soy

US: /ˈsɔɪ/
UK: /sˈɔ‍ɪ/


English Vietnamese dictionary


soy /sɔi/
  • danh từ
    • tương, nước tương
    • (từ hiếm,nghĩa hiếm) đậu tương, đậu nành