roundly

US: /ˈɹaʊndɫi/
UK: /ɹˈa‍ʊndli/


English Vietnamese dictionary


roundly /'raundli/
 • phó từ
  • tròn trặn
  • hoàn hảo, hoàn toàn
   • to accomplish roundly a day: hoàn thành tốt một nhiệm vụ
  • thẳng, không úp mở
   • I told him roundly that...: tôi nói thẳng với anh ta rằng...
   • to be roundly abused: bị chửi thẳng vào mặt

Advanced English dictionary


+ adverb
strongly or by a large number of people: The report has been roundly criticized. + They were roundly defeated (= they lost by a large number of points).