tipsy

US: /ˈtɪpsi/
UK: /tˈɪpsi/


English Vietnamese dictionary


tipsy /'tipsi/
  • tính từ
    • ngà ngà say, chếnh choáng
      • to get tipsy: ngà ngà say
      • to make tipsy: làm cho ngà ngà say

Advanced English dictionary


+ adjective
(informal) slightly drunk