vindictiveness

US: /vɪnˈdɪktɪvnəs/
UK: /vɪndˈɪktɪvnəs/


English Vietnamese dictionary


vindictiveness /vin'diktivnis/
  • danh từ
    • tính chất hay báo thù; tính chất trả thù