wept

US: /ˈwɛpt/
UK: /wˈɛpt/


English Vietnamese dictionary


wept /wi:p/
 • nội động từ wept
  • khóc
   • to weep bitterly: khóc thm thiết
   • to weep for joy: khóc vì vui sướng, sướng phát khóc
  • có cành rủ xuống (cây)
  • chy nước, ứa nước
   • the sore is weeping: vết đau chy nước
   • the rock is weeping: đá đổ mồ hôi
 • ngoại động từ
  • khóc về, khóc than về, khóc cho
   • to weep one's sad fate: khóc cho số phận hẩm hiu của mình
   • to weep out a farewell: nghẹn ngào thốt ra lời tạm biệt
   • to weep away the time: lúc nào cũng khóc lóc
   • to weep the night away: khóc suốt đêm
   • to weep one's heart out: khóc lóc thm thiết
   • to weep oneself out: khóc hết nước mắt
  • rỉ ra, ứa ra

Advanced English dictionary


past tense, past participle of WEEP

Thesaurus dictionary


v.
1 cry, shed tears, bawl, blubber, keen, sob, lament, mourn, bemoan, bewail, moan, grieve, whine, whimper, mewl, pule, snivel, Colloq blub, boohoo, Brit and Australian whinge:
A small child, sitting by herself, was weeping bitterly.
2 ooze, seep, exude, drip:
The wound had started weeping and needed bandaging.

Concise English dictionary


wept (weep)wept
verb cry; shed tears; mourn with tears; exude liquid, drip (as with sweat)
wept|weeps|weepingwɪːp
verb
+shed tears because of sadness, rage, or pain