sinfulness


UK: /sˈɪnfə‍lnəs/


English Vietnamese dictionary


sinfulness /'sinfulnis/
  • danh từ
    • sự có tội, sự phạm tội