unimaginative

US: /ənɪˈmæˌdʒɪnətɪv/
UK: /ˌʌnɪmˈæd‍ʒɪnətˌɪv/


English Vietnamese dictionary


unimaginative /'ʌni'mædʤinətiv/
  • tính từ
    • không giàu óc tưởng tượng
    • thiếu sáng kiến, tính không sáng tạo

Advanced English dictionary


+ adjective
lacking in original or new ideas: an unimaginative solution to a problem + The food was adequate but unimaginative. + a boring unimaginative man
Antonym: IMAGINATIVE