yên bụng


nghĩa:
yên bụng 

tính từ
 

(hiếm) như yên lòng.