tri

US: /ˈtɹaɪ/


English Vietnamese dictionary


tri
  • hình thái ghép
  • ba
  • tripartite
  • ba bên
  • chia ba
  • trisect
  • chia làm ba
  • gồm ba
  • triweekly
  • tạp chí ra ba tuần một lần