throbbing

US: /ˈθɹɑbɪŋ/
UK: /θɹˈɒbɪŋ/


English Vietnamese dictionary


throbbing /θrɔbiɳ/
 • danh từ
  • sự đập mạnh, sự đập nhanh, sự rộn lên; tiếng đập mạnh
  • sự rộn ràng
  • tính từ
   • đập mạnh (tim, mạch...)
   • nhói, nhoi nhói
    • a throbbing pain: sự đau nhói
   • rộn ràng

  Concise English dictionary


  throbbingsnoun
  +an instance of rapid strong pulsation (of the heart)
  +a sound with a strong rhythmic beat
  adj.
  +pounding or beating strongly or violently
  throbbed|throbbing|throbsθrɑb /θrɒb
  noun
  +a deep pulsating type of pain
  +an instance of rapid strong pulsation (of the heart)
  verb
  +pulsate or pound with abnormal force
  +expand and contract rhythmically; beat rhythmically
  +tremble convulsively, as from fear or excitement