similitude
English Vietnamese dictionary


similitude /si'militju:d/
  • danh từ
    • sự giống, trạng thái giống
    • sự so sánh
    • (từ hiếm,nghĩa hiếm) bản sao, bản chép; vật giống, người giống