sociable

US: /ˈsoʊʃəbəɫ/
UK: /sˈə‍ʊʃi‍əbə‍l/


English Vietnamese dictionary


sociable /'souʃəbl/
 • tính từ
  • dễ gần, dễ chan hoà
  • thích giao du, thích kết bạn
  • thân mật, thoải mái (cuộc họp...)
  • danh từ
   • xe ngựa không mui có hai hàng ghế ngồi đối nhau
   • xe đạp ba bánh có hai yên sóng đôi
   • ghế trường kỷ hình chữ S (hai người ngồi đối mặt nhau)

  Advanced English dictionary


  (also less frequent social) + adjective
  (of people) enjoying spending time with other people: She's a sociable child who'll talk to anyone. + I'm not feeling very sociable this evening. + We had a very sociable weekend (= we did a lot of things with other people). + The hours are not very sociable in this job (= you have to work early, late, at the weekend, etc.).
  Compare: ANTISOCIAL
  Antonym: UNSOCIABLE
  sociability noun [U]

  Thesaurus dictionary


  adj.
  friendly, affable, approachable, social, gregarious, outgoing, extrovert(ed) or extravert(ed), companionable, accessible, amiable, amicable, genial, congenial, convivial, warm, cordial, neighbourly, hail-fellow-well-met, Colloq chummy, cosy:
  The people in this area are quite sociable, and we get together often.

  Concise English dictionary


  sociables'səʊʃəbl
  noun
  +a party of people assembled to promote sociability and communal activity
  adj.
  +inclined to or conducive to companionship with others
  +friendly and pleasant