sát thương


nghĩa:
sát thương 

động từ
 

giết chết hoặc làm bị thương: mìn sát thương * hạn chế gây sát thương