Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
keeps
English - Vietnamese Dictionary
keep /ki:p/
 • ngoại động từ kept
  • giữ, giữ lại
   • to keep something as a souvenir: giữ cái gì coi như một vật kỷ niệm
   • to keep hold of something: nắm giữ cái gì
  • giữ, tuân theo, y theo, thi hành, đúng
   • to keep one's promise (word): giữ lời hứa
   • to keep an appointment: y hẹn
   • to keep the laws: tuân giữ pháp luật
  • giữ, canh phòng, bảo vệ; phù hộ
   • to keep the town against the enemy: bảo vệ thành phố chống lại kẻ thù
   • God keep you!: Chúa phù hộ cho anh!
   • to keep the goal: (thể dục,thể thao) giữ gôn
  • giữ gìn, giấu
   • to keep a secret: giữ một điều bí mật
   • to keep something from somebody: giấu ai cái gì
  • giữ gìn (cho ngăn nắp gọn gàng), bảo quản; chăm sóc, trông nom; quản lý
   • to keep the house for somebody: trông nom nhà cửa cho ai
   • to keep the cash: giữ két
   • to keep a shop: quản lý một cửa hiệu
  • giữ riêng, để ra, để riêng ra, để dành
   • to keep something to onself: giữ riêng cái gì cho mình
   • to keep something for future time: để dành cái gì cho mai sau
  • giữ lại, giam giữ
   • to keep somebody in prison: giam ai vào tù
  • ((thường) + from) giữ cho khỏi, giữ đứng, ngăn lại, nhịn tránh
   • to keep somebody from falling: giữ cho ai khỏi ngã
   • to keep oneself from smoking: nhịn hút thuốc
  • nuôi, nuôi nấng; bao (gái)
   • to keep a family: nuôi nấng gia đình
   • to keep bees: nuôi ong
   • to keep a woman: bao gái
   • a kept woman: gái bao
  • (thương nghiệp) có thường xuyên để bán
   • do they keep postcards here?: ở đây người ta có bán bưu thiếp không?
  • cứ, cứ để cho, bắt phải
   • to keep silence: cứ làm thinh
   • to keep someone waiting: bắt ai chờ đợi
  • không rời, ở lỳ, vẫn cứ, ở trong tình trạng
   • to keep one's room: không ra khỏi phòng (ốm...)
  • theo
   • to keep a straight course: theo một con đường thẳng
  • (+ at) bắt làm kiên trì, bắt làm bền bỉ
   • to keep sosmebody at some work: bắt ai làm bền bỉ một công việc gì
  • làm (lễ...), tổ chức (lễ kỷ niện...)
   • to keep one's birthday: tổ chức kỷ niệm ngày sinh
 • nội động từ
  • vẫn cứ, cứ, vẫn ở tình trạng tiếp tục
   • the weather will keep fine: thời tiết sẽ vẫn cứ đẹp
   • to keep laughing: cứ cười
   • keep straight on for two miles: anh hây cứ tiếp tục đi thẳng hai dặm đường nữa
  • (thông tục) ở
   • where do you keep?: anh ở đâu?
  • đẻ được, giữ được, để dành được (không hỏng, không thổi...) (đồ ăn...)
   • these apples do not keep: táo này không để được
  • (+ to) giữ lấy, bám lấy, cứ theo, không rời xa
   • to keep to one's course: cứ đi theo con đường của mình
   • to keep to one's promise: giữ lời hứa
   • keep to the right: hây cứ theo bên phải mà đi
  • (nghĩa bóng) có thể để đấy, có thể đợi đấy
   • that business can keep: công việc đó có thể hây cứ để đấy đã
  • (+ from, off) rời xa, tránh xa; nhịn
   • keep off!: tránh ra!, xê ra!
   • keep off the grass: không được giẫm lên bãi cỏ
  • (+ at) làm kiên trì, làm bền bỉ (công việc gì...)
   • to keep had at work for a week: làm bền bỉ trong suốt một tuần
  • to keep away
   • để xa ra, bắt ở xa ra; cất đi
  • keep knives away from children: cất dao đi đừng cho trẻ con nghịch
  • to keep back
   • giữ lại
  • làm chậm lại; chặn lại, cản lại, cầm lại
   • to keep back one's téa: cầm nước mắt
  • giấu không nói ra
  • đứng ở đằng sau, ở lại đằng sau
  • tránh xa ra
  • to keep down
   • cầm lại, nén lại, dằn lại
  • cản không cho lên, giữ không cho lên
   • to keep prices down: giữ giá không cho lên
  • không trở dậy (cứ quỳ, cứ ngồi, cứ nằm)
  • (quân sự) nằm phục kích
  • to keep from
   • nhịn, kiêng, nén, nín; tự kiềm chế được
  • can't keep from laughing: không nén cười được
  • to keep in
   • dằn lại, nén lại, kiềm chế, kìm lại (sự xúc đông, tình cảm...)
  • giữ không cho ra ngoài; phạt bắt (học sinh) ở lại sau giờ học
  • giữ cho (ngọn lửa) cháy đều
  • ở trong nhà, không ra ngoài
  • vẫn thân thiện, vẫn hoà thuận (với ai)
   • to keep in with somebody: vẫn thân thiện với ai
  • to keep off
   • để cách xa ra, làm cho xa ra
  • ở cách xa ra, tránh ra
