revocation

US: /ˌɹɛvəˈkeɪʃən/
UK: /ɹɪvəkˈe‍ɪʃən/


English Vietnamese dictionary


revocation /,revə'keiʃn/
  • danh từ
    • sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu (sắc lệnh, đạo luật...)
    • sự thu hồi (giấy phép)
      • revocation of a driving licence: sự thu hồi bằng lái xe

Advanced English dictionary


+ noun
[U, C] (formal) the act of cancelling a law, etc: the revocation of planning permission

Concise English dictionary


revocations‚revə'keɪʃn
noun
+the state of being cancelled or annulled
+the act (by someone having the authority) of annulling something previously done