash, slash, incision, nick, wound:
I got a nasty cut from that razor.
20 share, portion, percentage, piece, dividend, commission:
Blatchley gets a cut on every car we sell.
21 reduction, cut-back, curtailment, decrease:
The government's cuts in spending affect us all.
22 deletion, excision, omission:
The author refuses to approve the cuts in the script.
23 affront, insult, offence, slight, snub, dig, jibe, slap in the face, cold shoulder:
The unkindest cut was the accusation of cheating.
24 engraving, plate:
This cut is too badly worn for use now.
25 artwork, picture, illustration, plate, drawing, line cut, line engraving, half-tone:
The book has 300 cuts and only 20 pages of text.
adj.
26 separated, detached, severed:
I prefer cut flowers to a plant.
27 abridged, abbreviated, cut-down, shortened, edited, curtailed:
The magazine published a cut version of the novel.
28 reduced, diminished, lowered, discounted:
This shop sells everything at cut prices.
29 cut and dried.
(a) clear-cut, settled, arranged, decided, predetermined, prearranged:
Unfortunately, the solution to this problem is not cut and dried.
(b) stale, unoriginal, trite, hackneyed, old; dull, boring:
His suggestions for improvement are always cut and dried.
(c) manufactured, automatic, unchanging, unchanged:
Mr Mackay will again present his old cut and dried plan.
Advanced English Dictionary
verb, noun
+ verb
(cutting, cut, cut)
wound / hole
1 to make an opening or a wound in sth, especially with a sharp tool such as a knife or scissors: [VN] She cut her finger on a piece of glass. + He cut himself (= his face) shaving. + Workmen cut a hole in the pipe. + You need a powerful saw to cut through metal. + (figurative) The canoe cut through the water. + [VN-ADJ] She had fallen and cut her head open.
divide
2 ~ sth (from sth)
~ sth (in / into sth)
~ (sb) sth
~ sth (for sb) to remove sth from sth large, using a knife, etc.; to divide sth into two or more pieces with a knife, etc: [VN] He cut four thick slices from the loaf. + He cut the loaf into thick slices. + cut flowers + The bus was cut in two by the train. + Don't cut the string, untie the knots. + [VNN, VN] I cut them all a piece of birthday cake. + I cut a piece of birthday cake for them all.
shape / form
3 [VN] ~ sth (in sth) to make or form sth by removing material with a knife, etc: The climbers cut steps in the ice.
hair / nails / grass, etc.
4 to make sth shorter by cutting: [VN] to cut your hair / nails + to cut the grass / lawn / hedge + [VN-ADJ] He's had his hair cut really short.
release
5 ~ sb (from sth) to allow sb to escape from somewhere by cutting the rope, object, etc. that is holding them: [VN] The injured driver had to be cut from the wreckage. + [VN-ADJ] Two survivors were cut free after being trapped for twenty minutes.
clothing
6 [VN-ADJ] [usually passive] to design and make a piece of clothing in a particular way: The swimsuit was cut high in the leg.
able to cut / be cut
7 [V] to be capable of cutting: This knife won't cut.
8 [V] to be capable of being cut: Sandstone cuts easily.
reduce
9 [VN] ~ sth (by ...)
~ sth (from ...) (to ...) to reduce sth by removing a part of it: to cut prices / taxes / spending / production + Buyers will bargain hard to cut the cost of the house they want. + His salary has been cut by ten per cent. + Could you cut your essay from 5 000 to 3 000 words?
remove
10 [VN] ~ sth (from sth) to remove sth from sth: This scene was cut from the final version of the movie.
computing
11 to DELETE (= remove) part of a text on a computer screen in order to place it somewhere else: [V] You can cut and paste between different programs. [also VN]
stop
12 [VN] (informal) used to tell sb to stop doing sth: Cut the chatter and get on with your work!
in movie / tv
13 [VN] to prepare a film/movie or tape by removing parts of it or putting them in a different order
Synonym: EDIT
14 [V] (usually used in orders) to stop filming or recording: The director shouted 'Cut!'
15 [V] ~ (from sth) to sth (in films / movies, radio or television) to move quickly from one scene to another: The scene cuts from the bedroom to the street.
miss class
16 [VN] (informal, especially AmE) to stay away from a class that you should go to: He's always cutting class.
upset
17 [VN] (written) to hurt sb emotionally: His cruel remarks cut her deeply.
in card games
18 to lift and turn up a pack/deck of playing cards in order to decide who is to play first, etc: [V] Let's cut for dealer. [also VN]
geometry
19 [VN] (of a line) to cross another line: The line cuts the circle at two points.
a tooth
20 [VN] ~ a tooth to have a new tooth beginning to appear through the GUM: When did she cut her first tooth?
a disc
21 [VN] ~ a disc to make a recording of music on a record, CD, etc: The Beatles cut their first disc in 1962.
drug
22 [VN] ~ sth (with sth) to mix an illegal drug such as HEROIN with another substance
Idioms: Most idioms containing cut are at the entries for the nouns and adjectives in the idioms, for example cut your losses is at loss.
cut and run (BrE, informal) to make a quick or sudden escape
Phrasal Verbs: cut across sth
1 to affect or be true for different groups that usually remain separate: Opinion on this issue cuts across traditional political boundaries.
2 (also cut through sth) to go across sth in order to make your route shorter: I usually cut across the park on my way home.
cut sth<->away (from sth) to remove sth from sth by cutting: They cut away all the dead branches from the tree.
