yếu điểm


nghĩa:
yếu điểm 

danh từ
 

(hiếm) điểm quan trọng nhất: bảo vệ yếu điểm quân sự * yếu điểm của vấn đề