tundra

US: /ˈtəndɹə/
UK: /tˈʌndɹɐ/


English Vietnamese dictionary


tundra /'tʌndrə/
  • danh từ
    • (địa lý,địa chất) Tunđra, lãnh nguyên

Advanced English dictionary


+ noun
[U] the large flat Arctic regions of northern Europe, Asia and N America where no trees grow and where the soil below the surface of the ground is always frozen