  • to keep on
   • cứ vẫn tiếp tục
  • to keep on reading: cứ đọc tiếp
  • cứ để, cứ giữ
   • to keep on one's hat: cứ để mũ trên đầu (không bỏ ra)
  • to keep out
   • không cho vào; không để cho, không cho phép
  • to keep children out of mischief: không để cho trẻ con nghịch tinh
  • đứng ngoài, không xen vào, không dính vào; tránh
   • to keep out of somebody's way: tránh ai
   • to keep out of quarrel: không xen vào cuộc cãi lộn
  • to keeo together
   • kết hợp nhau, gắn bó với nhau, không rời nhau
  • to keep under
   • đè nén, thống trị, bắt quy phục; kiềm chế
  • to keep up
   • giữ vững, giữ không cho đổ, giữ không cho hạ, giữ không cho xuống; giữ cho tốt, bảo quản tốt (máy...)
  • to keep up one's spirits: giữ vững tinh thần
  • to keep up prices: giữ giá không cho xuống
  • duy trì, tiếp tục, không bỏ
   • to keep up a correspondence: vẫn cứ tiếp tục thư từ qua lại
  • bắt thức đêm, không cho đi ngủ
  • giữ vững tinh thần; không giảm, không hạ
  • (+ with) theo kịp, ngang hàng với, không thua kém
   • to keep up with somebody: theo kịp ai, không thua kém ai
  • to keep abreast of (with)
   • theo kịp, không lạc hậu so với
  • to keep abreast with the timmes: theo kịp thời đại
  • to keep a check on
   • (xem) check
  • to keep clear of
   • tránh, tránh xa
  • to keep company
   • (xem) company
  • to keep somebody company
   • (xem) company
  • to keep good (bad) company
   • (xem) company
  • to keep one's countenance
   • (xem) countenance
  • to keep one's [own] counsel
   • (xem) counsel
  • to keep dark
   • lẫn trốn, núp trốn
  • to keep one's distance
   • (xem) distance
  • to keep doing something
   • tiếp tục làm việc gì
  • to keep one's end up
   • không đầu hàng, không nhượng bộ; giữ vững ý kiến của mình
  • to keep an eye on
   • để mắt vào, theo dõi; trông giữ, canh giữ
  • to keep somebody going
   • giúp đỡ ai về vật chất (để cho có thể sống được, làm ăn được...)
  • to keep one's hair on
   • (xem) hair
  • to keep one's head
   • (xem) head
  • to keep late hours
   • (xem) hour
  • to keep mum
   • lặng thinh, nín lặng; giữ kín, không nói ra
  • to keep oneself to oneswelf
   • không thích giao thiệp; không thích giao du; sống tách rời
  • to keep open house
   • ai đến cũng tiếp đãi, rất hiếu khách
  • to keep pace with
   • (xem) pace
  • to keep peace with
   • giữ quan hệ tốt với
  • to keep one's shirt on
   • (xem) shirt
  • to keep a stiff upper lip
   • (xem) lip
  • to keep tab(s) on
   • (xem) tab
  • to keep one's temper
   • (xem) temper
  • to keep good time
   • đúng giờ (đồng hồ)
  • to keep track of track
   • (xem) track
  • to keep up appearances
   • (xem) appearance
  • to keep watch
   • cảnh giác đề phòng
 • danh từ
  • sự nuôi thân, sự nuôi nấng (gia đình...); cái để nuôi thân, cái để nuôi nấng (gia đình...)
   • to earn one's keep: kiếm ăn, kiếm cái nuôi thân
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người giữ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà tù, nhà giam
  • (sử học) tháp, pháo đài, thành luỹ
  • for keeps
   • (thông tục) thường xuyên; mãi mãi, vĩnh viễn
  • in good keep
   • trong tình trạng tốt
  • in low keep
   • trong tình trạng xấu
Concise Dictionary
kept|keeps|keepingkɪːp
noun
+the financial means whereby one lives
+the main tower within the walls of a medieval castle or fortress
+a cell in a jail or prison
verb
+keep in a certain state, position, or activity; e.g., "keep clean"
+continue a certain state, condition, or activity
+retain possession of
+prevent from doing something or being in a certain state
+conform one's action or practice to
+observe correctly or closely
+look after; be the keeper of; have charge of
+maintain by writing regular records
+supply with room and board
+allow to remain in a place or position
+supply with necessities and support
+fail to spoil or rot
+celebrate, as of holidays or rites
+keep under control; keep in check
+maintain in safety from injury, harm, or danger
+raise
+retain rights to
+store or keep customarily
+have as a supply
+maintain for use and service
+hold and prevent from leaving
+prevent (food) from rotting

