sôi gan


nghĩa:
sôi gan 

động từ
 

(khẩu ngữ) tức giận đến cao độ: tức sôi gan