suspiciously

US: /səˈspɪʃəsɫi/
UK: /səspˈɪʃəsli/


English Vietnamese dictionary


suspiciously
  • phó từ
    • có sự nghi ngờ, tỏ ra có sự nghi ngờ
    • gây ra nghi ngờ; đáng ngờ, khả nghi; ám muội, mập mờ (thái độ...)
    • đa nghi, hay nghi ngờ, hay ngờ vực

Advanced English dictionary


+ adverb
1 in a way that shows you think sb has done sth wrong, illegal or dishonest: The man looked at her suspiciously.
2 in a way that makes people think sth wrong, illegal or dishonest is happening: Let me know if you see anyone acting suspiciously. + Everything was suspiciously quiet.
3 in a way that shows you think there may be sth wrong with sth: She eyed the fish on her plate suspiciously.
Idioms: look / sound suspiciously like sth (often humorous) to be very similar to sth: Their latest single sounds suspiciously like the last one.