unsettle

US: /ənˈsɛtəɫ/
UK: /ʌnsˈɛtə‍l/


English Vietnamese dictionary


unsettle /' n'setl/
  • ngoại động từ
    • làm lung lay, làm lộn xộn, làm rối loạn; phá rối

Advanced English dictionary


+ verb
[VN] to make sb feel upset or worried, especially because a situation has changed: Changing schools might unsettle the kids.