triphthong
English Vietnamese dictionary


triphthong
  • danh từ
    • (ngôn ngữ học) nguyên âm ba