upon

US: /əˈpɑn/
UK: /əpˈɒn/


English Vietnamese dictionary


upon / 'p n/
 • giới từ
  • trên, ở trên
   • upon the wide sea: trên biển rộng
  • lúc, vào lúc, trong khong, trong lúc
   • upon the heavy middle of the night: vào đúng nửa đêm
   • upon a long voyage: trong cuộc hành trình dài
  • nhờ vào, bằng, nhờ
   • to depend upon someone to live: nhờ vào ai mà sống
  • chống lại
   • to draw one's sword upon someone: rút gưm ra chống lại ai
  • theo, với
   • upon those terms: với những điều kiện đó

Advanced English dictionary


preposition
(formal, especially BrE) = ON: The decision was based upon two considerations.
Idioms: (almost) upon you if sth in the future is almost upon you, it is going to arrive or happen very soon: The summer season was almost upon them again.
more at ONCE adv.

Concise English dictionary


up·on || ə'pɑn /ə'pɒn
prep. on, atop