xưng hùng xưng bá


nghĩa:
xưng hùng xưng bá 

 
 

() tự coi mình có quyền chi phối trong một vùng, một khoảnh, không chịu phục tùng một quyền lực nào: xưng hùng xưng bá một phương