typos


UK: /tˈa‍ɪpə‍ʊz/


English Vietnamese dictionary


typo /'taipou/
  • danh từ
    • (từ lóng) (viết tắt) của typographer