yếu lược


nghĩa:
yếu lược 

tính từ
 

() chỉ tóm tắt những điều cơ bản, cần thiết nhất: binh thư yếu lược