transliteration
English Vietnamese dictionary


transliteration /,trænzlitə'reiʃn/
  • danh từ
    • sự chuyển chữ
    • bản chuyển chữ