Thesaurus Dictionary
v.
1 retain, hold, hang on to, preserve, conserve, have, save, maintain, control:
The difficulty is not in making money but in keeping it.
2 hold, have, take care or charge of, mind, tend, care for, look after, guard, keep an eye on, watch over, protect, safeguard; maintain, feed, nourish, victual, board, nurture, provide for, provision:
Would you keep this parcel for me until I return? They keep chickens and ducks
3 accumulate, save (up), amass, hoard (up), husband, retain, preserve, put or stow away:
My brother has kept all the toys he ever had.
4 maintain, store, preserve:
I keep woollen things in a cedar chest.
5 Often, keep on or at. continue, carry on, persist (in), persevere (in); prolong, sustain:
How did you keep going after Elsa's death? She kept at it all night long. Keep on working till I tell you to stop
6 keep to, abide by, follow, obey, mind, adhere to, attend to, pay attention to, heed, regard, observe, respect, acknowledge, defer to, accede (to), agree (to):
Only a stickler would keep the letter of such a law.
7 stay, remain:
Keep off the grass. Keep to the left.
8 support, finance, provide for, subsidize, maintain:
He kept a mistress in Chelsea.
9 confine, detain; imprison, incarcerate, jail or Brit also gaol:
The police have kept him overnight.
10 celebrate, observe, solemnize, memorialize, commemorate:
We always kept Easter at my mother's house in the country.
11 last, be preserved, survive, stand up, stay fresh:
Eggs keep longer in the refrigerator.
12 harbour, maintain, safeguard, keep dark:
Can you keep a secret?
13 keep from. prevent, keep or hold back, restrain, (hold in) check, restrict, prohibit, forbid, inhibit, disallow, block, obstruct, deny, curb, deter, discourage:
How can I keep my plants from dying while I'm away?
14 keep in.
(a) keep or hold back, repress, suppress, stifle, smother, muzzle, bottle up, withhold, conceal, hide, shroud, mask, camouflage:
She keeps in her true feelings. He could hardly keep in the tears.
(b) confine, shut in or up, coop up, detain; fence in:
Keith thought the teacher kept him in after school because she liked him.
n.
15 upkeep, maintenance, support, room and board, subsistence, food, sustenance, living:
He works hard to earn his keep.
16 donjon, tower, dungeon:
He was imprisoned in the keep of the castle for twenty years.


Random quote: Each misfortune you encounter will carry in it the seed of tomorrows good luck.: Og Mandino

Latest queries: intimate, genital, digestion, shade, serve, precious stone, formalism, wire, an, private, psychopathy, atmosphere, scrap, gullible, cloakroom, slim, queer, seating, fine, keeps,

Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

Optional: 01/2018:Picture Dictionary

Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news