verbose


UK: /vˈɜːbə‍ʊz/


English Vietnamese dictionary


verbose /və:'bous/
 • tính từ
  • nói dài
   • a verbose speaker: người nói dài
  • dài dòng
   • a verbose argument: lý lẽ dài dòng

Advanced English dictionary


+ adjective
(formal, disapproving) using or containing more words than are needed: a verbose speaker / speech / style
verbosity noun [U]

Concise English dictionary


vɜr'bəʊs /vɜː'b-
adj.
+using or containing too many words