rhinoceros

US: /ɹaɪˈnɑsɝəs/
UK: /ɹa‍ɪnˈɒsəɹəs/


English Vietnamese dictionary


rhinoceros /rai'nɔsərəs/
  • danh từ
    • (động vật học) con tê giác ((viết tắt) rhino)

Advanced English dictionary


+ noun
(plural rhinoceros or rhinoceroses) (also informal rhino) a large heavy animal with very thick skin and either one or two horns on its nose, that lives in Africa and S Asia