xanh tuya


nghĩa:
xanh tuya 

danh từ
 

dây thắt lưng to bản, dùng để đeo súng hoặc băng đạn.