sâu rộng


nghĩa:
sâu rộng 

tính từ
 

vừa rộng vừa có chiều sâu (nói khái quát): phong trào phát triển sâu rộng * có kiến thức sâu rộng