cut sth<->back
1 (also cut back (on sth)) to reduce sth: If we don't sell more we'll have to cut back production. + to cut back on spending
related noun CUTBACK
2 to make a bush, etc. smaller by cutting branches off
Synonym: PRUNE
to cut back a rose bush
cut sb<->down (formal) to kill sb: He was cut down by an assassin's bullet.
cut sth<->down to make sth fall down by cutting it at the base: to cut down a tree
cut sth<->down (to ...)
cut down (on sth) to reduce the size, amount or number of sth: We need to cut the article down to 1 000 words. + The doctor told him to cut down on his drinking. + I won't have a cigarette, thanks-I'm trying to cut down (= smoke fewer).
cut in
1 if a motor or an engine cuts in, it starts working: Emergency generators cut in.
2 (AmE) = PUSH IN
cut in (on sb/sth)
1 to interrupt sb when they are speaking: She kept cutting in on our conversation. + [+ speech] 'Forget it!' she cut in.
2 (of a vehicle or its driver) to move suddenly in front of another vehicle, leaving little space between the two vehicles
cut sb in (on sth) (informal) to give sb a share of the profit in a business or an activity
cut sb<->off
1 [often passive] to interrupt sb who is speaking on the telephone by breaking the connection: We were cut off in the middle of our conversation.
2 (also cut sb<->out (of sth)) to refuse to let sb receive any of your property after you die
Synonym: DISINHERIT
He cut his son off without a penny.
cut sb/sth<->off
1 to interrupt sb and stop them from speaking: My explanation was cut off by loud protests.
2 [often passive] to stop the supply of sth to sb: Our water supply has been cut off. + They were cut off for not paying their phone bill.
cut sth<->off
1 (also cut sth off sth) to remove sth from sth larger by cutting: He had his finger cut off in an accident at work. + (figurative) The winner cut ten seconds off (= ran the distance ten seconds faster than) the world record.
See also - CUT-OFF
2 to block or get in the way of sth: They cut off the enemy's retreat. + The new factory cuts off our view of the hills.
cut sb/sth off (from sb/sth) [often passive] to prevent sb/sth from leaving or reaching a place or communicating with people outside a place: The army was cut off from its base. + She feels very cut off living in the country. + He cut himself off from all human contact.
cut out if a motor or an engine cuts out, it suddenly stops working
related noun CUT-OUT
cut sb<->out (of sth) = CUT SB OFF: Furious, her mother cut her out of her will.
cut sth<->out
1 to make sth by cutting: She cut the dress out of some old material. + (figurative) He's cut out a niche for himself (= found a suitable job) in journalism.
related noun CUT-OUT
2 (informal) used to tell sb to stop doing or saying sth annoying: I'm sick of you two arguing-just cut it out!
3 to leave sth out of a piece of writing, etc.
Synonym: OMIT
I would cut out the bit about working as a waitress.
4 to block sth, especially light: Thick overhanging branches cut out the sunlight.
cut sth<->out (of sth)
1 to remove sth from sth larger by cutting, usually with scissors: I cut this article out of the newspaper.
2 to stop doing, using or eating sth: I've been advised to cut sugar out of my diet.
be cut out for sth
be cut out to be sth (informal) to have the qualities and abilities needed for sth: He's not cut out for teaching. + He's not cut out to be a teacher.
cut through sth
1 = CUT ACROSS STH
2 (also cut sth through sth) to make a path or passage through sth by cutting: They used a machete to cut through the bush. + The prisoners cut their way through the barbed wire.
cut sb<->up (informal)
1 to injure sb badly by cutting or hitting them: He was badly cut up in the fight.
2 [usually passive] to upset sb emotionally: She was pretty cut up about them leaving.
cut sth<->up to divide sth into small pieces with a knife, etc: He cut up the meat on his plate.
+ noun
wound
1 a wound caused by sth sharp: cuts and bruises on the face + Blood poured from the deep cut on his arm.
hole
2 a hole or an opening in sth, made with sth sharp: Using sharp scissors, make a small cut in the material.
reduction
3 ~ (in sth) a reduction in amount, size, supply, etc: price / tax / job cuts + They had to take a 20% cut in pay. + They announced cuts in public spending.
See also - POWER CUT, SHORT CUT
of hair
4 [usually sing.] an act of cutting sb's hair; the style in which it is cut: Your hair could do with a cut (= it is too long). + I want to make an appointment for a cut and blow-dry.
of clothing
5 [usually sing.] the shape and style that a piece of clothing has because of the way the fabric is cut: the elegant cut of her dress + trousers with a loose cut designed for comfortable wear
share of money
6 a share in sth, especially money: They were rewarded with a cut of 5% from the profits.
of movie / play, etc.
7 ~ (in sth) an act of removing part of a film/movie, play, piece of writing, etc: The director objected to the cuts ordered by the censor. + She made some lengthy cuts before handing over the finished novel.
meat
8 a piece of meat cut from an animal: a lean cut of pork + cheap cuts of stewing lamb
See also - COLD CUTS
Idioms: a cut above sb/sth better than sb/sth: His latest novel is a cut above the rest.
the cut and thrust (of sth) (BrE) the lively or aggressive way that sth is done: the cut and thrust of political debate + his cut-and-thrust management style
Collocation Dictionary
noun

