repugnant

US: /ɹiˈpəɡnənt/, /ɹɪˈpəɡnənt/
UK: /ɹɪpˈʌɡnənt/


English Vietnamese dictionary


repugnant /ri'pʌgnənt/
 • tính từ
  • gớm, ghét, không ưa
   • to be repugnant to someone: ghét người nào
  • đáng ghét, gớm guốc, ghê tởm
  • chống lại, ngang bướng
   • a mind repugnant to reason: đầu óc ngang bướng không chịu theo lẽ phải
  • mau thuẫn với, không hợp với, xung khắc với

Advanced English dictionary


+ adjective
[not usually before noun] ~ (to sb) (formal) making you feel strong dislike or disgust: We found his suggestion absolutely repugnant. + The idea of eating meat was repugnant to her.

Thesaurus dictionary


adj.
repulsive, abhorrent, disgusting, off-putting, offensive, repellent, revolting, vile, abominable, loathsome, foul, distasteful, unpalatable, unsavoury, execrable, intolerable, obnoxious, noisome, nauseating, nauseous, sickening, unpleasant, objectionable:
I find the very thought of seeing them again repugnant.

Concise English dictionary


rɪ'pʌgnənt
adj.
+offensive to the mind