ti

US: /ˈti/
UK: /tˈa‍ɪ/


English Vietnamese dictionary


ti
  • danh từ
    • nốt si (nốt thứ bảy trong thang âm sol-fa)

Advanced English dictionary


(AmE) = TE