spectacular

US: /spɛkˈtækjəɫɝ/
UK: /spɛktˈækjʊlɐ/


English Vietnamese dictionary


spectacular /spek'tækjulə/
 • tính từ
  • đẹp mắt, ngoạn mục
  • làm cho công chúng để ý; thu hút sự chú ý của mọi người
  • danh từ
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chương trình truyền hình dài chọn lọc (thường có màu)

  Advanced English dictionary


  adjective, noun
  + adjective
  very impressive: spectacular scenery / views + Giggs scored a spectacular goal. + It was a spectacular achievement on their part. + a spectacular display of fireworks
  spectacularly adverb: It has been a spectacularly successful year.
  + noun
  an impressive show or performance: a Christmas TV spectacular

  Collocation dictionary


  VERBS

  be, look

  ADV.

  really, very | absolutely, quite, truly
  The waterfall is quite spectacular.
  | pretty, rather


  Concise English dictionary


  spectacularsspek'tækjələ(r) /-jʊl-
  noun
  +a lavishly produced performance
  adj.
  +sensational in appearance or thrilling in effect
  +characteristic of spectacles or drama
  +having a quality that thrusts itself into attention