1 hole/opening made by cutting

ADJ.

clean, neat

VERB + CUT

make | give
a high-quality blade that gives a clean cut

PREP.

~ in
Using sharp scissors, make a small cut in the material.

2 wound

ADJ.

bad, deep, nasty | minor, small, superficial
He's got a small cut on his finger.
| clean

VERB + CUT

have | get, suffer
She got a bad cut over her right eye.
| clean
Clean the cut and cover it to prevent infection.
| bandage, cover, dress

CUT + VERB

heal
A clean cut heals quickly.

PREP.

~ on
a cut on her hand
| ~ to
One man was attacked and suffered cuts to his face.

PHRASES

cuts and bruises

3 act of cutting sth

ADJ.

hair

VERB + CUT

have
I've made an appointment to have a hair cut.

4 reduction

ADJ.

big, deep, drastic, large, major, massive, real, savage, severe, sharp, significant, substantial, swingeing | government | financial | budget, defence, education, expenditure, interest-rate, job, pay, price, service, spending, staff, tax, wage
They get a lot of power cuts because they have overhead wires.
| power

QUANT.

round
The company has announced a new round of job cuts.

VERB + CUT

make
They are planning to make substantial cuts in the service.
| announce, propose
proposed tax cuts
| suffer, take
The staff have all had to take a cut in salary.

CUT + VERB

come into effect
The cuts will come into effect next May.

PREP.

~ in
cuts in public spending

5 piece of meat

ADJ.

choice, expensive, good, lean | cheap | cold ~s

PREP.

~ of
The recipe calls for a good lean cut of beef.

6 share in the profits

VERB + CUT

get, have, take
By the time the organizers have had their cut, there won't be much left.

PREP.

~ of
He takes a cut of the profits.Random quote: The free man is he who does not fear to go to the end of his thought.: Leon Blum

Latest queries: relieve, add, unforgettable, titanium, throw, attendance, enact, rock, outmoded, clubhouse, jag, wove, silica, consideration, title, skin, caribbean, exploration, acoustics, cut,

Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

Optional: 01/2018:Picture Dictionary

Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news